ސިޔާސަކަ

ސިޔާސަކަ: ސައިފް

12 ޖެނުއަރީ 2024

މ. ގްލޯރީގޭގައި އޭރު އުމުރުން އެންމެ 14 އަހަރުގައި އޭނާ ހުންނެވީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ސިޔާސީ ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ ދަފްތަރު އެކްސެލް ޝީޓަކަށް އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގަ އެވެ. ޅަ އުމުރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ ކަންކަމަށް އޭނާގެ ހިތް މުޅިން އޮތީ ދޫވެފަ އެވެ. ކިޔާ އުޅުނީ، ސިޔާސީ ލިޔުންތަކެވެ. ކުރާ ހިތްވީ، ސިޔާސީ މަސައްކަތެވެ. ވާން ބޭނުންވީ، ސިޔާސީ މީހަކަށެވެ.

މިހާރު އުމުރުން 31 އަހަރުގައި ސައިފް މުހައްމަދު ފާތިހު (އައިކޮ)، އޭނާއާ އުމުރުން ތަފާތު ވާދަވެރިންނާ އެކު، މާލޭ މޭޔަރުކަމުގެ މަގާމަށް ނުކުމެ އެ ހުންނެވީ އޭރު ސިޔާސީ މަސައްކަތުގައި އުޅެން ފެށީއްސުރެ ވެސް މި މާލެއަށް ހައްލުނުވެ ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމުގެ އުންމީދާ އެކު އެވެ. ބޮއްސުންލާފައިވާ މި މާލޭގެ ހުރި ކަންކަން ހަމަ މަގަށް އަޅުވައި، ތަރުތީބުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް 'ތައްކަތު' މާލެއެއް ދިނުމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑަކީ އެތައް ޒަމާނަކު ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލުވެރި މަގާމުތަކުގައި އުޅެފައި ހުރި މީހެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ދުނިޔެއަށް އުފަންވި އިރު ވެސް މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަނީއޭ، ގޯތިގެދޮރުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަނީއޭ، މަގުތައް ހަދަނީއޭ، މާލެ ތައްކަތު ކުރަނީއޭ ކިޔައިގެން ތިބި މީހުން،" 'ދައުރު'ގެ 'ސިޔާސަކަ' ޝޯގައި، އޭނާ އާއި އެހެން ކެންޑިޑޭޓުންނާ ހުރި ތަފާތު ކިޔައިދެއްވަން ފެއްޓެވި އެވެ.

"މި ރަށް މި ހާލަތަށް ދިޔައިރު ޒިންމާދާރު އެކި މަގާމުތަކުގައި ތިބި މީހުން މިއަދު ވެސް އަނެއްކާ ނުކުމެ މަގު ހަދަނީއޯ، ހައުސިން މައްސަލަ ވެސް ހައްލުކޮށްދޭނަމޯ، މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދޭނަމޯ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ދެން އެ ބޭފުޅުންނަކަށް އެކަންކަމެއް ނުވާނޭ."

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް