ތިލަ މާލެ ބްރިޖް ފެންނަ ހިސާބުގައި ވިލިނގިލި ގޮނޑުދޮށުގައި މީހަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސެއިން ސުނޭން)

ވޯލްޑް ބޭންކް

ރާއްޖެއިން މާލީ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތައް އަވަސް ކުރަންޖެހޭ: ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ކަންޓްރީ ޑައިރެކްޓާ

ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ހާލަތު މެނޭޖުކުރަން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ސަރުކާރު އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށާއި އެކަން ފަށާނީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް އިސްލާހު ކުރުމުން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަފީގު ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

ރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މާލީ އަޑިގުޑަންތަކުން އަރައިގަތުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި ރާއްޖޭން ކުރާ ހޭދަތައް އާމްދަނީ އާ ނުބައްދަލު ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ އަދި ނޭޕާލަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ކަންޓްރީ ޑިރެކްޓަރު ފާރިސް ހަދާދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ވީ ކިހިނެއް؟ - ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެއާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރި 'ސްކޭލިން ބެކް އެންޑް ރިބިލްޑިން ބަފާސް' ރިޕޯޓާ ގުޅުވާ 'އެކްސް' ގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ފާރިސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ހަރަދުތައް ހުރީ ލިބޭ އެއްޗަކާ އަޅާ ބަލާއިރު މާބޮޑަށް ވެސް މަތީގައި ކަމަށާއި ހަރަދާއި ސަބްސިޑީ އިތުރުވެ ރާއްޖޭގެ ދަރަނި އަތްނުފޯރާ ވަރަށް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރި 'ސްކޭލިން ބެކް އެންޑް ރިބިލްޑިން ބަފާސް' ރިޕޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން. (ފޮޓޯ/ވޯލްޑް ބޭންކް)

ތަފްސީލް - އޭނާ ވިދާޅުވީ މި ހާލަތުގެ ސަބަބުން މާލީ ހާލަތު ގޯސްވެ، ނުދެއްކޭވަރުގެ ބޮޑު ދަރަންޏެއް އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

"މި އަހަރާއި އަންނަ އަހަރު 512 މިލިއަން ޑޮލަރު އަދި އެއާ ޖެހިގެން އަންނަ 2026 ވަނަ އަހަރު 1.07 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ދައްކަން އެބައޮތް،" އެކްސްގައި ޕޯސްޓު ކުރެއްވި ވީޑިއޯ އަކާއެކު ފާރިސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދިމާވާ ކުއްލި ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން ދަރަނީގެ ސަބަބުން ނުރައްކާ ކުރިމަތިވާނެ،"

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ހުރިހާ އެންމެންނަށް ލިބޭ ގޮތަށް އޮންނަ ސަބްސިޑީ ނިޒާމު އިސްލާހުކޮށް، ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް ރީސްޓްރަކްޗާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރަން ވެއްޖެ ކަމަށާއި އެކަމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އާސަންދަ ރީސްޓްރަކްޗާ ކޮށް އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ ޕްރޮގްރާމު ސްޓްރީމްލައިން ކުރަން ވެސް ފާރިސް ގޮވާލެއްވި އެެވެ.

ފާހަގަ ކުރެވޭ- ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ހާލަތު މެނޭޖުކުރަން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ސަރުކާރު އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށާއި އެކަން ފަށާނީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް އިސްލާހު ކުރުމުން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަފީގު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ކޮމެންޓް (1)

profile-image-placeholder

ބުނެވިދާނެ

11 ޖޫން 2024
ކޮބައިތޯ ފަޅު ތަކާ ފަޅުރައްތައް ވިއްކި މީހުން އަދި ވެންޓިލޭޓަރު ހަދިޔާ ކުރި މީހުން ކޮންކަމެއްތޯ ކުރެވުނީ؟ އިހައްދުވަހު މަޖިލިސް އިންތިޙާބައް އެމް ޕީ އެލް އިން ނުއަގުގަ ކޮޅުވެއްޓިއެއް ގަތީ ކޮންބައެއްތޯ ބަލަނީ؟ މުޅި ދައުލަތުގަ އޮތީ ހުސްކުރާ ސޭލް އަޅުވާފަ.

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް