އިޝްތިހާރު

ރައީސް ސޯލިހަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެރުވުން

18 ފެބްރުއަރީ 2023
 • މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2023 - ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓު އެރުވުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އިޔާން)
 • މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2023 - ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓު އެރުވުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އިޔާން)
 • މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2023 - ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓު އެރުވުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އިޔާން)
 • މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2023 - ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް (ކ) ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓު ހަވާލުކުރައްވަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އިޔާން)
 • މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2023 - ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އިޔާން)
 • މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2023 - ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އިޔާން)
 • މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2023 - ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓު އެރުވުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އިޔާން)
 • މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2023 - ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އިޔާން)
 • މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2023 - ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓު އެރުވުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވާހަކަދައްކަވަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އިޔާން)
 • މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2023 - ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓު އެރުވުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވާހަކަދައްކަވަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އިޔާން)
 • މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2023 - ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓު އެރުވުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އިޔާން)
 • މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2023 - ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓު އެރުވުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އިޔާން)
 • މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2023 - ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓު އެރުވުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އިޔާން)
 • މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2023 - ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓު އެރުވުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އިޔާން)
 • މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2023 - ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އިޔާން)

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް