ކާ ޝޯ: ފެޒޫގެ ފަސްތަރި އަދި މަސްވެރި ވާހަކަ

ފެޒޫ ފުލްޓައިމް މިއުޒިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ޑީޓިއުން ބޭންޑުގައި މިއުޒިކް ކުޅޭތާ މިހާރު 15 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީއެވެ. އެހެންވީމަ މިފަހަރު މި އޮތީ މިއުޒިކާއި ލޯބި އެތައް އެތައް ވާހަކައެކެވެ.

ޑީޓިއުން ބޭންޑްގެ ގިޓަރިސްޓް އަދި ކޯ-ވޯކަލިސްޓް ފާތިމަތު ފެޒްލީން (ފެޒޫ) ދަންނަ އެއްވެސް މީހަކަށް އޭނާގެ 'ނައިސްކަމާއި' ރައްޓެހިބަދަހިކަން އޮޅިފައެއް ނޯންނާނެކަން ޔަގީނެވެ. ފެޒޫ އަކީ ކޮން ކަހަލަ މީހެއްތޯ ސުވާލުކޮށްފި ނަމަ އެ އެންމެން ވެސް ބުނާނީ މިހެންނެވެ؛ ފެޒޫހާ ހިތްހެޔޮ މީހަކު ދުވަހަކު ވެސް ނުދެކެމެވެ.

އެކަމަކު 'ފަރުމަހެއް' ފެޒޫއާ ބެހޭ ގޮތުން މި ކޮމެންޓްކުރާނެ ހެއްޔެވެ؟

ކާ ޝޯ ނިމުމަކަށް އަންނައިރު، ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި ކުޅަދާނަ މިއުޒިޝަން ފެޒޫ މި ކިޔައިދެނީ ހަމައެކަނި އޭނާގެ ދިގު މިއުޒިކީ ހަޔާތުގެ ވާހަކަ އާއި ތަޖުރިބާތައް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. މަސްވެރި ދަތުރުތަކާއި މަސްތައް ވެސް އޭނާއާ މެދު ދެކޭނެ ގޮތުގެ ވާހަކަ އެވެ. ލޯތްބާއި އަލަތު ޒަވާޖީ ހަޔާތުގެ އައު އިހުސާސްތަކުން މި އެޕިސޯޑްގެ ލޮނު ހެޔޮވަރުކުރަމުންނެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް