ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން މީހަކު ވިޔަފާރިކުރަނީ (ފޮޓޯ/ބީއެމްއެލް)

ބީއެމްއެލް

ބީއެމްއެލްއަށް ޑޮލަރުގެ ތާށިކަން ބޮޑުވެ ކާޑު ލިމިޓް 25 ޑޮލަރަށް ކުޑަކުރަނީ

ބީއެމްއެލްގެ ޑެބިޓް ކާޑަކުން މިހާރު މަހަކަށް 250 ޑޮލަރު، އަދި ކްރިޑިޓް ކާޑުން 750 ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތް ކުރެވޭ
12 ފެބްރުއަރީ 2024
8

ހާލަތު ބަދަލުނުވާ ނަމަ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ކާޑުތަކުން ބޭރުގައި މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ލިމިޓް އިތުރަށް ކުޑަކުރަން އެ ބޭންކުން ނިންމިކަން 'ދައުރު'އަށް ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

ވީ ކިހިނެއް؟ - އިތުބާރުހުރި މަސްދަރަކުން 'ދައުރު'އަށް ކަށަވަރުކޮށްދިން ގޮތުގައި ބޭންކުން ނިންމާފައި ވަނީ ޑޮލަރު ލިބުމުގެ ތާށިކަން މިހާރު ބޮޑުވެފައި ވާތީ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މި ހާލަތު ރަނގަޅު ނުވެއްޖެ ނަމަ ހުރިހާ ކާޑުތަކެއްގެ ލިމިޓް މަހަކަށް 25 ޑޮލަރަށް ކުޑަކުރުމަށެވެ. އަދި އެ ބަދަލު ކުރިއަށް އޮތް މަދު ހަފްތާތަކެއްގެ ތެރޭގައި ބޭންކުން އިއުލާންކޮށް ތަންފީޒު ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކެވި އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވި އެވެ. 

އެއީ މަޖުބޫރުވެގެން ގެންނަ ބަދަލެއްކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ. 

އެނގުން މުހިންމު - ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭންކުގެ ކާޑުތަކުން މިހާރު މަހަކަށް މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ލިމިޓްތަކަކީ: 

  • ޑެބިޓް ކާޑް - 250 ޑޮލަރު 

  • ކްރިޑިޓް ކާޑް - 750 ޑޮލަރު 

ބުނީ ކީކޭ؟ - މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ ބޭރު ފައިސާ ލިބުމުގައި ބޭންކަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާ ގުޅިގެން ރުފިޔާ އެކައުންޓްތަކުން ބޭރު ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ކުރުމަށް މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކާޑު ލިމިޓްތައް މުރާޖައާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް: 

  • ކުޑަކުރާނޭ ވަކި ލިމިޓެއް އަދި މުޅިން ފައިނަލެއް ނުކުރެވޭ 

  • އާ ލިމިޓަކަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނެ ތާރީހެއް ވެސް ކަނޑަނާޅާ 

ބީއެމްއެލްއިން މީގެ ކުރިން ބުނެފައި ވަނީ:

  • ބޭންކުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑޮލަރުގެ އެހީތެރިކަން ދެވޭނީ ބޭރު ފައިސާ ގަތުމަށް ބޭންކަށް ލިބޭ ޑޮލަރުގެ އަދަދެއްގެ މައްޗަށް ބަލާފައި ކަމަށް 

އެނގުން މުހިންމު - ބީއެމްއެލް ފިޔަވާ ރާއްޖޭގެ ބޭންކުތަކުގައި ހުޅުވާފައިވާ ރުފިޔާ އެކައުންޓްތަކަށް ދޫކުރާ ކާޑުތަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މުއާމަލާތެއް ނުކުރެވެ އެވެ. 

މީގެ އިތުރަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވަން ތިބޭ ދަރިވަރުންނަށް ބީއެމްއެލްގެ ކާޑް ލިމިޓް މި މަހުގެ އެކަކުން ފެށިގެން ބޮޑުކޮށްދޭން ނިންމި ނަމަވެސް ޑޮލަރުގެ ތާށިކަމާ ހުރެ އެ ބަދަލު ނުގެންނަން ބޭންކުން ވަނީ މިފަހުން ނިންމައިފަ އެވެ. 

ރައީސް މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވައުދުވެ ވަޑައިގެންފައި ވަނީ ޑޮލަރުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވެ އެވެ. 

ކޮމެންޓް (8)

profile-image-placeholder

ޢަދުލު

12 ފެބްރުއަރީ 2024
ތިއުޅެނީޑޮލަރ ތާށިވެގެންނެއްނޫން. ފްލެޓްތައްހިލުވާލާ ޕާޓީ ކުދިންނަށް ބަހާލާއިރު ރައްޔިތުންނަށް ތުރާވާނެ އެހެންކަމެއް މަތިކުރަން. އޭރަށް ދެން ފްލެޓްވާހަކަ ހުއްޓާފަ ދައްކާނީ Dollar ވާހަކަ

ހަސަން

12 ފެބްރުއަރީ 2024
ލިމިޓްކުރަންޖެހޭ އެބަ، 15 16 ކާޑު ހިފައިގެއް ދުބައީ އަށްގޮސް ފޯނުގަނެގެން އޭގެ ވިޔަފާރި ކުރަނީ، ޖީއެސްޓީ ނުދައްކާ

ކްރެޑިޓް ރިސްކް އެނަލިސްޓް

12 ފެބްރުއަރީ 2024
މިކަން މިހާހިސާބަށް ދާނެކަން ރާއްޖޭގެ ވަކި ވިޔަފާރި ވެރިން، އަދި މިކަން ދިރާސާ ކުރަމުން ދާ މީހުންނަ އިނގޭ، ދެން މވރ.ޔސޑ. ރޭޓް ބަދަލް ވެގެން ދާނީ 25 އަށް. މިހެން މިހަދަނީ ރޭވުން ތަކެއްގެ ތެރެއިން. އެއްމެ ފުރަތަމަ ޕެނިކް ފެތުރެމުން ، ބްލެކް މަރްކެޓް ގެ ޔސޑ. ބޮޑުވެގެން ދިއުން މި ވަކި ބަޔަކަ ފައިދާ ވާނެ ގޮއި. އާއްމުން ވިސްނަވާ.

އެލް އޯ އެލް

12 ފެބްރުއަރީ 2024
ކީއްކުރާ 25$ އެއް؟ އެއްވެސް ވަރަކަށް ލިމިޓް އެއް ނުބޭންދިއްޔާ މާ ތާހިރެއްނުން.. ތީ ހަމަ ބީ އެމް އެލް އާ ޑޮލަރު މާފިޔާ އާ އެކުވެގެން ކުރާ ވަރަށް ވިޔާނުދާ ކަމެއް!

ޔުއާން

12 ފެބްރުއަރީ 2024
ޓުއަރިސްޓް އެރައިވަލް ދިހަހާހުން މަތިން ދަނީ..އެމީހުން މިހާރު ގެންނަނީ ދިވެހިރުފިޔާތަ.؟

ައައިޝް

12 ފެބްރުއަރީ 2024
@ޔުއާން އެމީހުން މިހާރު ރޫމަށް ޕޭކުރަނީ ބޮލިންނާއި ރިހާކުރުން

ފޮރިނަރ

12 ފެބްރުއަރީ 2024
ޓޫރިސްޓުން ޤައުމަށް އަންނަވަރު ދުވަހުން ދުވަހަށް ދަނީ ގިނަވަމުން. އެއް މަހަށް ވުރެއް އަނެއް މަސް ރިކޯޑު ހަދަމުން. އެކަމަކު ގައުމުގަ ދުވަހަކުވެސް ޑޮލަރެއް ހުންނަ ކަމަކަށް ނުވޭ. ޤައުމުގެ ވެރިންނާއި ބިދޭސީމީހުންނަށް ޑޮލަރު ލިބޭއިރު ނިކަމެތި މީހާ ހަމަ އެހާލުގައި

ޙައްވަ

12 ފެބްރުއަރީ 2024
@ފޮރިނަރ ބަލަގާ، ބޭރުމީހުން މިހާރު ޕޭކުރަނީ ރާއްޖެއައިސް ބޮލި ހިލައިގެންނޭ...

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް