ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން

12 މާރިޗު 2023

'ދައުރު' އިން ގެނެސްދޭ 'ހަތް ސުވާލު' ޕްރޮގްރާމަކީ ސިޔާސީ ޓޯކް ޝޯއެކެވެ. މި ޝޯގައި އިންޓަވިއު ކުރާނީ، އެ އިރެއްގައި ހިނގާ މުހިންމު މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށް އަދި އެކަމާ ގުޅޭ ބޭފުޅަކާ އެވެ.

'ދައުރު'ގެ 7 ސުވާލު ހުށަހަޅައި ދޭނީ މެނޭޖިން އެޑިޓަރު އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) އެވެ.

'ހަތް ސުވާލު'ގެ ހަތް ވަނަ އެޕިސޯޑުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން އެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް