އަލީ ރަފީގް

އަލީ ރަފީގް

އެޑިޓޯރިއަލް ޑިރެކްޓަރު

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި 25 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާގެ އިތުރަށް އަލީ ރަފީގު ވަނީ ނިއުޒީލޭންޑުން ނޫސްވަރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް އާއި ޕީއެޗްޑީ ހާސިލުކޮށްފައެވެ. އަދި ނޫސްވެރިކަމުގެ ތަފާތު ދާއިރާތަކާމެދު ރިސާޗްކޮށް ދިރާސާތައް ޕަބްލިޝް ކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި ނޫސްވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމް ހާސިލްކޮށްފައިވެ އެވެ.

22

ކޮމެންޓު

13

އާޓިކަލްސް

140.6K

ކިޔާވާފައިވާ އަދަދު