ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2024
Empty

  ޕާޓީތައް

  ޕާޓީތައް

  އަދާލަތު ޕާޓީ

  މެންބަރުން: 8,796

  އިތުރަށް ކިޔާލަން

  ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް

  މެންބަރުން: 4,259

  އިތުރަށް ކިޔާލަން

  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

  މެންބަރުން: 18,349

  އިތުރަށް ކިޔާލަން

  މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ)

  މެންބަރުން: 8,555

  އިތުރަށް ކިޔާލަން

  މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)

  މެންބަރުން: 52,142

  އިތުރަށް ކިޔާލަން

  މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)

  މެންބަރުން: 7,926

  އިތުރަށް ކިޔާލަން

  ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ)

  މެންބަރުން: 28,201

  އިތުރަށް ކިޔާލަން