އިޝްތިހާރު

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ދަރިވަރުންތަކެއް ކްލާހަށް ވަންނަނީ. އެ ސްކޫލުގެ ކޮންސެޓާ މެދު ބައެއް މީހުން ދަނީ ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުން (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ ޔަޝާއު)

އަމީނިއްޔާ ކޮންސެޓުން ފެނުނު ބިރުވެރި ޕްލޭގެ ދެ ފަރާތް

އެއް ބައެއްގެ ނަޒަރުގައި މިއީ ދަރިވަރުން ލައްވާ ކުޅުވައިގެން ވާނެ ފަދަ މަންޒަރުތަކެއް ނޫން

މިއަދު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުވި ފޮޓޯ އެކެވެ.

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދަރިވަރުންގެ ކޮންސެޓެވެ. ފެންނަނީ ސްޓޭޖް މަތީގައި ދެ ދަރިވަރަކު، ވާގަނޑަކުން ތިން ހަތަރު ފޫޓު މައްޗަށް ނަގާފައި ހުރި ތަނެވެ. ލައިގެން ހުރި ހެދުމާއި އެ ކުދިން ތިބިގޮތާއި އަދި ކޮށްފައި ހުރި މޭކަޕުން ސިފަ ވަނީ ވަރަށް ބިރުވެރި މަންޒަރެކެވެ.

އެ ފޮޓޯ އާއްމު ކުރީ ކޮންސެޓްގެ އެ މަންޒަރު ފެނިގެން ގިނަ ދަރިވަރުން ރޮއެ، ނަފްސާނީ ގޮތުން އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

މި ފޮޓޯ އާއްމު ވުމާއެކު ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އެއަށް ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ. އެ މީހުންގެ ނަޒަރުގައި މިއީ ދަރިވަރުންނާ ނުގުޅޭ އަނިޔާވެރި މަންޒަރެކެވެ. އެ ފަދަ ބިރުވެރި މަންޒަރެއް ކުޅުވިޔަ ދީގެން އަދި ކުޅޭތަން ވެސް ބަލައިގެން ނުވާނެ އެވެ.

'ސުބުހާނަﷲ. މިއީ ކޯއްޗެއް ދަސްކޮށްދެން ކުރުވާ ކަމެއް." އެ ފޮޓޯއަށް ފާޑުކިޔަމުން، ފޭސްބުކްގައި މީހަކު ލިޔުނެވެ.

"މިއީ އަހަރުމެން މުސްލިމުން ދަރިންނަށް ދަސްކޮށްދީގެން ވާނެ ކަންކަމެއް ނޫން. މިއީ އެ ކުދިން ފަހުން ވެސް ވަރަށް ބިރުގަންނާނެ މަންޒަރެއް،" އެހެން މީހަކު ބުންޏެވެ.

އެއަށް ފާޑުކީ މީހުން ބުނިގޮތުގައި، ބިރުވެރި މަންޒަރެއް ދައްކުވައިދޭން، ސިފަކުރުންގަނޑު މިއަށް ވުރެ ކުޑަކުރެވިދާނެ އެވެ. އެ މީހުން ދެކޭގޮތުގައި މިހާ ބިރުވެރިކޮށް އެ މަންޒަރުތައް ގެނެސްދިނުން، ކުޑަކުދިންނަކާ ނުގުޅެ އެވެ.

މި މަންޒަރު ފެންނަ ކޮންސެޓްގެ ވީޑިއޯއެއް ވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިއްޔެ ދައުރުވި އެވެ. އެއިން ފެންނަނީ ފުރަގަހުން ހެދުމުގައި ވާ އައްސާފައިވާ ދެ ކުދިން، ވާގަނޑަކުން މައްޗަށް ނަގައި ތިރި ކުރާތަނެވެ. އަދި ސްޓޭޖްމަތީގައި އެހެން ކުދިން ނަށަން ތިބޭތަން ވެސް ފެނެ އެވެ.

އެ ވީޑިއޯ އަށް މީހުން ކޮމެންޓު ކުރީ، ދަރިވަރުންގެ ހުނަރުވެރިކަމަށް ތައުރީފްކޮށްފަ އެވެ. އަދި ބިރުވެރި މަންޒަރުތަކުގައި އެހާ ގޮތްގަނޑު ބޮޑު ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެ މީހުން އެކަން ދިފާއު ކުރެ އެވެ.

މި މަންޒަރުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު ކުރުމަށް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ނާޒްލީން ވާފިރުއަށް ގުޅާލުމުން، އޭނާ އޮއްސަވާލެއްވީ ޝަކުވާތަކެވެ.

"ކޮން ކުދިންނެއްތޯ ރުއީ. އަޅުގަނޑު ކޮންމެ ދުވަހަކު، ފެށުނީއްސުރެ ނިމެންދެން އެތަނުގައި ހުންނަން. ކުދިން ރޯ އަޑެއް ނާހަން،" ނާޒްލީން ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިއީ އެ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 1-5 ދަރިވަރުން ހުށަހަޅައިދިން ކޮންސެޓެކެވެ. އަމާޒަކީ ވާހަކައެއްގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުން އެހެން 'ދުނިޔެ'އަކަށް ގެންގޮސްދީ، ތަފާތު އިހުސާސްތައް ދައްކާލުމެވެ. އުފަލާއި ހިތާމަ އާއި މަޖަލާއި ޖާދޫ، އަދި އިބުރަތްތެރި ކަންކަން މި ދުނިޔޭގެ ތެރެއިން ކުދިންނަށް ފެނެ އެވެ.

ދަރިވަރުން ހުށަހަޅައިދޭ މި ޑްްރާމާގެ މައި ކެރެކްޓާ އަކީ ރޮބަޓެކެވެ. އެކި ފިލާވަޅުތައް ދަސްވާނެ ގޮތަކަށް، އެ ރޮބަޓް ދަރިވަރުން އެކި ދިމާއަށް ގެންދެ އެވެ. ސުނާމީގެ މަންޒަރުތައް ވެސް ދައްކާލަ އެވެ. ކޮންމެ އައިޓަމެއް ވެސް ހުށަހަޅައިދެނީ އެކި ހުނަރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދަރިވަރުންނެވެ.

"މި ބިރުވެރި މަންޒަރަކީ ރޮބަޓް ގެންދާ ލެބޯޓަރީއަކުން ނުބައި ކެމިކަލެއް ލީކުވެ، ދިމާވާ ކަންތައްގަނޑެއް. އެއިން ދައްކައިދޭން ބޭނުންވި އިހުސާސަކީ ހޮރޯ [ބިރު]،" ނާޒްލީން ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ އައިޓަމުން ބިރުވެރި އިހުސާސެއް ކުރެވުނު ނަމަ، އެއީ ދަރިވަރުންގެ ހުނަރުވެރިކަން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ކުދިން ބިރުން ރޮއެ، ހަޅޭއްލަވާ ނުހަދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ވަރަށް އެކްސައިޓެޑް ވެގެން ކުދިން އުޅުނީ. އެހެން ތަންކޮޅެއް ނޫނީ ފޮޓޯއެއް ބަލާލައިގެން އަދި އަޅުގަނޑުމެން ދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖެއް މީހުންނަކަށް ނޭނގޭނެ ދެއްތޯ،" ނާޒްލީން ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިއީ ދަރިވަރުން ވަރަށް ޝައުގުވެރިވެ، ގަޔާވެގެން ދައްކައިދިން ހުށަހެޅުންތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ގިނަ ކުދިންތަކެއް އެކަމުގައި ބައިވެރިވިކަން ޕްރިންސިޕަލް ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

އެކަމަކު މި އައިޓަމާ މެދު ހިޔާލުވަނީ ދެބައި ވެފަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު

ކޮމެންޓް (22)

profile-image-placeholder

އަލީ

22 މާރިޗު 2023
ފިތުނަ އުފައްދަން މޮޅު ދީންވެރިއަކު ދައުރުކުރިފޮޓޯ

ކާކުބާ

21 މާރިޗު 2023
ތީގެން ދައްކައިދެނީ އެކުދިންގެ ހުނަރު އެކުދިންގެ މަގުސަދު ތި ކޮންސެޓުން ހާމަވާން ތިޔަ ކޮމެންޓުތަކުން ހާމަވަނީ... ދެން ބުނެލަން އޮތީ ބެލެނިވެރިންނަށް ކުދިން ބިރުވެރި ފިލްމުބަލާ ގޮތްގޮތަށް އުޅުނީމަ ތިހާ ކަންތައް ބޮޑުނުވަނީ ކީެވެބާއޭ!!!!!

އެލީޓުން

21 މާރިޗު 2023
އަމީނިއްޔާ ސުކޫލް ގެ ބެކެނިވެރިން ނައް ރަނގަޅު އެއްގޮތް ވެސް އޮވޭތަ

ފިރާ

19 މާރިޗު 2023
ހަމަ އަޖައިބުވެއްޖައިން. ތީން އެއްވެސް ބޭފުޅަކު އެ ކޮންސަޓް ބެލިންތަ؟ އަހަރެން އެ ބެލިން. މޭކަޕާއި ކުދިންގެ ހަރަކާތްތައް ވަރަށް މޮޅު. އަދި ބަލަންތިބި ކުދިން ރޯތަނެއް ނުދެކެން. އަހަރުމެން ކުޑައިރު މިއަށްވުރެއް މާބިރުވެރިކޮށް ބިރުވެރި ހޮލޮޅަވެސް ހަދާ. މިއށްވުރެއްް މާބިރުގަތް ސުނާމީގެ ހާދިސާގެެ ވާހަކަ ގެނައިއިރު

ޖާޒުބީ

21 މާރިޗު 2023
@ފިރާ ތިޔަބުނަނީ ހަމަ 100 ގެ ވާހަކައެއް... މަވެސް ތިޔަ ކޮންސެޓެއް ނުބަލަން... އަދިކިރިޔާ މި އެނގުނީ ކޮންސެޓެއް އޮތްކަންވެސް

ޓިނު

19 މާރިޗު 2023
ތުއްތު ކުދިންނަށް ކުދިންނާގުޅޭ ހުނަރެއް ދަސްކޮއްދިންނަމަ، ކިހާ ސަޅިވީސް. އެއްމަސްދުވަހު ތި މަދަރުސާގެ ސެޝަން ކުރުކޮށް ކުދިންގެ ކިޔެވުމުގެ ބައިކުޅަބައި ވެސް ނުގެންދެވޭތާ. މިނިސްޓްރީ ކޮބާ

ޙހހބބބ

19 މާރިޗު 2023
ތިހާ ދީން ކިޔަވަދޭހިތްވަންޏާ މަކުތަބަކަށް ދަރިން ކިޔަވަން ފޮނުވާ. މި ކޮންސެޓަކު ނެތް މައްސަލައެއް.

މަކްތަބު

20 މާރިޗު 2023
@ޙހހބބބ މަކްތަބު އޭ ތިބުނީ ހިތުން ވަރަށް ދަށްކޮށްލަން ދޯ!.

ދީނަކީއިސްލާމްދީން

21 މާރިޗު 2023
@ޙހހބބބ ސަލާމަތް ވެގެން އޮތީ ދީންކިޔަވާގެން. ނޫނީ ފަހުން ވަރަށް ހޮޓުވާނެ.

ހޮރޯ

19 މާރިޗު 2023
މި ކަހަލަ ހޮރޯ ޑްރާމާއެެއް ކުޅުވަން ވާންވާނީ އުމުރު ފުރުއާ ގުޅޭ ގޮތަށް، މި ކިހަލަ ހޮރޯ ޑްރާމާ ކުޅުވޭ ކަމައްވަންޏާ ސްކޫލު ތަކުގައި ކުދިންގެ އުމުރު ފުރައާ ގުޅޭ ގޮތަށް އިސްލާމް ދީންގެ ކަންތައްތައް ކިޔާ ދެވެން ވާނެ…

ހޮރޯ

19 މާރިޗު 2023
ސުވަރުގެ އަދި ނަރަކައިގެ ވާހަކަ ދެއްކީމަ ކުދިން ބިރުގަނެ ނަފްސާނީ ވާ ވާހަކަ ބުނޭ، އެކަމަކު މި މަންޒަރުތައް ބާލާފައި ކުދިންނަށް މާ ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ ނަފްސާނީ ގޮތުން ތުއްތު ޅަކުދިންނަށް ކުރާނެ އަސަރު ހިތަށް ތަސައްވަރު ކުރެވޭ…

ސަަކަރާތް

19 މާރިޗު 2023
ވަރަށް ބިރުވެރި ހަމަ. މަވެސް ބިރުގަނެއްޖެ. ތި ޕްރިންސިޕަލް ދިން ޖަވާބު ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ. ހެޔޮވަރު ޕްރިންސިޕަލެއް ހެން މަށަކަށް ހިއެއް ނުވޭ. ދަންޖައްސާ ސްޓައިލުން ދަރިވަރުންނަށް ލިބެނީ ނުބައި ތަސައްވަރެއް. ހެޔޮނުވާނެ.

އަމަން

22 މާރިޗު 2023
@ސަަކަރާތް ތަނެއްދޮރެއް ނުބަލަ މީހަކު ފޮނުވި ފޮޓގަޑަކައް ފާޑު ކީމަ ކަމަކުނުދާނެ މިހާރުދެން ނޯވޭ އެއްވަސް ކަމެއް ކުރެވޭކައް ދީންވެރިކަމުން،ރަގަޅު ގޮތާނުބައި ގޮތްވަސް މިހާރު އޮޅިއްޖެ މިދީންވެރިންނާހެދި

ޙަހަ

19 މާރިޗު 2023
ޒިންމާ ނުނަގާނެ.

ޝިޔު

19 މާރިޗު 2023
ގުރޭޑް 1-5 ވީމަ އަދިމާގޯސްނޫންތަ؟ ފަހަތުން ދައްކާ މންޒަރުތަކުގަ ސޮލިބު ޖަހާފަހުރި މަހާނަގާހުރުންވެސް އެއީ ހުނަރުދެއް ކުމުގެ ބައެއްދޯ؟

ދެރަ

18 މާރިޗު 2023
ވަރަށްް ހިތާމަވެރި.... ކުޑަަ ކުދިންްނަށްް ދިންއަނިޔާއެއް.... އެހާާ ކުޑަަ ކުދިންް ވަލަކުންް މައްޗަށްް ނެގުމަކީީ އަނިޔާ އެއްް... ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީީ ކޮބާ!!

ޖސޖސޖސޖ

18 މާރިޗު 2023
ކޮމެންޓޭމެން ގާތު އަހާލަން ޖެހޭނެ ދެން ސްކޫލު ގޭޓު ހުޅުވާއިރުވެސް.. ސާބަހޭ ސޯޝަލް މީޑިޔާ ދަންނަ ބޭކަލުން.. ދެން ނިކުމެ ރަތްކުޅެއް ނޫން ޖަހާނީ

ެެައަންތަރީސް

18 މާރިޗު 2023
1-5 ދަރިވަރުން ލައްވާ މިކަން ކޮށް، އަދި އެކަމުގެ ސީރިއަސް ކަން ނޭނގޭ ޕްރިންސިޕަލްއެއް ހުރުމީ ކުދިންގެ މުސްތަގުބަލަށްތަކައި ކަންބޮޑުވުން ހުރި ކަމެއް. ކޮންމެ ތަފާތަުކަމަކީ އަދި އޭގެ މޮޅުކަން އެކަނި ފެންމަތިވުމުން ފަރުޖެހޭކަންކަމެއް ނުނެވެ. ޕްރިންސިޕަލްސް އަދި ވެކިއުސް އަކީ ކޮންމެ ކަމެއްގެ ފަންޑަމެންޓެލްސްކަން ކަމުވޮށިގެންވާ މީހުން ދަންނަންޖެހޭ. ނޭނގޭ މީހުން އިސްތިއުފާ ދޭށެވެ.

މަހޭ

22 މާރިޗު 2023
@ެެައަންތަރީސް ހާދަ ދީންވެރި ކޮންނޭދޯ ދަރިން ގެންގުޅެނީ ހެންވެދޯ އުމުރު ނުފުރެނީސް ފިރިހެނުން ފަހަތުން އެދުވަނީ

ބޮޑު އެދުރު

18 މާރިޗު 2023
ވަރަށް ފުރިހަމަ ކޮންސާޓެއް. ކޮންމެ ސްކޫލެއްގަވެސް ކޮންސަޓުތަކުގަ ހަމަ ހޮރޯ ޑާންސް ހަދަން ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރޭ. މިފަހަރު މާ ފުރިހަމަ ވީމަވެސް މި ވީ މައްސަލަ އަކަށް. 😂😂

އިފާޒަތު ކޮމެންޓު ނުނިމި އޮތްްބައި

18 މާރިޗު 2023
އަހަރެން ހިތަށް އެރީ ގުރޭޑު 11-12 ދަރިވަރުން ލައްވާ ކުޅުވާފައިވާ ތަމްސީލެކޭ މިއީ. އެކަމަކު 1-5 ކުދިން ލައްވާ، އެކުދިންނަށް ދައްކަން ކުޅުވާ މަންޒަރަކަށް ވުރެ މާ ބޮޑަށް ވެސް ބިރުވެރި، ޑިސްޓާބިން. ބަޔަކު ބޮޑުކޮށްގެން ވާހަކަ ދައްކަން ބުނެފާނެ ކުދިން ރުއި ވާހަކަ. ނުރޯ ކަމަށް ވެސް ވެދާާނެ. އެކަމަކު ލިމިޓެއް އޮތުން ވަރަށް މުހިންމު. މިކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް ވެސް ވަރަށް މުހިންމު.

އިފާޒަތު

18 މާރިޗު 2023
ތިޔަ ބުނާ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ހަބަރުތެރެއިން ހިއްސާ ނުކުރީ ކީއްވެގެންތޯ. އާން، އެއްވެސް ކުއްޖަކު ރުއިކަމެއް އަހަރުމެންނަކަށް ނޭނގޭ. ތިޔަ ބުނާ ފޮޓޯ އަހުރެންވެސް ދުށިންް. ފޮޓޯއިން ފެނުނީ ހިންދީ ޑްްރާމާތަކުން ޖިންނި ޝައިތޯނު ސިފަކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ތަސްވީރު ސިފަކޮށްދީފައިވާތަން.

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް