ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ހުވާ ކުުރުމާއެކު 3 މަސް ތެރޭ މާލީ ބަޔާން ލާން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަދަނީ

އެގޮތަށް ގަވައިދު އިސްލާހުކަން ނިންމީ، މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ފިލްޒާ ދެއްވާފައިވާ ލަފައަކާ ގުޅިގެން

2 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުވާ ކުުރުމާއެކު 3 މަސް ތެރޭ މާލީ ބަޔާން ލާން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަދަނީ

އެޑިޓަރުގެ ހޮވުން

ގުރުއާން

އުމުރުން 71 އަހަރުގައި ހާފިޒާއަކަށް

ހަކީމަތަށް އެއްކޮށް ގުރުއާން ހިތުދަސްކޮށް، ސަނަދު ލިބުނީ 17 އަހަރު ފަހުން. އެކަމަކު އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި، ދުވަހަކު ވެސް މިއީ ނުވާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ

17 ޖުލައި 2024
ކޮލަމް

ހެޔޮނުވާނެ، ދެން އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ވާހަކަ ނުދައްކަމާ!

ޕީޕީއެމް އަލުން ވެރިކަމަށް އައީ އެ ބޮޑު ހިޔާނާތާ މެދު ލަދުވެތިވެ، ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ކުޑަމިނުން މައާފަށް ވެސް ނޭދި. އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރު ނިންމާލީ އެ ހިޔާނާތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ކުޑަ ވެސް އިންސާފެއް ހޯދައިނުދެވި

16 ޖުލައި 2024
މުސާރަ

މެމްބަރުން ވެސް މަހުގެ މެދަކާ ހަމައިން 'ބަނގުރޫޓުވޭ'

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ނޫން ކަމަށް. މައްސަލައަކަށް ވެގެން އުޅެނީ އާންމު އެހެން މީހުންގެ މުސާރަ މާ ކުޑަވުން

15 ޖުލައި 2024

ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ކޮންޓެންޓް ކެޓެގެރީތައް ނަންގަވާ! ޝައުގުވެރިވާ ޓޮޕިކްތައް ފޮލޯކޮށްލާ!

އެންމެ ފަސް

އެންމެ ފަސް

މަގުބޫލު

މަގުބޫލު

އިޝްތިހާރު

ބާރަށުގެ ރީތިކަން ދެކިލަން ބަގީގައި ބުރެއް

11 ޖުލައި 2024

1

ވީޑިއޯ ސްޓޯރީ

ވީޑިއޯ ސްޓޯރީ

އާޓް

އާޓިސްޓް އިހްފާލްގެ 'ސެރެނިޓީ' މައުރަޒު

ްގައުމީ އާޓް ގެލެރީގައި އާޓިސްޓް އިއްފަ ބޭއްވި ހަތަރު ވަނަ އަމިއްލަ ކުރެހުމުގެ މައުރަޒުގައި އޭނާ ތެޔޮ ކުލަ ބޭނުންކޮށްގެން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކުރެހުންތަކެއް ދައްކާލަނީ

13 ޖޫން 2024
ޓޫރިޒަމް

މަޓީގެ އެސްޖީގެ އިންޓަވިއު

6 ޖޫން 2024
ސަތޭކަ

ޝަފްގާގެ އާޓްފޮށިން ސަތޭކަ ކުލަ

ޕޮލިމާ ކްލޭ ބޭނުންކޮށްގެން ޝަފްގާ ތައްޔާރުކޮށްދެނީ ކަންފަތުލާ އެއްޗެއްސާއި ކީޗެއިންސް ފަދަ އާލާތްތަކެވެ. އަތްމުނިމުނިކަވައިގެން ގޮސް ފެށި މަސައްކަތް މިހާރު ވެފައި ވަނީ ދުވަހުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހިއްސާއަށެވެ.

7 މޭ 2024
ހަސްކާ

ޝިއުނާގެ ހަސްކާ: ދޮގު ދޮލަނގަށް ނުލައި ހުރި ހުރިހާ ވާހަކައެއް

މި ފަހަރުގެ އެޕިސޯޑުގައި ޝިއުނާ ކިޔައި ދެނީ 'ދޮގު ދޮލަނގެއް' ގެ ވާހަކަ އާއި 'ކުދި ކައްޒާބުން' ގެ ވާހަކަ އެވެ.

5 މޭ 2024

ފޮޓޯ ގެލަރީ

ފޮޓޯ ގެލަރީ

އެމްޓީސީސީ

އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ

2 ގަޑިއިރު ކުރިން
ގުރުއާން

ގުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 36 ވަނަ މުބާރާތުގެ އިނާމު ދިނުން

17 ޖުލައި 2024
އާޓް

ކޮމަން ޕްލޭސް: އީހަބް އަބްދުﷲގެ ދެވަނަ ސޯލޯ މައުރަޒު

އީހަބްގެ ނަފްސާނީ ހާލަތުގެ ބައެއް ތަޖުރިބާތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ މި ކުރެހުންތައް 29 ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް އާޓް ގެލެރީ މާލޭގައި ހުންނާނެ

11 ޖުލައި 2024
ޑައިވިން

ފްރީ ޑައިވިންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުން

ރާއްޖޭގައި ފްރީ ޑައިވްކުރާ މީހުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވީ ފްރީ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓާސް އިންޓަނޭޝަނަލް އާއި އުރީދޫ ގުޅިގެން

9 ޖުލައި 2024

ފޮޓޯ ހަބަރު

ފޮޓޯ ހަބަރު

ރާޅުފަށް

މާރަންދޫގެ މި މަންޒަރުތަކުން ގެންގޮސްދެނީ މާޒީއަށް

ކުރިން ނަމަ މިއީ ދަނޑުވެރި ރަށެއް. މިހާރު ރަށުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަން. އެކި ކަހަލަ މަސްވެރިކަމުގައި އުޅޭ މަސްވެރިންގެ ހަރަކާތްތައް ގިނަ

4 ޖުލައި 2024
ހައްޖުގެ އަޅުކަން

ދިވެހި ހައްޖުވެރިން ވެސް މިނާގައި

މިއަދު ހައްޖުވެރިން އަރަފާތު ބިމަށް ދަން ދަތުރު ފަށާނެ. މާދަމާ ހައްޖުވެރިން ހޭދަކުރާނީ ހައްޖުގެ އެންމެ މުހިންމު ރުކުން ކަމަށްވާ އަރަފާތު ބިމުގައި

14 ޖޫން 2024
ރިއަލް މެޑްރިޑް

މި ހުންނަނީ ބޮޑެތި ކަންތައް، ފޮޓޯތަކުން ބަލާލަމާ!

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި 15 ވަނަ ފަހަރަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްއިން އުފުލައިލަމުން އެ ބުނީ އަހަރެމެންނާ ކައިރިއަށް ވެސް އެހެން ބަޔަކަށް އަދި ނާދެވޭނޭ

2 ޖޫން 2024
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބު

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ޕޯސްޓަރުތަކާއި ކުލަތައް

19 އޭޕްރީލު 2024

މީހުންގެ ވާހަކަ

މީހުންގެ ވާހަކަ

ގުރުއާން

އުމުރުން 71 އަހަރުގައި ހާފިޒާއަކަށް

ހަކީމަތަށް އެއްކޮށް ގުރުއާން ހިތުދަސްކޮށް، ސަނަދު ލިބުނީ 17 އަހަރު ފަހުން. އެކަމަކު އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި، ދުވަހަކު ވެސް މިއީ ނުވާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ

17 ޖުލައި 2024
ލިވިން

އާސިމް އަބަދުވެސް ހަމަޖެހިފައި، ސިއްރަކީ ނަފުސަށް ކުރާ އިތުބާރު

މޫދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތަޖުރިބާކާރުގެ ޓިކްޓޮކް ވީޑިއޯތައް ވައިރަލް. އޭނާގެ ވާހަކަ ދެއްކުން ސާދާ، އެ ސިފަތައް މީހުންނަށް ވަރަށް ކަމުދޭ

12 ޖުލައި 2024
މުހައްމަދު އާރިފް (ބަކާ)

އާރިފް: އިދިކޮޅު ހަމަލާތައް ހުއްޓުވި ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ އައްޑަނަ

ރާއްޖެ ދުށް އެންމެ މޮޅު އެއް މިޑްފީލްޑް ކުޅުންތެރިޔާގެ މާޒީގައި ފެންނަނީ ހުނަރާއި ހިތްވަރާއި ދަނޑު މަތީގައި މުޅި ޓީމު ހަމަޔަކަށް އެޅުވުމުގެ ވިސްނުން

26 ޖޫން 2024
މަސައްކަތްތެރިން

ހަޔާތެއް ހައްގުތަކުގެ ދިފާއުގައި؛ މިހާރު އަދި މާ ގަދަކޮށް

މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި މައުރޫފް ޒާކިރު ފެއްޓެވި މަސައްކަތުން މިއަދު އެތައް ހައްގެއް ވަނީ ކަށަވަރުވެފައި. މިހާރު އޭނާއަކީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު

19 ޖޫން 2024