އިޝްތިހާރު

'ކެންސަރުގެ އިހުސާސްތައް' ޕޮޑްކާސްޓުގެ ކަވަރު

ރާއްޖޭން ކެންސަރަށް ފަރުވާ ކުރުން

13 އޭޕްރީލު 2022

ހަށިގަނޑުގެ ދެތިން ތަނެއްގައި ކެންސަރު އަށަގެންފައިވާކަން ހަދީޖާ ސައީދަށް އެނގުމާ އެކު ހުރިހާ ރައްޓެހިން ވެސް ބުނީ ފަރުވާ ހޯދަން އިންޑިއާގައި މަޑުކުރުމަށެވެ. ކެންސަރަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް އޭރު އިންޑިއާގައި ހުރި ހަދީޖާގެ އާއިލާގެ ބައެއް މީހުންނަށް ވެސް ގަބޫލުކުރެވުނީ އެގޮތަށެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި އޭރު އެހެން ގޮތެއް ވެސް އޮތެވެ؛ ފަރުވާ ފުރިހަމަ ކުރުމަށް، އާއިލާގެ ގާތަށް ރާއްޖެ އައުމެވެ.

އޭގެ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން، އައިޖީއެމްއެޗުން މިހާރު ވެސް ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ހަދީޖާ، މިއަދު އެ ނިންމުމާ މެދު އުފާކުރެ އެވެ. އެއީ ގިނަ ބައެއްގެ ހީކުރުންތަކާ ހިލާފަށް، އަމިއްލަ ގައުމުގައި، އަމިއްލަ އާއިލާ ކައިރީގައި ހުރެ އެންމެ ރަނގަޅު ފަރުވާ ލިބެމުން އަންނާތީ އެވެ.

އިތުރަށް ކިޔާލަން -

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް