ސިޔާސަކަ

ސިޔާސަކަ: މޭޔަރު ކެންޑިޑޭޓް ޝުއައިބު

12 ޖެނުއަރީ 2024

މިއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އަހަރެމެން ހަދަހަދައިގެން ދައްކާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މިއީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ނިޒާމުގައި މިހައި ހިސާބަށް އެތައް ޕާޓީއެއް ޓެސްޓުކޮށް ތަޖުރިބާކުރައްވާފައިވާ ޝުއައިބު އަލީ ނުވަތަ މަޝްހޫރު ފުރަހަނި ޝުއައިބުގެ ހުކުމެކެވެ. އެކަމަކު މިއީ 'ސިޔާސަކަ' އެވެ.

ޝުއައިބާ އެކު ސިޔާސަކައިގެ 'މޭޔަރު އެޑިޝަން' ނިމުމަކަށް އައީ އެވެ. އަދި މާދަމާ އޮންނަ ފޯރިގަދަ މޭޔަރު އިންތިހާބާ އެކު ވެސް އެތައް ބައެއްގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް ނިމެން ކައިރިވީ އެވެ. ހަމައެއާ އެކު މި ވޯޓެއް ވެގެންދާނީ މި ރޭހުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެކެއްގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް ހަނދަށް ގެންގޮސްދޭނެ ތަޖުރިބާއަކަށް ވެސް މެ އެވެ.

އެކަމަކު މިފަހަރު އަދި މިއޮތީ ޝުއައިބުގެ ވާހަކައެވެ. އޭނާ އަކީ އެމްޑީޕީ އިން އުފަންވެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ތަފާތު އެތައް ރަހައެއް އެތައް ތަޖުރިބާއެއް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އިންސާފުކުރުމުގެ ހުރިހާ ބާރެއް މިފަހަރު މި އޮތީ ކިޔުންތެރިންނާއި ބެލުންތެރިން އަދި ވޯޓުލާން ތައްޔާރަށް ތިބި މީހުންގެ އަތުގަ އެވެ.

ޝުއައިބު އެ ވިދާޅުވަނީ އެންމެ ހިޓު ކެންޑިޑޭޓަކީ އޭނާ ކަމަށެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް