އިންތިހާބީ ރައީސް މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް

15 ނޮވެމްބަރު 2023

އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަންނަ ހުކުރުދުވަހުގެ ހަވީރު 4ގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ. އަދި އާ ކެބިނެޓް ހުވާކުރުން އެދުވަހުގެ ހަވީރު 5:30 ހާއިރު އޮންނާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ އެނގިފަ އެވެ.

ވީ ކިހިނެއް؟ - އިންތިހާބީ ރައީސް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގަ އެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގަައި ބަައިވެރިވުުމުގެ ދައުވަތު އެކުވެރި ގައުމުތަކަށް ވެސް ވަނީ ފޮނުވައިފަ އެވެ.

ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރޭވިފައިވާ ގޮތް:

  • 4:15 - ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް އިސް ވެރިން ވަޑައިގަތުން 

  • 4:30 - ރަސްމިއްޔާތު ފެށި ހުވާލައިދިނުން 

  • 5:30 - ކެބިނެޓު އައްޔަން ކުރުން 

އާ ސަރުކާރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވުމާ އެކު ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ ކުރުނބާ އައިލެންޑް ރިޒޯޓުގައި، އާ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ފަރާތްޕުޅުން ދެއްވާ ރަސްމީ ފަރިއްކޮޅެއް އޮންނާނެ އެވެ. މި ފަރިއްކޮޅު އޮންނާނީ އެރޭ 9:30ގައި ކަމަށް ވެސް އެނގިފައިވެ އެވެ. 

އާ ރައީސް ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބާއްވަން އެތަން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. 

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް