ބައިނަލްއަގުވާމި އަންހެނުން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން 8 މާރިޗު 2022 ގައި ހުޅުމާލޭގެ އަތިރިމަތި ސަރަހައްދުގައި "މިއަދު މާދަމާއަށް" ނަމުގައި ޔޫއެންއެފްޕީއޭ އިން ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން (ދައުރުފޮޓޯ/ އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނެއިދު)

އަންހެނުންގެ ދުވަސް، އެކި އަންހެނުންގެ ދުލުން

ބައިނަލްއަގުވާމި އަންހެނުން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އިއްޔެ ހުޅުމާލޭގެ އަތިރިމަތި ސަރަހައްދުގައި 'މިއަދު މާދަމާއަށް' ނަމުގައި ޔޫއެންއެފްޕީއޭއިން ބޭއްވި އިވެންޓްގައި އެކި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ

ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، ޔޫއެންއެފްޕީއޭގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލޭ ގޮނޑުދޮށު ސަރަހައްދުގައި  އިއްޔެ ކުރިއަަށް ގެންދިޔަ ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވި އެކި މީހުން، އެ ދުވަހާ ބެހޭ ގޮތުން ވިސްނީ އެކި ގޮތަށެވެ.

 "މިއަދު މާދަމާއަށް" ނަމުގައި ޔޫއެންއެފްޕީއޭ އިން ބޭއްވި އިވެންޓްގައި މޫދު ކުޅިވަރު ވެސް ހިމެނޭ (ދައުރުފޮޓޯ/ އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނެއިދު)
 "މިއަދު މާދަމާއަށް" ނަމުގައި ޔޫއެންއެފްޕީއޭ އިން ބޭއްވި އިވެންޓްގައި ބަޔަކު މޫދުގައި (ދައުރުފޮޓޯ/ އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނެއިދު)

މިއަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ޝިއަރަކީ "މިއަދު މާދަމާއަށް؛ ދެމެހެއްޓެނިވި މާދަމާއަކަށް މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް މިއަދު މަސައްކަތް ކުރަމާ" އެވެ. އަދި ހޭޝްޓެގް #ބްރޭކްދަބައަސް ބޭނުންކޮށްފައިވެ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ފަރާތުން ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި އެހީތެރިކަމާ ގުޅޭ ލުއި މައުލޫމާތު ދިން

އިވެންޓްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ މައުލޫމާތު، މޫދު ކުޅިވަރާއި ސްކޭޓް، ދުޅަހެޔޮ ލަައިފްސްޓައިލަކަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ގުރޫޕް ފިޓްނަސް ކްލާހުގެ އިތުރުން އާޓް މަސައްކަތްތަކާ ވެސް އެކު އެވެ.

މައްސަރުކަންތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި މެންސްޓުރުއަލް ކަޕްސްއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދޭ ސްޓޯލްއެއް  (ދައުރުފޮޓޯ/ އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނެއިދު)
މައްސަރުކަންތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި މެންސްޓުރުއަލް ކަޕްސްއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު (ދައުރުފޮޓޯ/ އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނެއިދު)
އަންހެނުންނާ ބެހޭ ތަފާތު ކަންކަމުގައި ލަފާ ދީ، ހިޔާލު ބަދަލުކުރި (ދައުރުފޮޓޯ/ އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނެއިދު)

ފެސްޓިވަލްގައި ކުޑަކުދިންނަށް އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލަން ވެސް ހާއްސަ ކަންކަން ވެސް އިންތިޒާކުރި އެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ އާއިލާ އެކުގައި ގޮސް އުޅެވޭނެ ގޮތަށް ރާވާފައި އޮތް އިވެންޓެކެވެ.

ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުންނާ 'ދައުރު'ން ސުވާލުކުރި އެވެ

އިއްޔެގެ އިވެންޓްގައި ބައެއް އާއިލާތައް އެކުގައި ބައިވެރިވި (ދައުރުފޮޓޯ/ އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނެއިދު)
ކުޑަކުއްޖަކު އާޓަށް ހާއްސަ ސްޓޯލެއްގައި އިށީނދެލައިގެން (ދައުރުފޮޓޯ/ އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނެއިދު)
އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވި ކުޑަކުދިން އަތިރިމަތީގައި ކުޅެނީ (ދައުރުފޮޓޯ/ އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނެއިދު)

ޝާދިޔާ އިބްރާހިމް

ޔޫއެންއެފްޕީއޭގެ ހެޑް އޮފް އޮފީސް

ވަރަށް ދެރަވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކުއަޑުގަދަކޮށްގެން އަންހެނުންނަށް ޖާގަ ހޯދަން ކޮންމެ ފަހަރަކު ނުކުންނަންޖެހޭތީ. އެކަމަކު މިހެން ނުކުމެވުނީތީ ބަޔަކު މިހެންއުޅޭތީ، އެއްގޮތަކަށް ވިސްނާތީ ވަރަށްހިތްހަމަޖެހޭ.ސަޕޯޓް ދޭން ބައިވަރު މީހުން ތިބޭތީ އެއީހިތްވަރެއް.

ފާތިމަތު ހިމްޔާ

މޯލްޑިވިއަން ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

އަހަރެމެން އަދި ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތްތަކެއް އެބަހުރި ކުރަން.އަންހެނުންނަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދޭން އަދި ހަމަ ހަމަ ފުރުސަތު ހޯދަން ބައިވަރު ކަންކަން ކުރަން އެބަހުރި

ޒޫނާ ނަސީމް

މޫދު ބުޅާގެ އޯނަރު/ކޯ ފައުންޑާ

އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބުނާނީ، އަންހެނުން ވަރެއް ނެތޭ. އަންހެނުން އަބަދުވެސް ވިސްނަންވީ ތިމަންނަމެން އަންހެނުންނޭ ވަރުގަދަ މީހުންނަކީ

ޝީލާ ނަޖީބު

ފިލްމީ ތަރި

އަންހެނުންނަކީ ވަރަށް ބުރަކޮށް އެކިރޮނގު ރޮނގުން މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް. އެކި ދާއިރާތަކުން ބަލާ އިރު ވެސް. ފިޓްނަސް ދާއިރާއިން ވަރަށް ބަލަން ހީޓްގަައި އުޅޭ މަރީ އިންސްޕިރޭޝަންއަކަށް. އަންހެނުން އެކި ދާއިރާތަކުން ކުރިއަރައިގެން މިހާރު އެބަތިބި ވަރަށް ބޮޑެތި މަގާމުތަކުގައި ވެސް.ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެކޭ އެއީ ދެން ތިބި މީހުންނަށް ލިބޭ. ބުނެވޭނީ ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަހެކޭ މިއީ. ހެޕީ ވިމަންސް ޑޭ ޝީލާގެ ފަރާތުން.

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޑިރެކްޓަ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން/ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް

އަންހެނުންގެ ދުވަހު ކުރެވޭ އިހްސާސްތަަކަކީ ވަރަށްއުފާވެރި އިހްސާސްތަކެއް. މިފަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހު އެހެން ފަހަރުތަކާ ހިލާފަށް ވަރަށް އުފާވެރި އިހްސާސް ކުރެވުނު. ވަކި ގޮތަކަށް ވަކި ކުލައެއް ލާފަ ފާހަގަނުކުރަން ނިންމިނިންމުން އެއީ އުފާވި ކަމެއް. އަންހެނުން ދުވަހު ބޭނުންވަނީ ވަކި ކުލައެއް ލައިގެން މާބޮނޑިއެއް ދީގެންނޫނީ ކޭކެއް ނޫން. އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް ނުވަތަ އަންހެނުންނަށް މިހާރުވެސް ދިމާވާ ކަންކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދޭން. އެއީ ކަންނޭނގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުހިއްމު ކަމަކީ.

މަރިޔަމް އަބްދުލް ކަރީމް

ފިޓްނަސް ޓްރެއިނަރު/ ދުވުންތެރިޔާ

ކޮންމެ ދުވަހަކީ ވެސްއަންހެނުންގެ ދުވަހެއް.

ސާޒިޔާ ސައިދު

ޑައިވް އިންސްޓްރަކްޓަރު

މިއަދު ހިތަށްއެރި ވަރަށް ވުރެ މަދުން މީހުން އައީ ވީކްޑޭ އަކަށް ވީމަ. ގަބޫލު ވެސް ކުރެވޭ ވަރަށް މަދު މީހުންނަށްކަން އާދެވޭނީ. ވިމަންސް ޑޭ އޭ ކިޔާފައި ގޭގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ބަހައްޓާފައި ނާދެވޭނެ ކަން. އެހެންވީމަ ވިމަންސްޑޭ ފާހަގަކުރާނީ މީހުންނަށް ހަމަހަމަކޮށް މިކަހަލަ ދުވަސް ދުވަހު ވެސް އާދެވޭ ގޮތަށް. އެގޮތަށް އަސްލު ފާހަގަކުރަން ޖެހެނީ.

އާމިނަތު ޒޫނާ

ސްވިމް އިންސްޓްރަކްޓަ/ކޯޗު

އުފާވޭ ކޮންމެވެސްއެއް ދުވަހެއްމިގޮތަށްފާހަގަކުރާތީ. ކޮންމެވެސް އެއް ދުވަހެއް ފާހަގަކުރާތީ އެބަ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑަށްއަނގައިން ނުބުނެވިފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ވެސް އެއްޗެކޭ ބުނަން ޗާންސެއް.

ކޮމެންޓް

Placeholder