މުނާލް ޝުޖާއު

ރައިޓަރ - ފެޝަން އެންޑް އާރޓް

މުނާލް ޝުޖާއު (އެންޖަލް) އަކީ ރާއްޖޭގެ ފެޝަން ދާއރާއަށް ހިދުމަތް ކުރަމުން އަންނަ ފަންނުވެރިއެކެވެ. އަމިއްލަ ފެޝަން ބްރޭންޑެއް ހިންގުމުގެ އިތުރުން ފްރީލޭންސްކޮށް ފެޝަން ޑިޒައިންކޮށް، ސްޓައިލިކޮށްދީ އަދި ކުރަހަ އެވެ. މުނާލް އަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފެޝަން ބްލޮގަރު ވެސްމެ އެވެ. އެގޮތުން، 2009 ވަނަ އަހަރު ފަމުޝޫ ނަމުގައި ބްލޮގް ކުރަން ފެށި އެވެ. މިހާރު މުނާލް އަކީ ފެޝަނާ ބެހޭގޮތުން ލިޔެ، ސްޓައިލް ވިޑިއޯ ޕްރޮޑިއުސްކޮށްދޭ ފަރާތެކެވެ.

587.4K

ކިޔާވާފައިވާ އަދަދު

226

އާޓިކަލްސް

0

ކޮމެންޓް