Round 2

avatar

Ibrahim Mohamed Solih

MDP

avatar

Dr. Mohamed Muizzu

PPM - PNC

109,868

45.96%

129,159

54.04%

Updated Time: 4:58 AM

Voted 246,915

Eligible 282,804

Turnout 87.31%

Invalid 7,888

586

Counted Boxes

0

Remaining Boxes

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

3 އޯގަސްޓު 2008 — 22,607 މެންބަރުން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ތިން ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ

ކުރިން ބޭއްވި ތިން އިންތިހާބުގައި ވެސް ކޯލިޝަންގެ މުހިންމު ބައިވެރިއެއް

ޕާޓީގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދުތަކަކީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އިސްލާމީ ވަޙުދަތާއި، ޤައުމީ މިނިވަން ކަމާއި ސިޔާދަތު ދެމެހެއްޓުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރައްޔިތުން އެދޭ، ރައްޔިތުންނަށް މަސްލަހަތުހުރި، ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ އާއި ލާބަ ހުރި ސިޔާސަތުތަކެއް ތަންފީޒުކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް ޤާއިމުކޮށް، އާލާކޮށް ދެމެހެއްޓުމެވެ. މިގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ ހަރުދަނާ ސަރުކާރެއް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް އަންނަނިވި ކަންކަން ހާޞިލު ކޮށްދިނުން މިޕާޓީގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ޤާސިމް އިބްރާހިމް

ލީޑަރ

އިތުރަށް ކިޔާލަން

އޮނަރަބަލް އަމީން އިބްރާޙީމް

ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ

އިތުރަށް ކިޔާލަން

އަޙުމަދު ސައުދު

ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ

އިތުރަށް ކިޔާލަން

ޢަބްދުﷲ އަމީން

ލީޑަރގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން

އިތުރަށް ކިޔާލަން

އައިޝަތު ނަހުލާ

ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ

އިތުރަށް ކިޔާލަން

އިޤްބާލް އާދަމް

ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ

އިތުރަށް ކިޔާލަން

އަލީ ޝާހް

ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ

އިތުރަށް ކިޔާލަން

މެނިފެސްޓޯ އާއި ވައުދު

މެނިފެސްޓޯ އާއި ވައުދު

މެނިފެސްޓޯ

ހާސްކަނޑާލަ! ހަމަޖެހޭނެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަހުޒީބުގެ އައު މަންޒިލަކަށް

އިތުރަށް ކިޔާލަން

ހަބަރު

ހަބަރު