Majlis 2024

ސިމްޑީ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދެ ވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމު ހަވާލު ކުރުން (ފޮޓޯ/ސިމްޑީ)

ސިމްޑީ

ސިމްޑީ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނުގެ 2 ވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށް ސިމްޑީ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން އަންނަ މަހުގެ 13 އާއި ހަމައަށް ކުރިއަށް ދާނެ، މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ބޮޑު އިނާމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 100،000ރ

ސިމްޑީ އިން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނުގެ 2 ވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

ވީ ކިހިނެއް؟ - ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށް ސިމްޑީ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން އަންނަ މަހުގެ 13 އާއި ހަމައަށް ކުރިއަށް ދާނެ އެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގައި މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ސިމްޑީ ފިހާރަތަކާއި ސިމްޑީ އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް 500ރ.އިން މަތިން ވިޔަފާރިކުރާ ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށް ވެސް ބައިވެރިވެވޭނެ އެވެ.

ސިމްޑީ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދެ ވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމު ހަވާލު ކުރުން (ފޮޓޯ/ސިމްޑީ)

ތަފްސީލް - މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ 2 ވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިންނަކީ؛

  • 1 ވަނަ - ކެނޮން ޑީއެސްއެލްއާރު ކެމެރާއެއް (އީއޯއެސް 3000ޑީ، 18-55 ލެންސްއަކާ އެކު) - އަހުމަދު ރިޔާޒު

  • 2 ވަނަ - އިލެކްޓްރޮލަކްސް ހޯމް އެޕްލަޔަންސް ކިޗަން ބަންޑްލް (އަވަން، ގޭސް ހޮބް، ރައިސް ކުކާ އަދި ޕުލްއައުޓް ހުޑްއެއް ހިމެނޭނެ) - އަހުމަދު ލައިޒަމް

  • 3 ވަނަ - މޮނިން ބަންޑްލް (ސިރަޕް، ސޯސް، ފްރެޕޭ، ޕިއުރީޒް)، ރެސިޕީ ބުކް އަދި އިލެކްޓްރޮލަކްސް ބްލެންޑާއެއް - މުހައްމަދު ޝިފާޒް

ސިމްޑީ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދެ ވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމު ހަވާލު ކުރުން (ފޮޓޯ/ސިމްޑީ)
ސިމްޑީ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދެ ވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމު ހަވާލު ކުރުން (ފޮޓޯ/ސިމްޑީ)

ކުރިއަށް ހުރި ހަފްތާތަކުގައި ނަސީބުވެރިންނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިނާމުތައް

3 ވަނަ ހަފްތާ

  • 1 ވަނަ - އިލެކްޓްރޮލަކްސް ހޯމް އެޕްލަޔަންސް ކްލީނިން ބަންޑްލް (ސްޓިކް ވެކިއުމް، ހޭންޑް ވެކިއުމް)

  • 2 ވަނަ - ކެނޮން ޖީއެކްސް 6070 އިންކް ޖެޓް ޕްރިންޓަރެއް

  • 3 ވަނަ - ދިލްމާ ޓީ ބަންޑްލް (އެކި ފްލޭވާތަކުގެ ލޫސް ލީފް ޓީ އާއި ޓީ ބޭގްސްގެ އިތުރުން ގިފްޓް ޕެކްތަކާއި ސެޝޭ ހިމެނޭނެ)

4 ވަނަ ހަފްތާ

  • 1 ވަނަ - ސީޕީޑީ ޕްރޮޑަކްޓް ބަންޑްލް (ހެލްތު އެންޑް ޕާސަނަލް ކެއާ ޕްރޮޑަކްޓްސް، އެފްއެންޑްބީ ޕްރޮޑަކްޓްސް އަދި ހައުސްހޯލްޑް ސަޕްލައިސް)

  • 2 ވަނަ - ލެނޯވޯ އެމް10 ޓެބްލެޓެއް

  • 3 ވަނަ - މޮނިން ބަންޑްލް (ސިރަޕް، ސޯސް، ފްރެޕޭ، ޕިއުރީޒް)، ރެސިޕީ ބުކް އަދި އިލެކްޓްރޮލަކްސް ބްލެންޑާއެއް

ސިމްޑީ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ބޮޮޑު އިނާމު ލިބޭ ކަސްޓަމަރަށް 100،000ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމު ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ. ގުރުއަތުލުން އޮންނާނީ އޭޕްރީލް 14 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ސިމްޑީ ގްރޫޕް

ޕްރޮފައިލް ޕޭޖް
info@simdi.com
3334400

ކޮމެންޓް

profile-image-placeholder

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް