ޖަމީލްގެ އިންޓަވިއު: އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތް

30 ނޮވެމްބަރު 2023

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން 'މިހާރު'ގެ ސްޓޫޑިއޯއިން ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް ނުކުމެވަޑައިގަތީ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގެން ހުންނަވައެއް ނޫނެވެ. އޭނާއަށް ކުރިމަތިކުރި ސުވާލުތަކުގެ ތެރޭގައި، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތް އެހާ ބޮޑަށް ގުޅުވައިގެން އެތައް ވާހަކައެއް ދައްކަވާފައި ކުއްލިއަކަށް ޔާމީންއަށް ސަޕޯޓްކުރައްވަން ނިންމެވި ނިންމެވުމާ ބެހޭ ސުވާލުތައް ހިމެނުނެވެ. އެދުވަހު ޖަމީލް ވިދާޅުވީ 'ސިޔާސީ އެހެން މީހުންނާ ވެސް އެހާ ވަރުގަދައަށް 'މިހާރު'ން ސުވާލުކުރާނެ ކަމަށް ހީކުރަން' ކަމަށެވެ.

މިދިއަ ހޮނިހިރުދުވަހު، އަޅުގަނޑު މިހާރު މަސައްކަތްކުރާ 'ދައުރު'ގެ ސްޓޫޑިއޯއަށް ޖަމީލް ވަޑައިގެންނެވި އިރު، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސްއަކީ މި ވަގުތު އެމްއެމްޕީއާރުސީއާ ގުޅިފައި އޮތް ދައުވާއެއްގައި ޝަރީއަތާ ކުރިމަތިލައްވައިގެން ހުންނެވި ހަމައެކަނި ބޭފުޅާ، ޔާމީންގެ އިސް ވަކީލެވެ. އެކަމަކު މިއަދު ޖަމީލަށް ވެސް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލަ 'ވީ ހިސާބެއް' އެނގިވަޑައެއް ނުގަންނަވަ އެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް