ފުނަދޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މެމްބަރު މަމްދޫހުއަށް ސިހުރު ހެދި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ފުލުސް ސްޓޭޝަން ކުރިމަތީ މުޒާހަރާކުރަނީ

ކޮލަމް

ރައްޔިތުން ނުކުމެ ކުށަށް އެއްބަސްކުރުވުން، މިއީ ކޮން ޑިމާންޑެއް؟

ށ. ފުނަދޫގައި ސިހުރު ހެދިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު އެރަށުގެ ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ނެރެން ވާނީ އެ ކުށަށް އޭނާ އެއްބަސްވުމުން ކަމަށް، މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އެދުނު

މީގެ ދެ ރޭ ކުރިން ށ. ފުނަދޫގެ ބައެއް މީހުން 'ކެކިއަރައިގަތީ' ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވި މުހައްމަދު މަމްދޫހުއަށް މީހަކު ސިހުރު ހެދިކަމުގެ އަޑުތަކާ އެކު އެވެ. ތ. ވިލިފުއްޓަށް ނިސްބަތްވާ އެ މީހާ ސިހުރު ހެދިކަމުގެ ހެކިތައް ވެސް ފެނުނު ކަމަށް ބުނެ، ފުލުހުން ލައްވާ އޭނާ ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

އެކަމަކު މި މައްސަލާގައި އަޅުގަނޑު ހައިރާންވީ ސިހުރު ހެދުމުގެ ތުހުމަތާއި އެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްގެންނެއް ނޫނެވެ. އެ ރަށުގެ ބައެއް މީހުން ފަހުން ފުލުހުންނަށް ކުރިމަތިކުރުވި ޑިމާންޑާ މެދުގަ އެވެ: ސިހުރު ހެދިކަމަށް އޭނާ އެއްބަސްވުމުގެ ކުރިން އެ ރަށުން ގެންގޮސްގެންނުވާނެ ކަމެވެ.

މިއީ ވަރަށް އާދަޔާ ހިލާފު އަދި އެހާމެ ނުރައްކާތެރި ޑިމާންޑެކެވެ. މިއީ ތަހުގީގުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާއި ތަބާއަވާން ޖެހޭ ހަމަތަކާ ވެސް މުޅިން ހިލާފު އެދުމެކެވެ. އަދި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއަށް ގާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ހައްގަށް ވެސް އަރައިގަތުމެވެ.

ގަދަކަމުން ކުށަށް އެއްބަސްކުރުވަމަކީ ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ގާނޫނުއަސާސީ ދަންނަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ފުނަދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ހުރިހާ ދިވެހިން ވެސް ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭނީ 'ގަދަކަމުން ކުށަށް އެއްބަސްކުރުވުމު'ގެ ނުބައި އާދައިން ރާއްޖެ ސަލާމަތްވީ އޭގެ ކުރިން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ އަނިޔާތަކާއި މަޖުބޫރީ ހާލަތުގައި އެތައް ދިވެހިންނަކަށް ނުހައްގުން ލިބުނު އަނިޔާތަކުގެ ކަޅު ސަފުހާ މާޒީއަށް ދޫކޮށްލަން ގާނޫނުއަސާސީގައި ހިމެނި ބައިތަކުން ކަމެވެ.

މި ފަހުން ގާފަރު ސްކޫލު ގޯތި ތެރޭގައި ބަޔަކު ސިހުރު ހަދާފައި ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ތަންތަން ފާހަގަކޮށްފައި

ނަމަވެސް ގާނޫނުއަސާސީގެ މުހިންމު ހައްގުތައް ދިވެހިންނަށް އެނގޭ މިންވަރާ މެދު ސުވާލު އުފެދެ އެވެ. ބައެއް ފަހަަރު އިންސާފު ގާއިމްކުރުމަކީ އެމީހަކު ހިތަށްއެރި ގޮތެއް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަށް ހެދުން ކަމަށް ހީވާ ކަހަލަ މަންޒަރުތައް ރާއްޖެއިން ފެނެ އެވެ. މި ވާހަކަ މިހެން ދައްކާއިރު ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރާ މީހުންނަށް އަދަބު ނުލިބޭ ކަމާއި އިންސާފު ގާއިމްކުރުން ލަސްވުމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑުކަން، އަޅުގަނޑަށް ވެސް އެނގެ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ހަމައެކަނި ރާއްޖޭގައި ދިމާވާ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ.

ފުނަދޫގައި ސިހުރު ހެދިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ހަގީގަތުގައި ވެސް ސިހުރު ހެދީ ކަމަށް، މިސާލެއްގެ ގޮތުން، އަޅުގަނޑުމެން ބަލަމާ ހިނގާށެވެ. އެކަމަކު ސުވާލަކީ ތަހުގީގުގައި އޭނާ އެކަމަށް އެއްބަސްވާން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނެކެވެ. ގާނޫނުއަސާސީގެ 48 ވަނަ މާއްދާގެ 'ނ'ގައި ބުނަނީ "ތިމާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމަކީ އެމީހަކަށް ލިބިގެންވާ ހައްގެއްކަން، އެމީހަކަށް އަންގައި، އެ ހައްގު ލިބިގަތުމުގެ ފުރުސަތު އެމީހަކަށް ދޭންވާނެ' ކަމަށެވެ.

މިއީ މިހާރު ވެސް ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެފައި އޮންނަ މާއްދާއެކެވެ. އެކަމަކު ގާނޫނުއަސާސީގެ އަސާސީ ހައްގުތަކުގެ ބާބުގައި ހިމެނޭ 53 މާއްދާ އާއި އެ މާއްދާތަކުގެ ދަށުގައި ހުރި އަކުރުތައް ފާސްކުރީ، ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނައި، ރާއްޖޭގެ ތަޖުރިބާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންނެވެ. އޭގެ ހައްގެއްގެ މުހިންމުކަން ތިމާއަށް އެނގޭނީ އެފަދަ ހާލަތަކަށް ތިމާ ނުވަތަ ތިމާގެ އާއިލާގެ މީހަކު ވެއްޓުމުންނެވެ.

ސިހުރު ހެދިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާއަށް ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ފުލުހުން ފުރަތަމަ ވެސް ކިޔައިދޭން ޖެހޭނީ، މަތީގައި ފާހަގަކުރި 48 ވަނަ މާއްދާގެ ނ. އެވެ. އެ ހައްގު އޭނާއަށް ބުނެނުދީ، ގަދަކަމުން އެއްބަސްކުރުވައިގެން ހިންގާ ތަހުގީގު، ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ވަކީލުން ލާނީ ކުނިވަށިގަނޑަށެވެ. ނުވަތަ ފަނޑިޔާރު ނިންމާނީ ގާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ހައްގެއް، ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަށް ނުދެވުނު ކަމަށެވެ.

ރަށެއްގައި މީހަކު މަރާލައިގެން ތަހުގީގަށް ބައެއް އެއްޗެހި ގެންދަނީ: ތަހުގީގުގައި ފުލުހުންނަށް ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން ވެސް ހުރޭ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)

ގަދަކަމުން ކުށަށް އެއްބަސްކުރުވަން ރައްޔިތުން ޑިމާންޑްކުރުމަކީ ގޯހެކެވެ. މިސާލަކަށް ފުނަދޫ ފުލުސް އޮފީސް ދޮށަށާއި ކޯޓު ދޮށަށް އެއްވި މީހަކާ ބެހޭ މައްސަލައެއްގައި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް، ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަށް ގަދަކަމުން އެއްބަސްކުރުވަން، އޭނާ އާއި އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިން ބޭނުންވާނެ ހެއްޔެވެ؟ ނުވާނެ އެވެ.

ކުށުގެ ހެކި ހޯދުމާއި ދައުވާކުރުމާއި ޝަރީއަތް ހިންގުމަކީ ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ ވަކި ނިޒާމްތަކެކެވެ. އިންސާފު ނުލިބުމާއި އިންސާފު ލިބުން ލަސްވުމުގެ ޝަކުވާއާ އެކު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން ހުންނާނެ އެވެ. އެގޮތުން ބަލާ ނަމަ ފުނަދޫ ރައްޔިތުން ކުރި ޑިމާންޑަކީ ފުލުހުންނަށް ނުކުރެވޭނެ އަމަލެކެވެ. 

ދެން އޮތީ ސިހުރުގެ ވާހަކަ އެވެ. މިއީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އުފެދޭ މައްސަލައެކެވެ. ސިހުރު ހަދާކަމުގެ ތުހުމަތާއި އެ ތުހުމަތުގައި އެތައް ބައެއްގެ ވިސްނުން ހަރާބު ވެސް އެބަ ވެ އެވެ.

ޑރ. މައުރޫފް ހުސެއިންއަކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިހުތިރާމްކުރާ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާއަކީ ދީނީ އިލްމުވެރިއެއް ނޫން ނަމަވެސް ދީނީ އިލްމާ ބެހޭ މައުލޫމާތާއި ދީނާ ބެހޭ ކަންކަމުގައި އަމިއްލަ ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ވެސް މެ އެވެ.

ފުނަދޫގައި ދިމާވި މައްސަލައިގެ މައްޗަށް ބިނާކުރައްވައި އޭނާ އިއްޔެ ކުރެއްވި ފޭސްބުކް ޕޯސްޓް މުހިންމެވެ. ޑރ. މައުރޫފްގެ ބަހުން ނަމަ އެހާ ބޮޑަށް ސިހުރު ގަބޫލުކުރުމަކީ "އިއުތިގާދު ދަށްވުމުގެ ނިޝާނެކެވެ."

ސިހުރަކީ ހަގީގަތެއް އޮތް އެއްޗެއް ކަމަށް އޭނާ ވެސް ގަބޫލުކުރައްވަ އެވެ. އެކަމަކު "ރަށު ފެންވަރާއި ގައުމީ ފެންވަރުގައި އެކަންތައް ހިސާބަށް ވުރެ ބޮޑަށް ގަބޫލުކޮށް، އެެއިން ނުނެއްޓިގެން އުޅުމަކީ" މައްސަލައެކެވެ. 

އެކަމުން ދައްކައިދެނީ، ޑރ. މައުރޫފް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މާތް ﷲއަށް "އީމާން ވުމާއި އެ އިލާހަށް ވަކީލުކުރުމާއި އެ އިލާހުގެ އަމުރުފުޅާއި އިޒުނަފުޅާ ލައިގެން މެނުވީ ހަމަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުވާނޭ ކަމާއި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ވިޔަސް ފޯރުކޮށް ނުދެވޭނެ ކަމުގެ އިޢުތިޤާދު ދަށްވާ'ކަމެވެ.

"މި ކަމަށް ދަރު އަޅަނީ ދީނީ އިލްމަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކަމުގައި ފެނެ އެވެ. ދީނީ އިލްމުވެރިން މިކަންތައް ހިސާބަށް ވުރެ ބޮޑުކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ދީންވެރިވުމުގެ އެއް ބަޔަކީ މިފަދަ ނަފްސާނިއްޔަތެއްގެ ތެރެއަށް ވަނުން ކަމުގައި އާންމުން ގަބޫލުކުރަން ފެށުމެވެ،" ޑރ. މައުރޫފް ލިއުއްވި އެވެ.

މިހާރު މި އޮތީ ސިހުރު ގަބޫލުކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަވާން ފަށައިފަ އެވެ. ކިރިޔާ ކަމެއްވާ އިރަށް، ގެ އާއި ގޯތިތެރެ އާއި ކައިރީގައި ހުރި ގަސްތައް ބަލައި ފާސްކޮށް، ނުވަތަ ގަބުރުސްތާނު ވެސް ކޮންނަ ހިސާބަށް ބައެއް މީހުންގެ އަމަލްތައް ހިނގައްޖެ އެވެ.

ދެން މިފަދަ ބަޔަކަށް ގާނޫނުއަސާސީ އާއި އަސާސީ ހައްގުތައް ކިޔައިދީ، އޭގައި އޮތް އެއްޗެއް ވިސްނައިދެވޭނެ ބަޔަކު ނޫޅޭނެ އެވެ. ކިރިޔާވެސް އަޑެއް އަހާނީ 'ފެން ތަށި ކިޔަވައިދީގެން' އާމްދަނީ ހޯދާ މީހުންގެ ބަހެވެ. ހިތާމަހުރި ކަމަކީ އެފަދަ ގިނަ މީހުންނަކީ ޒަމާނީ ވިސްނުމާއި ޒަމާނީ ތަރައްގީ އާއި ޒަމާނީ މައުލޫމާތުގެ ބޭރުން އާންމުންގެ ބޮލަށް އެރިގެން އުޅޭ ބަޔަކަށް ވުމެވެ.

ކޮމެންޓް (10)

profile-image-placeholder

ހޯހޯ އަހުމަދު

6 މޭ 2024
ރައްޔިތުން ތިބީ ޒަމާނުއްސުރެން ކޯޓްތައް މަތިން ފޫހިވެފަ އެހާރާއި މިހާރުގެ ތަފާތަކީ ކުޱަކޮށް ބަސްބުނުމުގެ މިނިވަންކަން އޮތުން. ކޯޓްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރުލިބެންދެން މިކަހަލަ ކަންތައް ފެންނާނެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން.

ސަހާދެއް

6 މޭ 2024
ހާދަ ވަރަކަށް ސިހުރު ދިފާއު ތިކުރީ. އެގެއިން ސާމާނުވެސް ފެނިއްޖެ. އެއްބަސް ނުވުމުގެ މާނައަކީ ނުކުރެޔޭ؟

އަޅި އަލީ

6 މޭ 2024
ފުލުހުންނަށް އިތުބާރުނުކުރެވެނީ! ގާނޫނު ތަންފީޒު ނުކުރެވެނީ!

ފަންވަތް ލިޔެ ކަރުގައި އަޅާ

5 މޭ 2024
އަދިވެސް ފެންތަށި ކިޔަވައިގެން ބޯންދީގެން ދިރިއުޅުން ކުރިޔަށްންދާ މީހުން ވެސް ތިބީތާ! އަސްތާ! ތިބައިގަނޑުން ނެއްޓޭނެ ދުވަހެއް ދައްކަވާށި!

މާބޮޑަށް އިނގެނީ

5 މޭ 2024
ރައްޔިތުން ރުޅިގަދަވަނީ ތަކުރާރުކޮށް އެއްކުށަކަށް އަރައިގަންނަ އިރު ކުށް ސާބިތު ނުކުރެވޭތީއެވެ. ވައްކަން ކޮށްގެން އަތުލައިގަނެ ފުލުހުންނާ ހަވާލު ކުރާމީހާ ހަފްތާއެއް ފަހުން އައިސް ހަމަ އެފިހާރައިން ވައްކަން ކުރީމާ ދެން ފުލުހުންނަކަށް ނުގުޅާނެ. އަމިއްލަ އަަށް އަދަބު ދޭނީ. ސިހުރަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނަމަ އިސްލާމް ދީނުގައި މަރުގެ އަދަބެއް ނުދޭނެ. ޤާނޫނު އަސާސީގަ އޮތީ އޭގެ އެމީހުން ލިޔަން ބޭނުންވި އެއްޗެއް ލިޔެފަ. އެއީ މާ މޮޅު މާ ބާރުގަދަ އެއްޗެއް ނޫން.

ޒަމީލު

5 މޭ 2024
މީގަ ދެކަމެއް ފާހަގަ ކޮށްލާނަން. މުޒާހަރާތައް ކޮށްގެން ރަށެއްގައި ޑިމާންޑެއް ކުރީމަ ފަޔަށް ހިނިއަރައިގެން ތި އުޅެނީ، މާލޭގައި ކުރާ މުޒާހަރާތަކުގައި ޑިމާންޑު ކުރަނީ ރީޒަނަބަލް ކަންކަމަށްތަ؟ އަނެއް ކަމަކީ އަނިޔާ ލިބުނު މީހާއަށް ވުރެ އަނިޔާވެރިޔާގެ ހައްގު ރާއްޖޭގައި އަބަދު ވެސް ބޮޑު ކަމަށް ވާއިރު ތިހެން ނޫސްވެރިންވެސް އަނިޔާވެރިޔާގެ ފަހަތަށް އެރުމަކީ ހައިރާންވާން ޖެހޭވަރުގެ ކަމެއް ނޫން

ވޱގދހދބދހޖދ

5 މޭ 2024
ހޭ ބްރޯ މޫސާ، ތި ބޭފުޅާގެ އާއިލާ މީހަކައް ނުވަތަ ދަރިއަކަށް ސިހުރު ހަދައިފިއްޔާ ވެސް ހަމަ ތިހެންތަ ބުނާނީ.. އަހަރުމެންމީ ސިހުރުގެ ކަންކަން ތަޖުރިބާ ކޮއްފަ ތިބި މީހުން، ތި އެންމެނަށް ހައްގު އަދަބު ދޭން ޖެހޭނެ، ކިތައް މީހުންގެ ދިތިއުޅުން ހަލާކު ވެގެން ދަނީ

ތެފައާސާ.

8 މޭ 2024
@ވޱގދހދބދހޖދ ހެލޯ ބުރޯ، މޫސާ ބުނެފިތަ ސިހުރަކީ ނެތް އެއްޗެކޭ ނޫނީ ސިިހުރު ގަބޫލެއް ނުކުރަމޭ؟؟ މޫސާ އެބުނާ ވާހަކައަކީ ބާރަށް ކިބިއްސެއް އެޅުނަސް މިހާރު ގިނަމީހުން ފުރަތަމަވެސް ދުއްވައިގަންނަނީ ފެންތަށި ކިޔަވާ މީހަކު ހޯދާށޭ، އޭގެ ބަދަލުގައި ގޭތެރެ ފޮޅައި ކިބިހި ނޭޅޭނެހެން ހިރަފުސް ސާފުކޮށް ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޒިކުރު ކިޔައިގެން ތިބޭށޭ... ސާފު ވެއްޖެ؟

ޢަލީ

5 މޭ 2024
ބަލާބެލުމަށް، އިވޭ އަޑުތަކަށް ބަލައި، މުޅި ރައްޔިތުންނަކީ ނުވަތަ ގިނަ ރައްޔިތުންނަކީ މިވެނި އެވެނި ބައެކޭ ލޭބަލް ނުކުރެވޭނެ. މާލޭގައި ވެސް ކިތައް މުޒާހަރާ ކުރޭ. ޔާމިނު މިނިވަން ކުރާށޭވެސް ގޮވާ. ހަރާމް ހުކުމޭވެސް ގޮވާ. ނު ޙައްޤު ދަޢުވާ އެކޭވެސް ގޮވާ. ކާފަރެކޭ ވެސް ގޮވާ. އިބިލީހެކޭވެސް ގޮވާ. މިއީ ސީރިއަސް ނޫން، ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ބަސްބަސް ތޯ؟ ދެން ސިހުރު ހާ ހޫރަޔަށް ބަލާއިރު، އެކަންކަމަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ދަނީ ހޭލުންތެރިވަމުން. ޑރ. މަޢުރޫފް އަކީ އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށް އިހްތިރާމް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް. ނަމަވެސް މިކަމުގައި އެ ވިދާޅުވި ބަހަކަށް އެއްބަސް ވެވޭކަށް ނެތް. އެކަންކަމުގެ ޢިލްމު އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގުން ވަރަކަށް މީހާގެ އަޤީދާ ވަރުގަދަ ވުމުން ދާނީ. ޤުރުއާނަކީ ކިހާ ވަރުގަދަ ބަސްފުޅުތަކެއް ކަން ކުރިއަށް ވުރެންވެސް ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެމުންދާނީ. ތިހެން ވިދާޅުވި ކިތަންމެ ބޭފުޅުންނެއް މިހާރު ބަސްމަގު ތަފާތު ކަން އަޅުގަނޑު ގެ ލޮލުން ދެކެފިން. ސިހުރުގެ އުނދަގޫ ޖެހިގެން އެކަމުގައި އަޅާ ވޭން ތަޙައްމަލް ކުރެވޭނަމަ ތިހެން ނުބުނާނެ. ސިހުރުވެރިންނަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ އަދަބަށް ވިސްނާލާ އެހާ ކުޑ

ޙަސަނާ

5 މޭ 2024
ތަރައްގީ ވަނީ ޖީބުގަަ އޮންނަ ފޯނު އެކަނި. ބޮލުގަ އިންނަނީ މީދާ ކޭ އުނބެއް

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް