ބުދަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ތުނޑިއަށް ރޯދަވީއްލުމަށް އެއްވެފައިވާ މީހުން، ފުވައްމުލައް، 8 އެޕްރިލް 2024. (ދައުރު ފޮޓޯ/ އަލީ ރަފީގް)

ފޮޓޯ ގެލެރީ

ފުވައްމުލަކު ތުނޑީގައި ރޯދަވީއްލުމާއި 'ހަނދޮ ބެލުން'

9 އޭޕްރީލު 2024

ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ފުވައްމުލަކުގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ރޯދަވީއްލަނީ އެ ރަށު ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުގައި މިވަގުތު އޮތް ތުނޑީގަ އެވެ. އިރު އޮއްސެން ބައި ގަޑިއެއްހާއިރާ ކައިރިވާއިރަށް ގިނަބަޔަކު ސައިކަލާއި ކާރުގައި އެ ސަރަހަށްދަށް އަންނަން ފަށައެވެ. ތުނޑީގެ އިތުރަށް ރަށުގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގެ އަތިރިމައްޗަށްވެސް ރޯދަވީއްލަން ބައެއް މީހުން ދެއެވެ. މިއީ މި ރަށުގެ ޒަމާންވީ އާދައެކެވެ. އަދި ހޯމަދުވަހު ރޯދަވީއްލަން އަތިރިމައްޗަށް ދިޔަމީހުން އެހެން ދުވަސްތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު ގިނައެވެ. އެއީ "ހަނދޮ ބަލާ" ދުވަހަށްވެސް ވާތީ އެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ތުނޑިއަށް ރޯދަވީއްލުމަށް އެއްވެފައިވާ މީހުން، ފުވައްމުލައް، 8 އެޕްރިލް 2024. (ދައުރު ފޮޓޯ/ އަލީ ރަފީގް)
ބުދަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ތުނޑިއަށް ރޯދަވީއްލުމަށް އެއްވެފައިވާ މީހުން، ފުވައްމުލައް، 8 އެޕްރިލް 2024. (ދައުރު ފޮޓޯ/ އަލީ ރަފީގް)
ބުދަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ތުނޑިއަށް ރޯދަވީއްލުމަށް އެއްވެފައިވާ މީހުން، ފުވައްމުލައް، 8 އެޕްރިލް 2024. (ދައުރު ފޮޓޯ/ އަލީ ރަފީގް)
ބުދަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ތުނޑިއަށް ރޯދަވީއްލުމަށް އެއްވެފައިވާ މީހުން، ފުވައްމުލައް، 8 އެޕްރިލް 2024. (ދައުރު ފޮޓޯ/ އަލީ ރަފީގް)
ބުދަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ތުނޑިއަށް ރޯދަވީއްލުމަށް އެއްވެފައިވާ މީހުން، ފުވައްމުލައް، 8 އެޕްރިލް 2024. (ދައުރު ފޮޓޯ/ އަލީ ރަފީގް)
ބުދަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ތުނޑިއަށް ރޯދަވީއްލުމަށް އެއްވެފައިވާ މީހުން، ފުވައްމުލައް، 8 އެޕްރިލް 2024. (ދައުރު ފޮޓޯ/ އަލީ ރަފީގް)
ބުދަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ތުނޑިއަށް ރޯދަވީއްލުމަށް އެއްވެފައިވާ މީހުން، ފުވައްމުލައް، 8 އެޕްރިލް 2024. (ދައުރު ފޮޓޯ/ އަލީ ރަފީގް)
ބުދަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ތުނޑިއަށް ރޯދަވީއްލުމަށް ދިޔަ މީހުން އައި ވެހިކަލްތައް، ފުވައްމުލައް، 8 އެޕްރިލް 2024. (ދައުރު ފޮޓޯ/ އަލީ ރަފީގް)
ބުދަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ތުނޑިއަށް ރޯދަވީއްލުމަށް އެއްވެފައިވާ މީހުން، ފުވައްމުލައް، 8 އެޕްރިލް 2024. (ދައުރު ފޮޓޯ/ އަލީ ރަފީގް)
ބުދަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ތުނޑިއަށް ރޯދަވީއްލުމަށް އެއްވެފައިވާ މީހުން، ފުވައްމުލައް، 8 އެޕްރިލް 2024. (ދައުރު ފޮޓޯ/ އަލީ ރަފީގް)
ބުދަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ތުނޑިއަށް ރޯދަވީއްލުމަށް އެއްވެފައިވާ މީހުން، ފުވައްމުލައް، 8 އެޕްރިލް 2024. (ދައުރު ފޮޓޯ/ އަލީ ރަފީގް)

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް