އެޑިޓޯރިއަލް ޓީމް
މޫސާ ލަތީފް

މޫސާ ލަތީފް

އެޑިޓަރު
އަހުމަދު ނާއިފް

އަހުމަދު ނާއިފް

ސީނިއަ އެސޯސިއޭޓް އެޑިޓަރު
ޝަފްނާ ހުސައިން

ޝަފްނާ ހުސައިން

ސީނިއަ ރިޕޯޓަރު
މުހައްމަދު މުޒައްޔިން ނާޒިމް

މުހައްމަދު މުޒައްޔިން ނާޒިމް

ސީނިއަ ރިޕޯޓަރު
އައިޝަތު ފަރީހާ އަބްދުﷲ

އައިޝަތު ފަރީހާ އަބްދުﷲ

ރިޕޯޓަރު
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ)

އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ)

މެނޭޖިން އެޑިޓަރު
އަލީ ނާފިޒް

އަލީ ނާފިޒް

މަލްޓިމީޑިއާ އެޑިޓަރު
އައިމިނަތު ޝިފްލީން

އައިމިނަތު ޝިފްލީން

އެސިސްޓެންޓް އެޑިޓަރު
ހަމްދާން އަބްދުލްގަނީ

ހަމްދާން އަބްދުލްގަނީ

ކޮންޓްރިބިއުޓަ - ޓެކްނޮލޮޖީ
އައިޝާ އީމާން

އައިޝާ އީމާން

ރިޕޯޓަރު
ޑރ. ފަޒީލް ނަޖީބު

ޑރ. ފަޒީލް ނަޖީބު

ކޮލަމިސްޓް
މުނާލް ޝުޖާއު

މުނާލް ޝުޖާއު

ކޮންޓްރިބިއުޓަ - ފެޝަން
އާސިޔަތު މުހައްމަދު ސައީދު

އާސިޔަތު މުހައްމަދު ސައީދު

ފީޗާ އެޑިޓަރު
އަލީ ރަފީގް

އަލީ ރަފީގް

އެޑިޓޯރިއަލް ޑިރެކްޓަރު
ޟުހާ ރަޝީދު

ޟުހާ ރަޝީދު

ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ
ރާނިޔާ ސޯބިރު

ރާނިޔާ ސޯބިރު

ކޮލަމިސްޓް
އަހްމަދު މިޒްޔާލް

އަހްމަދު މިޒްޔާލް

ރިޕޯޓަރު
އުމްނާ އިސްމާއިލް

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ރިޕޯޓަރު

ހުމައިދާ އަބްދުލްގަފޫރު

ކޮލަމިސްޓް
އަހުމަދު ނަދީމް

އަހުމަދު ނަދީމް

ޑެޕިއުޓީ އެޑިޓަރ - ލައިފްސްޓައިލް
ޑރ. އަބްދުﷲ ފައިރޫޝް

ޑރ. އަބްދުﷲ ފައިރޫޝް

ކޮލަމިސްޓް

މުހައްމަދު ސައިފް ފާތިހް

ކޮލަމިސްޓް
ޝަހުދާ މުހައްމަދު

ޝަހުދާ މުހައްމަދު

ރިޕޯޓަރު
ޑރ. ފާތުމަތު ޝަރާ ޝަރީފް

ޑރ. ފާތުމަތު ޝަރާ ޝަރީފް

ކޮލަމިސްޓް

މުހައްމަދު ޒާހިރު (މީމު ޒަވިޔަނި)

ކޮލަމިސްޓް

އަބްދުﷲ އިޔާން

ވިޝުއަލް ޖާނަލިސްޓް

ފާތިމަތު އަހުމަދު ޝަރީފް

ސީނިއާ ރިޕޯޓަރ

އަލީ އަންވަރު

Sports Writer