Vote 23
އެޑިޓޯރިއަލް ޓީމް
މޫސާ ލަތީފް

މޫސާ ލަތީފް

އެޑިޓަރު
އަހުމަދު ނާއިފް

އަހުމަދު ނާއިފް

ސީނިއަ އެސޯސިއޭޓް އެޑިޓަރު
ޝަފްނާ ހުސައިން

ޝަފްނާ ހުސައިން

ސީނިއަ ރިޕޯޓަރު
މުހައްމަދު މުޒައްޔިން ނާޒިމް

މުހައްމަދު މުޒައްޔިން ނާޒިމް

ސީނިއަ ރިޕޯޓަރު
އައިޝަތު ފަރީހާ އަބްދުﷲ

އައިޝަތު ފަރީހާ އަބްދުﷲ

ރިޕޯޓަރު
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ)

އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ)

މެނޭޖިން އެޑިޓަރު
އަލީ ނާފިޒް

އަލީ ނާފިޒް

މަލްޓިމީޑިއާ އެޑިޓަރު
އައިމިނަތު ޝިފްލީން

އައިމިނަތު ޝިފްލީން

އެސިސްޓެންޓް އެޑިޓަރު
ހަމްދާން އަބްދުލްގަނީ

ހަމްދާން އަބްދުލްގަނީ

ކޮންޓްރިބިއުޓަ - ޓެކްނޮލޮޖީ
އައިޝާ އީމާން

އައިޝާ އީމާން

ރިޕޯޓަރު
މުނާލް ޝުޖާއު

މުނާލް ޝުޖާއު

ކޮންޓްރިބިއުޓަ - ފެޝަން
އާސިޔަތު މުހައްމަދު ސައީދު

އާސިޔަތު މުހައްމަދު ސައީދު

ފީޗާ އެޑިޓަރު
އަލީ ރަފީގް

އަލީ ރަފީގް

އެޑިޓޯރިއަލް ޑިރެކްޓަރު
ޟުހާ ރަޝީދު

ޟުހާ ރަޝީދު

ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ
އަހްމަދު މިޒްޔާލް

އަހްމަދު މިޒްޔާލް

ރިޕޯޓަރު
އުމްނާ އިސްމާއިލް

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ރިޕޯޓަރު

ހުމައިދާ އަބްދުލްގަފޫރު

ކޮލަމިސްޓް
އަހުމަދު ނަދީމް

އަހުމަދު ނަދީމް

ޑެޕިއުޓީ އެޑިޓަރ - ލައިފްސްޓައިލް
ޑރ. އަބްދުﷲ ފައިރޫޝް

ޑރ. އަބްދުﷲ ފައިރޫޝް

ކޮލަމިސްޓް
ޝަހުދާ މުހައްމަދު

ޝަހުދާ މުހައްމަދު

ރިޕޯޓަރު
ޑރ. ފާތުމަތު ޝަރާ ޝަރީފް

ޑރ. ފާތުމަތު ޝަރާ ޝަރީފް

ކޮލަމިސްޓް

މުހައްމަދު ޒާހިރު (މީމު ޒަވިޔަނި)

ކޮލަމިސްޓް
ފާތިމަތު އަހުމަދު ޝަރީފް

ފާތިމަތު އަހުމަދު ޝަރީފް

ސީނިއާ ރިޕޯޓަރ

މުހައްމަދު އަފްޒަލް

ލިޔުންތެރިޔާ
ހުސައިން ސުނޭން

ހުސައިން ސުނޭން

ފޮޓޯ ޖާނަލިސްޓް

މުހައްމަދު ރިޔާޒު

ކޮލަމިސްޓް

އިބްރާހިމް އިފާޒް

Photojournalist

އަކްރަމް އަބްދުﷲ

Lifestyle Writer
އަހުމަދު ސަދޫފް މޫސާ

އަހުމަދު ސަދޫފް މޫސާ

ރިޕޯޓަރު

މުހައްމަދު ސަލީމް - ހޯރަފުށި

Freelance Writer

ހުސެއިން މުހައްމަދު

Freelance Writer