ކިރާ މަހަށް ފައިސާ ނުލިބޭތީ ފެބްރުއަރީ މަހު ކޫއްޑޫގައި މުޒާހަރާކުރި މަސްވެރިންނާ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ބައްދަލުކުރައްވަނީ (ފޮޓޯ/ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ)

މަސްވެރިކަން

މަސްވެރިންނަށް ލިބިގެން މި އުޅެނީ ކޮން ބާރެއް؟

ދައުލަތުގައި ނެތް މުއްސަނދިކަމަކުން އާމްދަނީ ހޯދަން ދިވެހި މަސްވެރިން ވިސްނާ ވިސްނުން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ

މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް، 18 ފެބްރުއަރީގައި ހުންނެވީ ކޫއްޑުއަށް ވަޑައިގެން، އެތަނުގައި އޭރު މުޒާހަރާކުރަމުން ދިޔަ މަސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގަ އެ ވެ. އޭރު ވެސް މަސްވެރިންނަށް މިފްކޯއިން ނުދީ 280 މިލިއަން ރުފިޔާ އޮތެވެ. އެ ފައިސާ ވަރަށް އަވަހަށް ދީ ހަލާސްކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޝިޔާމް ދެއްވި އެވެ. އެކަން އެވަގުތު ސަރުކާރުން ކުރި ވެސް މެ އެވެ.

މި މަހު 12 ވަނަ ދުވަހު ޝިޔާމް ވަޑައިގަތީ މާލޭ އެއް ނަންބަރު ފާލަން ކައިރީގައި ކަންނެލި ދޯނިތައް އަޅައިގެން ކަންނެލި މަސްވެރިން ކުރި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ކުރިމައްޗަށެވެ. ދިވެހި މަހުގެ އަގަކީ ސިޔާސީ އަގަކަށް ވުމުން، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި ރައީސް މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެސް، ކަމުގެ ހަގީގަތަށް ވުރެ ހުވަފެނުގެ މަންޒަރުތަކެއް މަސްވެރިންނަށް ދެއްކެވި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކަންނެލި ކިލޯއެއްގެ އަގު 80-100ރ.އާ ދެމެދަށް ހެދުމާއި މިފްކޯއަށް ކަންނެލި ގަތުން ހިމެނެ އެވެ.

މި މަހު މެދު ތެރޭގައި ބޮޑު ކަންނެލި މަސްވެރިން މާލޭ ފަޅުގައި އަޑު އިއްވަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/ އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދް)

ކަންނެލި މަސްވެރިކަން މިހާރު އޮންނަނީ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިވެރިންގެ އަތްމަތީގަ އެވެ. މިފްކޯއަށް ގަންނަނީ ކަޅުބިލަ މަހެވެ. ކަންނެލި މަސްވެރިން ބޭނުންވަނީ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން އެ ދޭ ބޮޑު ސަބްސިޑީ ހޯދާށެވެ.

އެކަމަކު މިއީ ނުއަގުގައި މަސް ގަނެ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ، ވަކި ބައެއްގެ ފައިދާއަށް އެޅުމެވެ. 

ކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ކުރިމަތީގައި ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވައުދުވިޔަސް އެކަން މިވަގުތު ފުއްދާނެ މާލީ ތަނަވަސްކަން ދައުލަތުގައި ނެތް ކަމަށެވެ.

"ގައުމުގެ މާލީ ހާލަތު އޮތް ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނެތީ، މިއަދުން މިއަދަށް އެ ވައުދު ފެށެން. އެ ވައުދު ފެށުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަ ވާހަކަ މި ދެންނެވީ،" ޝިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިހާރު މަސްވެރިން މުޒާހަރާކުރަނީ އައްޑޫ ހުޅުދޫގައި ހުންނަ މިފްކޯ ފެކްޓަރީ ދޮށުގަ އެވެ. ކަޅުބިލަމަހުގެ މަސްވެރިންނަށް ދޭން ހުރި ފައިސާ ނުލިބިގެންނެވެ. އެ ފައިސާ ނުދީފި ނަމަ ފެކްޓަރީގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާނެކަމުގެ ބިރު ދެއްކުމެވެ. ކޫއްޑޫގައި ވެސް މަސްވެރިން ދިން ފަދަ އިންޒާރުތަކެވެ.

އައްޑޫ ހުޅުމީދޫގައި މަސްވެރިން މުޒާހަރާކުރުމުގައި: ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑު

މަސްވެރިން ބޭނުންވީމާ އެ މީހުން ބޭނުން އަގެއް ސަރުކާރުތަކުން ކަނޑައަޅައިދެ އެވެ. އެ މީހުން ބޭނުންވީމާ ފެކްޓަރީތަކުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް ވެސް އެޅެ އެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހި މަސްވެރިންނަކީ އެހެން ދިވެހިންނަށް ވުރެ މާ ބާރުގަދަ، މާ އަޑުގަދަ ބަޔަކަށް މި އޮތީ ވެފަ އެވެ. އެހެން ދާއިރާތަކުގައި އުޅޭ ދިވެހިން ބުރަ މަސައްކަތްކޮށް، ސަރުކާރަށް  މަޖުބޫރުކުރުމެއް ނެތި އާމްދަނީ ހޯދައިގެން ދިރިއުޅުން ހަމަޖައްސަމުން އަންނަ އިރު މަސްވެރިންނަށް ސަލާމަތް މިވެވެނީ ގަދަ ބާރު ދައްކައިގެންނެވެ.

ސަރުކާރަށް އޮބި ނޯންނަ ވަރަކަށް އެއްވެސް ދިވެއްސަކަށް އެހީއެއް ނުވެވޭނެ އެވެ. އެކަމުގައި މަސްވެރިއެއް، ދަނޑުވެރިއެއް، އާންމު ވިޔަފާރިވެރިއެއް ވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނުވެ އެވެ. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއަކީ އެންމެންގެ ހައްގެކެވެ. ގެއްލުންވާ ވިޔަފާރިއަކަށް ސަރުކާރުން ފައިސާ އަޅައިގެން ހިންގާ ނަމަ އެ އެހީތެރިކަން، އެހެން ދާއިރާތަކުގެ އިންވެސްޓަރުންނާއި މަސައްކަތްތެރިންނަށް ވެސް އޮންނަންވާނެ އެވެ.

އެކަމަކު ހަމަހަމަ އުސޫލުން ވިސްނުމުގެ ބޭރަށް މަސްވެރިން ނުކުމެގެން މި އުޅެނީ ވެރިކަމަށް އަންނާށާއި ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ވެރިން ގެންގުޅޭ ޒަމާނަށް ނުފެތޭ އުސޫލުތަކަކާ ހެދި އެވެ. މިދިއަ އަހަރު އެކަނި ވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ މިފްކޯއަށް 763 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަބްސިޑީ ދީފަ އެވެ. އެއީ ކީއްވެގެންކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މަސް ކިލޯއެއްގެ އަގު ހުރި މިންވަރަށް ވުރެ މާ ބޮޑުކޮށް މިފްކޯއަށް ގަންނަން ޖެހޭތީ ލިބޭ ގެއްލުން ފޫބައްދާށެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާ ނަމަ ބޮޑު އަގުގައި މަސް ގަންނަނީ ސަރުކާރުން އެ އަގު ދީގެންނެވެ.

ސިޔާސީ ގޮތުން މާ ނުފޫޒު ގަދަ ބަޔަކަށް ދިވެހި މަސްވެރިން ވާން ޖެހޭ ސަބަބެއް ވެސް ނެތެވެ. މަސްވެރިކަން ކުރާ ދިވެހިން މަދުވެއްޖެ އެވެ. ގިނަ ދޯނިފަހަރުގައި ގިނައީ ވެސް ބިދޭސީ މަސްވެރިންނެވެ. އޮޑިވެރިންނަށް ފައިދާ ބޮޑީ ވެސް ބިދޭސީން ގެންގުޅުނީމަ އެވެ.

"ބޮޑު ދޯންޏެއް މި ބަންނަނީ ސަރުކާރުން އެ ދޯންޏަކުން ބާނާ ހުރިހާ މަހެއްހެން ކިރަން ޖެހޭ ކަމަށް ބަލައިގެން. އެކަމަކު އެއީ ބަޔަކު ވިޔަފާރި ކުރަން ޖެހޭ ގޮތެއް ނޫން،" މިފްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުކަން ކުރިން ކުރެއްވި އާދިލް ސަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިދިއަ އަހަރު މިފްކޯއަށް ގެނައި ބޯޓަކަށް މަސް ކިރުން އިފްތިތާހުކުރަނީ: މިފްކޯއަކީ ބޮޑު ގެއްލުމުގައި ހިންގާ ކުންފުންޏެއް -- ދައުރު ފޮޓޯ/ ހުސައިން ސުނައިން

އޮޑިވެރިން ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓް އަނބުރާ ދެއްކުން ސަރުކާރުން ދޭ ސަބްސިޑީއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކުރުމަކީ ގޯހެކެވެ. އޮޑިވެރިން އޮޑި ބަންނަން ޖެހޭނީ ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން އެކަން ކޮށްގެން ލިބޭ އާމްދަނީން އިންވެސްޓްމެންޓް ކަވަރުކުރުމުގެ ވިސްނުމާ އެކުގަ އެވެ. ދަނޑުވެރިން ދަނޑު ހައްދަން ޖެހޭނީ އެ ހައްދާ އެއްޗެއް ވަކި އަގެއްގައި ސަރުކާރުން ގަންނާނެ ކަމަށް ބަލައިގެންނެއް ނޫނެވެ. ރިސޯޓް ހިންގަން ޖެހޭނީ އެނދަކަށް ސަރުކާރުން ވަކި ވަރަކަށް ފައިސާ ދޭ ގޮތަށް ހިސާބު ޖަހައިގެން ވެސް ނޫންމެ އެވެ.

މަސްވެރިންގެ ވެސް ހުންނަން ޖެހޭނީ މާކެޓްގައި ލިބެން ހުރި އަގެއްގައި ވިޔަފާރިކޮށްގެން ދެމިގަތުމުގެ ވިސްނުމެވެ. އާދިލް ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުން ސަރުކާރު މުޅިން ނުކުތީމާ އެ މަންޒަރު ފެންނާނެ އެވެ. ސަލާމަތްވާނެ ގޮތް އޮޑިވެރިންނަށާއި މަސްވެރިންނަށް ވެސް އެނގޭނެ އެވެ. އެ މަގުން ދަތުރުކުރަން ދަސްވާނެ އެވެ.

"ސަރުކާރުން މި ވިޔަފާރިން ނުކުތީމާ އޭރުން މި ދިވެހި އޮޑިވެރިން ހޯދާނެ ފައިދާގައި މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް. ދިވެހިން މޮޅުވާނެ. އެ މީހުން ގޮތްގޮތް ހޯދާނެ،" ތައުރީފްގެ ބަސްތަކަކުން އާދިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަސްވެރިން އެ ވާހަކަ ގަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހެ އެވެ. ބޭނުންވާ އަގެއް ސަރުކާރުން ދީގެން މަސްވެރިކަން ކުރުވުން ހުއްޓާލަން މި އޮތީ ޖެހިފަ އެވެ. ސަރުކާރަށް މަޖުބޫރުކުރުމުގެ ގޮތުން ފެކްޓަރީތަކުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެކެވެ. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ކިތައްމެ ގިނައެއްކޮށް މަސްވެރިންގެ ކުރިމައްޗަށް ވަޑައިގެންނެވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅެވެ. އެކަމަކު މަސްވެރިން ބޭނުން ގޮތަކަށް ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމަަވައިގެން ނުވާނެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީން ކުރާ ހޭދަތަކުގަ އެވެ.

ކޮމެންޓް (21)

މަސްވެރި އާއިލާއެއްގެ ދަރިއެއް

29 ޖޫން 2024
އެހެންމީހުން ދިރިއުޅުމަށް ދިރިއުޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރާހެން މަސްވެރިންވެސް މަހަށް ދަނީ ދިރިއުޅުމުގަ ބޭނުންވާ އަސާސީ ބޭނުންތަށް ފުއްދުމަށް ލާރި ހޯދަން އެހެންކަމުން މަހަށް ގޮސްގެން ލިބޭ ރުފޮއާ އަކީ އެމީހުންގެ މުސާރަ އެއީ އެމީހުންގެ މަސައްކަތުގެ އުޖޫރަ އެހެންމީހުންނަށް އެ ޙައްގުވާ ފަދައިން މަސްވެރިންނަށްވެސް އެޙައްގު ލިބެންވާނެ އެހެންވީމާ އެއްޗެކޭ ކިޔާފަ ލިޔުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލުން ވަރަށް މުހިންމު
0 0

ސާބަސް

24 ޖޫން 2024
ދިއްދޫ އޮފީހަށް މަސްކިރުވީ މޫސަމެންނު
2 0

ކިޔުންތެރިޔާ

24 ޖޫން 2024
ކޮންމެ ބަޔަކުވެސް ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި މަސްވެރިންގެ ހައްގުތަކޭ ހަމަ އަގޭ ކިޔާގެން ވެރިކަމަށް އަންނަނީ. ވެރިކަން ލިބި އާރާ ބާރު ލިބުނީމަ މަސްވެރިން މަތިން ހަނދާން ނައްތާ ލަނީ. މެމްބަރުންނާ ސިޔާސީ މީހުން ގަންނަން ވީމަ ލާރި ހުރޭ. މަސްވެރިންނަށް ދޭން ލާރި ނުހުރޭ!
2 1

އިސްސޭ

24 ޖޫން 2024
މަސްވެރިން މީ ކިހާ ފެންވަރެއްގެ ސިޔާސީ ބައެއްކަން އެގޭނެ ިއިންތިހާބުއައިސް ޖެހުނީމަ
0 7

ށަމު

24 ޖޫން 2024
@އިސްސޭ ވޯޓް އަބުރާލެވޭހާ މަސްވެރިން ގިނައެއްނޫން... މަސްވެރިން އެކަންޏެއް ނޫން ވޯޓްދެނީކީވެސް
5 0

ާއަބުލޯ

23 ޖޫން 2024
ލަސްވެރިން ބާނާ މަހައް ވަނީކީތަ. ގައިމު އޭތި ވިއްކައިގެން ލާރިއެއް ލިބެންވާނެ. ހަމަ އަނެއްކާވެސް ފިލައިގެން ގޮސް ހަމަ އެނބިރި ވަޑައިން ނަވަނީތޯ.
1 2

ގޮހޮޅަ

23 ޖޫން 2024
ކޮންމެ ކަމެއްގާވެސް ފެށުމެއް އޮންނާނެ. އަޅުގަނޑަށް މީގައި ގޯސްހައްދަނީ ސިޔާސީ ވެރިން. ވޯޓް ލިބޭނޭކަމަށް މަހުގެ އަގުބޮޑުކުރަން މިފްކޯއަށް އެންގުން. މަސްވެރިންގެ ވުޒާރާއިން ހަރަދާއި ހިނގާ އާމުދަނީ އަށްބަލާ ގަންނަންޖެހޭ އެންމެ ކުޑައަގު އޮތީ ކަނޑައަޅާފފަ!
7 0

ރައްޔިތުމީހާ

23 ޖޫން 2024
"ސޯލިހު ހެދީ ގޯސްތަކެއް" ދެންވެސް އަވަހައް ކުރަންވީކަމަކީ ވެރިކަމުގެ ދައުރުގެ ފަހުގެ ވަކި ހިސާބަކުން އެއިރަކު ހުންނަ ރައީސަކަށް އިތުރު ވަޢުދު ނުވެވޭގޮތަށް އަދި ދެންއަންސަރުކާރަކަށް ޖެއްސުންނުވެވޭގޮތަށް، ރައްޔިތުންގެ މުދާތަކާއި ކުންންފުނިތައް ބަނގުރޫޓު ނުވޭވޭގޮތަށް، އިތުރު މުއައްޒަފުން ނުނެގޭގޮތަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންވީ
15 2

މުހައްމަދު

23 ޖޫން 2024
ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އިހްސާސް ކުރެވޭނީ ، އެމީހާ ކާންބޯން ކުރާ މަސައްކަތަށް އުޖޫރަ ނުލިބުނު ވާ މައްޗާއި އުޅެން ޖެހޭ ހާލު ، އެފަދަ ކަމެއް ތަސައްވަރު ނުކުރެވޭ މީހުންނަކަށް ނޭނގޭނެ .
5 7

ރެއްކަބޭ

23 ޖޫން 2024
މަސްވެރިންނަކީ މިހާރު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން. 2 ބައި މީހުން ފެންނަނީ މަސައްކަތް ބަދަލުކުރަން.
10 0

ރެކިފުތާ

24 ޖޫން 2024
@ރެއްކަބޭ ރެއްކަބޭ ބުނިވާހަކައަށް % ތާއީދުކުރަން. މިދެބައިމީހުން މަސައްކަތް ބަދަލުކުރީމާ ނިކުންނައެއްޗެއް ބަލަންބޭނުން. އޭރުން ޑްރައިވަރުންނަށް ތެޔޮއަގުބޮޑުވާހަކައެއް ނުދެއްކޭނެ ހިތައްއެރިއަގެއް ނުނެގޭނެ. އަނެއްކޮޅުން މަސްވެރިން ޓެކްސީ ކުރަންފެށީމާ ޕެޓްރޯލް ހިލޭދޭންޖެހިދާނެ. ވާގޮތްބަލަންތިބޭނީ.
0 0

މަސްވެރި އާއިލާ

23 ޖޫން 2024
ހެޔޮއަގުގަ ތެޔޮ ހިލޭ އައިސް ބުނި އަގަކަށް މަސް މިބައިމީހުން ދައުލަތައް ދައްކާ ހަމައެކައްޗެއްވެސް ނެއް ހައްގުހޯދަން ވަކާލާތުކުރުން ރަނގަޅު އެހެންސް ތަނަށާ ތަކެއްޗައް ގެއްލުން ދިނުން ނާތަހުޒީބު އަމަލެއް ބަލައެއްނުގަނެވޭ
17 0

އަލީބުޚާރީ

23 ޖޫން 2024
މިނިސްޓަރުޝިޔާމް ރާއްޖޭގައި ނެތީތޯ؟ ނޫނީ އައްޑޫ މަސްވެރިން މުޒާހަރާ ކުރާ އިރު އެތަނަށް ވަޑައިގަންނަވަން ކެރިވަޑައިނުގަންނަވަނީތޯ؟ ކޮންމެސްގޮތެއްވެއްޖެ. ނޫސްވެރިން މިކަން ބަލާދީބަލަ.
2 9

އަލި

23 ޖޫން 2024
މަސްވެރިންގެ ލޭކައްކައި ވެރިކިން ހޯދައިގެން މަތީފަޑީގަ ތިބެ ދެންމޮޅު ހަބަރު ލިޔާނެކަމެއްނެތް
6 12

ގަރުދިޔަ

4 ޖުލައި 2024
@އަލި މާ އަވަހަށް ލޭ ކެކޭތީ އޭ މައްސަލައަކީ
0 0

ރައްޔިތުންގެ މީހާ

23 ޖޫން 2024
ސަރުކާާރުން ލިޔަންކިޔަން ނޭގޭމީހުންނަށް ބޮޑެތި މަގާމިދީފަ ބޮޑުމުސާރަ ދެވެންޏާ މަސްވެރިންނަށް ފައިސާވެސް ދެވޭނެ.
16 14

އަބުދު

24 ޖޫން 2024
@ރައްޔިތުންގެ މީހާ ބަރާބަރު ވާހަކައެއް
2 5

ޝިހާބު

23 ޖޫން 2024
ދައުލަތުން ގަންނަ މަހަށް އަގުދައްކަންޖެހޭ. އެއީ މަސްވެރިންނަށް ބާރެއް އޮތީތީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން.
14 1

މިފުކޫ

23 ޖޫން 2024
@ޝިހާބު މިފުކޯއަކީ ދައުލަތެއް ނޫން. އެއީ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއް. ވިޔަފާރި ކުންފުންޏަކުން ގަންނަ އެއްޗެއްގެ އަގު ދޭނީ އެ ކުންފުންޏަކުން. ސަރުކާރުން އޭގެ ތެރެއަށް ވަދެ މަހުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްދީ ހެދުން މައްސަލައަކީ
11 1

ޝަރފު

23 ޖޫން 2024
ޤައުމީ ނަޒަރަކުން މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކުރަންވީ އެއްކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަވިސްނުމުން މި ވާނުވާ ދެނެގަނެ، މިކަމުގައި ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުން. ލިޔުންތެރިޔާ ވިދާޅުވިގޮތަށް ދައުލަތުން ކޮންމެ މީހަކު ބާނާ މަސް ގަނެފަ، ހައްދާ ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ގަނެފަ، ނުވިތާކަށް ފިހާރަޔަށް ބޭރުން އެތެރެކުރާ މުދާ ގަނެ، ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދަދީ، ބަލިވީމަ ބޭސްކޮށްދީ، ގެދޮރު ދައްކާ، ދުއްވާ އުޅަނދު ޕާރކު ކުރާނެ މަގު ހަދާފަ، އެކަކު އަނެކަކަށް ފާޑުކިޔުމުގައި މުޅި އުމުރު ހޭދަކުރުން އެއީ ތިމާގެ ޙައްޤުކަމަށް ޤަބޫލުކޮށްގެން ދުވަހަކުވެސް މިހިރަ ކަންކަމަށް ހައްލެއްނުލިބޭނެއެވެ.
19 2

އިބުރާހިމް

23 ޖޫން 2024
ރިޕޯޓު ބަރާބަރު. ނެތް ދޮގު ވާހަކައެއް. މަށްސަލައަކީ ސިޔާސީ ވެރިން، މަސްވެރިންނެއް ނޫން. މަސްވެރިން ގޮސް ކުރަނީ ސިޔާސީ މީހާ. އެކަމަކު މި ސަރުކާރުން ބޭކާރު ހަރަދު ކުރާ ވާހަކަވެސް ލިޔަން ކެރެން ވާނެ. ކޮންމެ މިނިސްޓްރީއަކަށް 80އިން 70އިން ޑެޕިއުޓީން ލައިގެން އެ އުޅެނީ. އެމީހުންނައް މުސާރަ ދެނީވެސް ހަމަ ރަށްޔިތުންގެ ފައިސާއިން. އަހަރުމެން އެންމެންގެ ފައިސާއިން.
23 1

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް