Round 2

avatar

Solih

MDP

avatar

Muizzu

PPM - PNC

108,735

46.22%

126,499

53.78%

Updated Time: 7:54 AM

Voted 242,690

Eligible 282,804

Turnout 85.82%

Invalid 7,456

586

Counted Boxes

0

Remaining Boxes

އިޝްތިހާރު

ޕޯލް

ޕޯލް

Poll image

އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލާނަންތަ؟

Thank you for voting | Final Results

Poll image

ސަންގު ޓީވީގެ ރިޔާސީ ބަހުސްގައި އެންމެ ރަނގަޅު ވާހަކަ ދެއްކެވީ ކޮން ކެންޑިޑޭޓެއް؟

Thank you for voting | Final Results

ކެންޑިޑޭޓުން

އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް

އުފަން ތާރީހް: 1 މާރިޗު 1962 (61 އަހަރު)

ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު

އުފަން ތާރީހް: 15 ޖޫން 1978 (45 އަހަރު)

ޤާސިމް އިބްރާހިމް

އުފަން ތާރީހް: 25 އޯގަސްޓު 1951 (72 އަހަރު)

އިލްޔާސް ލަބީބު

އުފަން ތާރީހް: 29 ޖޫން 1979 (44 އަހަރު)

މުހައްމަދު ނާޒިމް

އުފަން ތާރީހް: 21 މާރިޗު 1969 (54 އަހަރު)

އުމަރު ނަސީރު

އުފަން ތާރީހް: 27 އޭޕްރީލު 1967 (56 އަހަރު)

އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން

އުފަން ތާރީހް: 31 މާރިޗު 1971 (52 އަހަރު)

ހަސަން ޒަމީލް

އުފަން ތާރީހް: 3 ޖުލައި 1963 (60 އަހަރު)

އިޝްތިހާރު

ޕާޓީތައް

ޕާޓީތައް

މޯލްޑިވިއަން ޑިިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ

މެންބަރުން: 57,660

އިތުރަށް ކިޔާލަން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

މެންބަރުން: 22,607

އިތުރަށް ކިޔާލަން

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ

މެންބަރުން: 9,838

އިތުރަށް ކިޔާލަން

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް

މެންބަރުން: 3,560

އިތުރަށް ކިޔާލަން

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

މެންބަރުން: 38,704

އިތުރަށް ކިޔާލަން

ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ)

މެންބަރުން: 3,159

އިތުރަށް ކިޔާލަން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

އެމްއެންޕީ

އެމްއެންޕީ

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް

އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީ

އިޝްތިހާރު