ލިވިން

ދިވެހި ފަންނުވެރިންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އެންސީއޭއިން ހަނދާނީ ފިލައެއް ދީފި

13 އޯގަސްޓު 2023
ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ދާއިރާއިން ފެށިގެން ވިޝުއަލް އާޓްސް ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ 12 ފަރާތަކަށް ހަނދާނީ ފިލާ ލިބުނު

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އޮލިމްޕަސްގައި 'އާޓްސް އެޕްރީސިއޭޝަން ނައިޓް'ގެ ނަމުގައި ފަންނުވެރިންނަށް ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ނެޝަނަލް ސެންޓާ ފޮ ދަ އާޓްސް (އެންސީއޭ)އިން ބޭއްވި އެވެ. ރާއްޖޭގެ ފަންނީ ދާއިރާ ތަރައްގީ ކުރުމަށް އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކުންނައި ވަކި ފަރުދުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އެންސީއޭއިން ވަނީ، އެ ހަފުލާގައި، ހަނދާނީ ފިލައެއް ދީފަ އެވެ. 

މިހާތަނަށް އެންސީއޭއިން ބޭއްވި މިފަދަ ފުރަތަމަ ހަފުލާގައި 12 ފަރާތަކަށް ހަނދާނީ ފިލާ ހަވާލުކުރި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވިޝުއަލް އާޓްސް، މިއުޒިކް، ޕާފޯމިން އާޓްސް އަދި ފިލްމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި ޖަމިއްޔާތައް ހިމެނެ އެވެ.

ހަނދާނީ ފިލާ ދިނީ؛

 • އާޓްސް ދާއިރާ : ފަންނުގެ ދަރިން

 • އާޓް ދާއިރާ : މޯލްޑިވްސް އާޓިސްޓް ކޮމިއުނިޓީ (މެކް)

 • *ޕާފޯމިން އާޓްސް ދާއިރާ : މޯލްޑިވްސް ސޮސައިޓީ ފޮ ޕާފޯމިން އާޓްސް (އެމްއެސްޕީއޭ)

 • ފިލްމީ ދާއިރާ : މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަން

 • މިއުޒިކް ދާއިރާ : މިއުޒިކް ހައުސް

 • މިއުޒިކް ދާއިރާ : އަހްމަދު އާތިފް (އެކްސްރޭ އާތިފް)

 • ވިޝުއަލް އާޓް ދާއިރާ : ފައިން އާޓް މޯލްޑިވްސް

 • ވިޝުއަލް އާޓް ދާއިރާ : އާޓް ގެލެރީ މާލެ

 • މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ : ބައިސްކޯފް

 • ވިޝުއަލް އާޓް ދާއިރާ : އަހްމަދް ޝައްފާން

 • މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ : ވީޑިއޯ ކްލަބް

 • ވިޝުއަލް އާޓް ދާއިރާ : އަލީ އިޝާން (ކުރަހާ ރާއްޕެ)

ރާއްޖޭގެ ފަންނުވެރިންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އެންސީއޭއިން ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާގެ ތެރެއިން --ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އިފާޒް
އެންސީއޭގެ އިސް ވެރިންގެ އިތުރުން، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗާ މިނިސްޓަ ޔުމްނާ މައުމޫން، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗާ ސްޓޭޓް މިނިސްޓާ މުހައްމަދު ތޯރިގް ހާއްސަ މެހެމާނުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވަޑައިގަތް -- ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އިފާޒް
އާޓްސް ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެންޖީއޯތަކާއި ޖަމިއްޔާތައް ބައިވެރިކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭތޯ އަބަދުވެސް ބަލާ ކަމަށް އެންސީއޭގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަ މުހައްމަދު އިކްރާމް ފާހަގަކުރެއްވި --ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އިފާޒް
ހަފްލާގައި 12 ފަރާތަކަށް ހަނދާނީ ފިލާ ދިން --ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އިފާޒް
ރާއްޖޭގެ އާޓްސް ދާއިރާއަށް ހިދުމަތް ކުރާ އެކި ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް މި ހަފްލާގައި ފާހަގަކުރި -- ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އިފާޒް
އާޓްސް ދާއިރާ: ފަންނުގެ ދަރިން --ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އިފާޒް
އާޓް ދާއިރާ: މޯލްޑިވްސް އާޓިސްޓް ކޮމިއުނިޓީ (މެކް) --ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އިފާޒް
ޕާފޯމިން އާޓްސް ދާއިރާ: މޯލްޑިވްސް ސޮސައިޓީ ފޮ ޕާފޯމިން އާޓްސް (އެމްއެސްޕީއޭ) --ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އިފާޒް
ފިލްމީ ދާއިރާ : މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަން --ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އިފާޒް
މިއުޒިކް ދާއިރާ : މިއުޒިކް ހައުސް --ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އިފާޒް
މިއުޒިކް ދާއިރާ: އަހްމަދު އާތިފް (އެކްސްރޭ އާތިފް) --ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އިފާޒް
ވިޝުއަލް އާޓް ދާއިރާ: ފައިން އާޓް މޯލްޑިވްސް --ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އިފާޒް
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ބައިސްކޯފް --ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އިފާޒް
ވިޝުއަލް އާޓް ދާއިރާ: އަހްމަދް ޝައްފާން --ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އިފާޒް
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ : ވިޑިއޯ ކްލަބް ފޮޓޯ : އިބްރާހިމް އިފާޒް
ވިޝުއަލް އާޓް ދާއިރާ އަލީ އިޝާން (ކުރަހާ ރާއްޕެ) --ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އިފާޒް
ފަންނުވެރިންނަށް ގިނަ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކުރުން މުހިއްމު ކަމަށް މިނިސްޓަ ޔުމްނާ ފާހަގަކުރެއްވި --ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އިފާޒް
"އުއްމީދަކީ މިއުޒިކް އިންޑަސްޓްރީ ޕޮލިޓިކަލް އިންޑަސްޓްރީއަށް ވުރެ ގްރޯތުގެ ގޮތުން ބޮޑުވެގެން ދިއުން ކަމަށް އެކްސްރޭ އާތިފް ވިދާޅުވި -- ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އިފާޒް
ރާއްޖޭގެ ފިލްމް ދާއިރާގެ ފަރާތުން އެކްޓަރު މަނިކު ވާހަކަ ދެއްކި -- ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އިފާޒް
މި ހަފްލާގައި 12 ފަރާތަކަށް އެންސީއޭގެ ހަނދާނީ ފިލާ ދިން -- ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އިފާޒް
މިއީ އެންސީއޭއިން ބޭއްވި މިފަދަ ފުރަތަމަ ހަފުލާ -- ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އިފާޒް

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް