Round 2

avatar

Solih

MDP

avatar

Muizzu

PPM - PNC

108,735

46.22%

126,499

53.78%

Updated Time: 6:09 AM

Voted 242,690

Eligible 282,804

Turnout 85.82%

Invalid 7,456

586

Counted Boxes

0

Remaining Boxes

އިޝްތިހާރު

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް-ޕިއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އިންތިހާބީ އެޖްންޓު ތޮލާލު މީގެ ކުރިން ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/މުޒައްޔިން ނާޒިމް)

އިންތިހާބުގެ ކުރިން ފުރުސަތެއް ނެތް، އެއަށް ފަހު ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނަގަން ތާއީދު: ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ

އެމްޑީޕީ އިން ވެސް ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް ޖަވާބުދީފައި ވަނީ އިންތިހާބަށް ފަހު އަދި މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނަގަން އެއްބަސް ކަމަށް
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2023

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓެއް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ފަހު ނެގުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

ވީ ކީހިނެއް؟ - މި މަހުގެ 9ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ތިންވަނައަށް ދިޔަ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ގެންދަނީ ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ އާއި އެމްޑީޕީ ވާދަކުރާ ދެވަނަ ބުރު މި މަހުގެ 30ގައި ބޭއްވުމުގެ ކުރިން ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނެގުމަށް ވަކާލާތު ކުރަމުންނެވެ.

އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ކޯލިޝަން ހެދުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތަކުގައި ޑިމޮކްރެޓްސް އިން އެމްޑީޕީއަށް ކުރާ ޝަރުތަކީ ވެސް މި މަހު 28ގެ ކުރިން ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނެގުމެވެ. ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީއަށް އެ ޝަރުތެއް ނުކުރެ އެވެ.

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ހުށަހެޅުމާ ވިއްދައި އެމްޑީޕީ އިން ހުށަހެޅީ އިންތިހާބަށް ފަހު އަދި ވެރިކަމުގެ މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެ ވޯޓު ނެގުމަށެވެ.

ތަފްސީލް - ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ކެމްޕެއިން ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު ތޮލާލް މިއަދު ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި، އެ ކޯލިޝަނުން ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނެގުމާ މެދު ދެކޭ ގޮތް ސާފުކޮށްދެއްވި އެވެ.

ތޮލާލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ އިން ވަކި ނިޒާމެއް ޕްރޮމޯޓެއް ނުކުރެ އެވެ. ކުރިން ނެގި ނިޒާމީ ވޯޓުގައި ރައްޔިތުން ގޮތެއް ނިންމި ފަހުން މިވީ 16 ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބިނާކޮށް، ދެން ވެސް ގޮތް ނިންމާނީ ރައްޔިތުން ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ވަކި ނިޒާމެއް ޕްރޮމޯޓު ކުރަނީކީ ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާއީދު ކުރަނީކީ ނޫން. އެހެން ނަމަވެސް ނިޒާމީ ވޯޓަކަށް ދާން މައްސަލައެއް ނެތް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އިންތިހާބުގެ ކުރިން ނެތް، ފުރުސަތެއް ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ވިޔަސް، ނިޒާމީ ވޯޓަކަށް ދާން، ރައްޔިތުން ގާތުގައި އަހަން، އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދު. ރައްޔިތުން ގޮތް ނިންމާށޭ."

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް-ޕިއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އިންތިހާބީ އެޖްންޓު ތޮލާލު މީގެ ކުރިން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/މުޒައްޔިން ނާޒިމް)

ފާހަގަކޮށްލެވޭ - ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނެގުމާ މެދު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވިސްނުން ހުރި ގޮތް ބައްލަވަން ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ބާނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މަސައްކަތް ކުރެއްވި ނަމަވެސް، ޔާމީން ބައްދަލު ކުރައްވަން އިންކާރު ކުރެއްވުމުން އެ މަޝްވަރާ އޮތީ ނުކުރެވި އެވެ.

ތޮލާލް ވިދާޅުވީ ޔާމީން އަބަދުވެސް ތާއީދު ކުރައްވަނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ހާލަތަށް އެ ނިޒާމު ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

"ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވަނީ މި ގައުމުގައި މިހާރު މި އޮތް ސިޔާސީ މާހައުލަށް ފިޓެއް ނޫނޭ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް،" ތޮލާލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެނގުން މުހިއްމު - މި ދަނޑިވަޅުގައި ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނަގަން ޑިމޮކްރެޓްސް އިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ނަމަވެސް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނަނީ ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތުތަކަށް ބަލާއިރު މިހާރުން މިހާރަށް އެ ވޯޓު ނުނެގޭނެ ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި - ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނެގުމަށް ނަޝީދުގެ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ވަނީ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. އަދި އެ ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަށް، ވެރިކަން ކުރާ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް، 35 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން މިއަދު ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ. މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީން އެ ގަރާރު ދިރާސާކުރަން މާދަމާ ފަށާނެ އެވެ.

އިޝްތިހާރު

ކޮމެންޓް

profile-image-placeholder

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް