ފޯރަމް

ފޯރަމް

މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމާ މެދު ދެކެނީ ކިހިނެއް؟

މެމްބަރުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުން އާބާދީ އިތުރުވާ މިންވަރާ ގުޅިފައި އޮތުމުން މެމްބަރުގެ އަދަދު ކޮންމެ އިންތިހާބެއްގައި އިތުރުވާނެ. މި އަހަރު ހަ ދާއިރާއެއް އިތުރުވޭ

7 މާރިޗު 2024
މަސްވެރިކަން

މަސްވެރިން ވެސް ތެޅެނީ، ސަރުކާރު ވެސް ތެޅެނީ؛ ހިޔާލަކީ ކޮބާ؟

22 ފެބްރުއަރީ 2024

އެންމެ މަގުބޫލު ޕޯލްތައް

އެންމެ މަގުބޫލު ހިޔާލުތައް