France vs Poland

FRA

0

vs

POL

0

FRA

0

POL

0

Netherlands vs Austria

NED

0

vs

AUT

0

NED

0

AUT

0

އެޑިޓޯރިއަލް ޓީމް

މޫސާ ލަތީފް

މޫސާ ލަތީފް

އެޑިޓަރު
އަހުމަދު ނާއިފް

އަހުމަދު ނާއިފް

ސީނިއަ އެސޯސިއޭޓް އެޑިޓަރު
މުހައްމަދު މުޒައްޔިން ނާޒިމް

މުހައްމަދު މުޒައްޔިން ނާޒިމް

ސީނިއަ ރިޕޯޓަރު
އައިޝަތު ފަރީހާ އަބްދުﷲ

އައިޝަތު ފަރީހާ އަބްދުﷲ

ރިޕޯޓަރު
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ)

އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ)

މެނޭޖިން އެޑިޓަރު
އަލީ ނާފިޒް

އަލީ ނާފިޒް

މަލްޓިމީޑިއާ އެޑިޓަރު
އައިމިނަތު ޝިފްލީން

އައިމިނަތު ޝިފްލީން

އެސިސްޓެންޓް އެޑިޓަރު
ހަމްދާން އަބްދުލްގަނީ

ހަމްދާން އަބްދުލްގަނީ

ކޮންޓްރިބިއުޓަ - ޓެކްނޮލޮޖީ
އައިޝާ އީމާން

އައިޝާ އީމާން

ރިޕޯޓަރު
މުނާލް ޝުޖާއު

މުނާލް ޝުޖާއު

ރައިޓަރ - ފެޝަން އެންޑް އާރޓް
އާސިޔަތު މުހައްމަދު ސައީދު

އާސިޔަތު މުހައްމަދު ސައީދު

ފީޗާ އެޑިޓަރު
އަލީ ރަފީގް

އަލީ ރަފީގް

އެޑިޓޯރިއަލް ޑިރެކްޓަރު
ޟުހާ ރަޝީދު

ޟުހާ ރަޝީދު

ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ
އަނޫފް ޖުނައިދު

އަނޫފް ޖުނައިދު

ވިޝުއަލް ޖާނަލިސްޓް
އަހްމަދު މިޒްޔާލް

އަހްމަދު މިޒްޔާލް

ރިޕޯޓަރު

ހުމައިދާ އަބްދުލްގަފޫރު

ކޮލަމިސްޓް
އަހުމަދު ނަދީމް

އަހުމަދު ނަދީމް

ޑެޕިއުޓީ އެޑިޓަރ - ލައިފްސްޓައިލް
ޑރ. އަބްދުﷲ ފައިރޫޝް

ޑރ. އަބްދުﷲ ފައިރޫޝް

ކޮލަމިސްޓް
ޝަހުދާ މުހައްމަދު

ޝަހުދާ މުހައްމަދު

ރިޕޯޓަރު
ޑރ. ފާތުމަތު ޝަރާ ޝަރީފް

ޑރ. ފާތުމަތު ޝަރާ ޝަރީފް

ކޮލަމިސްޓް
މުހައްމަދު ޒާހިރު (މީމު ޒަވިޔަނި)

މުހައްމަދު ޒާހިރު (މީމު ޒަވިޔަނި)

ކޮލަމިސްޓް
ފާތިމަތު އަހުމަދު ޝަރީފް

ފާތިމަތު އަހުމަދު ޝަރީފް

ސީނިއާ ރިޕޯޓަރ

މުހައްމަދު އަފްޒަލް

ލިޔުންތެރިޔާ

މުހައްމަދު ރިޔާޒު

ކޮލަމިސްޓް

މުހައްމަދު ސަލީމް - ހޯރަފުށި

Freelance Writer

ހުސެއިން މުހައްމަދު

Freelance Writer

އައިމިނަތު ހަސަން

Freelance Writer

ހުސެއިން ޝަމީމް

Writer

އިބްރާހިމް އާތިފް ޝަކޫރު

Writer

އަހުމަދު ލައުހު މުހައްމަދު

Photo Journalist
އައިޝަތު މާހާ

އައިޝަތު މާހާ

ޖާނަލިސްޓް