ފެނަކަ އޮފީސް ކައިރީ ބަޔަކު މުޒާހަރާކުރަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އިޔާން

ފެނަކައިން އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށް ފައިސާ ނުދޭތީ މުޒާހަރާކޮށްފި

ފެނަކައިން ބުނީ ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި ލަސްތަކެއް އުޅުނަސް، ފައިސާ ނުދީ ނުހުންނާނެ ކަމަށް

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ ކަމަށް ބުނެ، އެ ކުންފުނިތަކުން ފެނަކަ އޮފީސް ކުރިމަތީގައި މިއަދު އަޑުއުފުލައިފި އެވެ.

ވީ ކިހިނެއް؟ - އެކި ކުންފުނިތައް ލައްވާ މަސައްކަތްކުރުވުމަށް ފަހު ނުވަތަ ހިދުމަތް ނުދޭ ކަމަށް ބުނެ، ފައިސާ ނުދޭ ކަމަށް ބުނެ އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް، އެކި ޝުއޫރުތައް ލިޔެފައިވާ ބެނާތަކާ އެކު ފެނަކަ ހިންގާ ޕޯޓް ކޮމްޕްލެކްސް ދޮރުމަތީ މިއަދު ބަޔަކު އަޑު އުފުލާފައިވެ އެވެ.

 އެ ތަނުން އެއް ބެނާއެއްގައި، ފެނަކައިން ބަޔަކަށް މިލިއަނުން ފައިސާ ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ލިޔެފައިވެ އެވެ.

ނަމަވެސް، ފެނަކަ އިން ވަނީ އެ މީހުންގެ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށްފަ އެވެ.

ބުނީ ކީކޭ؟ - އެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރުމުންް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސައީދު މިއަދު 'ދައުރު'އަށް ވިދާޅުވީ، ފެނަކަ އޮފީސް ކައިރީ ބަޔަކު މުޒާހަރާކޮށް، ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރިކަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ކުންފުނިތަކަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ސައީދު ވިދާޅުވީ ފައިސާ ނުދީ ނުހުންނާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފައިސާ ދިނުމުގައި ލަސްތަކެއް އުޅޭ ކަމަށެވެ.

"[ފައިސާ ނުދައްކާ ވާހަކަ] އެއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ނޫން. އެކަމަކު އެބަހުރޭ ލަސްތަކެއް. އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާއެއް ނުދީއެއް ނޯންނާނެ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ފެނަކައިން ބަރާބަރަށް ލާރި ދޭނެ، ތަންކޮޅެއް ލަސްސްވެފައި ހުރެދާނެ."

ފައިސާ ދިނުމުގައި ލަސްކަމެއް އުޅެނީ ކުންފުނީގެ ކޭޝްފްލޯގެ މައްސަލައެއް އުޅޭތީތޯ ސުވާލުކުރުމުން ސައީދު ވިދާޅުވީ، ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ލަސްވެދާނެ ބައިވަރު ހާލަތްތައް ހުރެދާނެ ކަމަށެވެ.

"އެކަމަކު ނުދީއެއް ނޯންނާނެ. ބަރާބަރަށް ދޭ. ނުދެންޏާ ކީއްވެގެންތޯ އިރުއިރުކޮޅާ މި ތަނާ އެކު ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތް ކުރައްވަނީ؟،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ގުޅުން ހުރި ކަމެއް - ފެނަކައިން އެސްޓީއޯގެ ބިލުތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު ބިލިއަނަކަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައި އޭގެ ސަބަބުން އެސްޓީއޯގެ ކޭޝްފްލޯއަށް ދަތިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ މީގެ ކުރިން ބުނެފަ އެވެ

ކޮމެންޓް (4)

ހަމަ ރތލޖހ ވގއް

10 އޭޕްރީލު 2023
އަދިވެސް ދޮގު މައްޗަށް ދޮގު ހަދާ ކަލޭ މިއޮތް ރަމަޝާން މަހުވެސް. ތިޔަ ތަނަށް ޙިދުމަތް ދޭ މީހުނަށް ތީނަ ނޭނގުނަސް އަހަރުމެން ތީނަ ދަންނަން. އޭފޯ ގަނޑެގަ ސަތޭކަ ރުިފިޔާ ކުރަހާފަ ދިނަސް އެއްލައެއް ނުލާނެ.
0 0

ޖޭމުގޭ އަހައްމައިދީ

10 އޭޕްރީލު 2023
ކަނޑުގުރުވަ ފެންގަނޑެއް ބަލަހައްޓަން މާކަނައަކާ ހަވާލުކުރީމަ ވާނެގޮތް މިއީ.
1 0

ޞައްދާމު

10 އޭޕްރީލު 2023
"އެކަމަކު ނުދީއެއް ނޯންނާނެ. ބަރާބަރަށް ދޭ. ނުދެންޏާ ކީއްވެގެންތޯ އިރުއިރުކޮޅާ މި ތަނާ އެކު ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތް ކުރައްވަނީ؟،" މީ އެމްޑި ބުނި އެއްޗެއް ނަމަ އެއީ ކަނޑައެޅިގެން ނިފާޤުގެ ބަހެއް
0 0

ޞައްދާމު

10 އޭޕްރީލު 2023
ފެނަކައިން ފައިސާ އެއް ނުދޭ! ފައިސާ ނުދީ 900 ދުވަސް 1000 ދުވަސް އިންވޮއިސް އަށް ވީމާ އެއީ ފައިސާ ނުދިނުން.
1 0

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް