ފެޝަން

ޕާޓީއަކަށް މޭކަޕް ކޮށްލާނެ ގޮތް

މިފަހަރު 'ދައުރު'ގެ ބިއުޓީ ސެގްމެންޓުގައި ދައްކާލަނީ މޭކަޕް އާޓިސްޓު ފާތިމަތު ވިކާޝާ ޕާޓީ ލުކެއް ޖައްސާލާ ގޮތެވެ. މިއީ އީދު ދުވަހު، އީދު ހެދުމާ ގުޅުވާލައިގެން ޖައްސާލަން ވެސް އެކަށީގެންވާނެ މޭކަޕް ލުކެކެވެ. މި ލުކް ފުރިހަމަކުރަން ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ، ލެ ޕާފިއުމް އިން ވިއްކާ 'ބްލެކް އަޕް' ބްރޭންޑުގެ މޭކަޕް އެވެ. މި ވީޑިއޯގައި ދައްކާލާ ހުރިހާ މޭކަޕް އުފެއްދުމެއް ވެސް ލެ ޕާފިއުމް ފިހާރައިން ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ.

އިތުރަށް ކިޔާލަން -

ކޮމެންޓް

Placeholder

ފެޝަން

ފެޝަން