ފޮޓޯ ގެލެރީ

'ލަސްވިޔަސް'ގެ ރެޑްކާޕެޓް އިވެންޓްގެ ތެރެއިން

14 އޭޕްރީލު 2024
12 އޭޕްރީލްގައި އޮލިމްޕަހުގައި ޕްރިމިއާ ކުރި ޑައިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ނިޔާޒު (ޓެޑްރީ)ގެ ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޝޯގައި ގިނައީ ދައުވަތު ލިބިގެން ދިޔަ މީހުން
 • 'ލަސްވިޔަސް' ބަތަލާ ވާޝިޔާ މުހައްމަދު
 • ފިލްމުގެ ސަޕޯޓިން އެކްޓްރެސް ކުޅޭ މައިޝާ އާދާމް (ތާތި)
 • ފިލްމުގެ ހާއްސަ ފެނިލުމަކުން ފެންނަ ކުރީގެ ތަރި ރީކޯ މޫސާ މަނިކު
 • 'ލަސްވިޔަސް'ގެ ސަޕޯޓިން އެކްޓްރެސް އާމިނަތު ޝުހާ
 • ޑައިރެކްޓަރު އަދި ލިޔުންތެރިޔާ އިލްޔާސް ވަހީދު
 • ފިލްމީ ތަރި ނުޒުހަތު ޝުއެއިބު (ކ) އާއި ޑައިރެކްޓަރު އިލްޔާސް ވަހީދު
 • ފިލްމީ ތަރި ރަވީ ފާރޫގު: ލަސްވިޔަސްގެ ކޮރިއޮގްރާފަރު
 • ޑައިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ނިޔާޒު (ކ) އާއި ފިލްމުގެ އެއް ލަވައިގެ ޅެންވެރިޔާ އަހުމަދު ޝަކީބު
 • ފލްމުގައި ހާއްސަ ފެނިލަކުން ފެންނަ ކުރީގެ ތަރި ހަދީޖާ އިބްރާހިމް (ވ) އާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ޝޫ. ދެމައިން ވެސް ފިލްމުން ފެނޭ
 • 'ލަސްވިޔަސް'ގެ ޕްރިމިއާ ފިލްމީ ތަރި މަރިޔަމް އައްޒަ 
 • ފިލްމުގައި މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރި ފިލްމީ ތަރި އަދި ޕްރޮޑިއުސަރު އަހުމަދު އާސިމް
 • ފެޝަން ޑިޒައިނަރު ހުސެން ޝަދްޔާން: ފިލްމުގެ ލަވަތަކުގެ ހެދުންތައް ޑިޒައިންކުރީ ޝަދްޔާން 
 • ފިލްމުގެ ބަތަލް އަހުމަދު އީސާ (އާނަންދު) އޮލިމްޕަހަށް ވަންނަނީ
 •  ޕްރެޒެންޓަރު ފާތިމަތު މައިހާ އާއި މޫސާ ވަސީމް: ފިލްމުގެ ފެށުން ހުށައަޅައިދިނީ މޫސަ
 • ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަންދަލާ ހަލީމް: ފިލްމުގައި ހިމެނޭ 'ދުނިޔެ' ލަވައިގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ
 • ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ނިޔާޒް (ޓެޑްރީ)ގެ އާއިލާގެ މެމްބަރުން
 • ފިލްމުގެ ބަތަލާ ވާޝިޔާ މުހައްމަދު (ވ) ފިލްމުގެ މޭކަޕް އާޓިސްޓް ޝަރޫ އަޒީޒް
 • ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު ޓެޑްރީ ނިޔާޒު އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި ދަރިފުޅު އަދި ރަހުމަތްތެރިންނާ އެކު
 • 'ލަސްވިޔަސް'ގެ މުހިންމު ލަވައެއް ކަމަށްވާ 'މައްލަވަ'އިގެ ކޯރަސްގައި ހިމެނޭ ބައިވެރިން
 • 'ލަސްވިޔަސް'ގެ ހާއްސަ ލަވަޔަކުން ފެންނަ އަބްދުﷲ ނިޔާޒު (ޖޭމް އައްލޯ) އާއި އަންހެނުން އަދި އާޓިސްޓް އާމިނަތު ޝިހާނާ
 • ފިލްމަށް ދެ ލަވަ ކިޔައިދީފައިވާ ރިޒޫ، ފިލްމު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް