ބަޔަކު 'ކޮރަލް ފްލާވާ ގާޑަން'ގައި. (ފޮޓޯ/އިއްޓެމޯލްޑިވިއާނޯ،ޓުވިޓާ)

ތިމާވެށި

މޫދު އަޑީގައި އޮތް 'ފިނިފެންމަލުގެ ބަގީޗާ'

ބ. ފުޅަދޫގެ ބޭރުގައި އޮންނަ މި ބަގީޗާ ބަލަން ބަޔަކު ނުދާ ދުވަހެއް މިހާރު ނާދޭ

ބ. ފުޅަދޫ - މި ރަށުގެ ރީތިކަމުގެ ވާހަކަ މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެސް މަޝްހޫރެވެ. އެރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރީތި ގޮނޑުދޮށްތަކުގެ ލިސްޓުން ޖާގަ ހޯދައިފަ އެވެ. ހުދު ދޮންވެލިގަނޑުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރަން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މީހުން އެ ރަށަށް ދެ އެވެ.

ނަމަވެސް އެ ރަށަށް ދާ ފަތުރުވެރިންގެ ލޯތައް ހުއްޓެނީ ހަމައެކަނި މޫދުގެ ލޮނުގަނޑުގެ މަތިން ފެންނަ ރީތިކަމަކަށް ނޫނެވެ. އެ ރަށާ ކައިރީގައި މޫދު އަޑީގައި އޮތީ ވެސް އެހާމެ ރީތި، އަދި އަޖައިބެއް ފަދަ ގުދުރަތީ ޗާލުކަމެކެވެ: ބައެއް މީހުންނަށް އެއީ 'ރޯޒް ގާޑަން' އެވެ. އަނެއް ބަޔަކަށް 'ކޮރަލް ފްލާވާ ގާޑަން' އެވެ.

އިތުރަށް ކިޔާލަން -

ކޮމެންޓް

Placeholder

ތިމާވެށި

ތިމާވެށި