ޑައިވިން

ފްރީ ޑައިވިންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުން

ރާއްޖޭގައި ފްރީ ޑައިވްކުރާ މީހުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވީ ފްރީ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓާސް އިންޓަނޭޝަނަލް އާއި އުރީދޫ ގުޅިގެން
 • 3 ޖުލައި 2024، ހުޅުމާލެ: އުރީދޫ އާއި ފްރީ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓާސް އިންޓަނޭޝަނަލް ގުޅިގެން، ފްރީ ޑައިވިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އުރީދޫގެ މައި އޮފީހުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 3 ޖުލައި 2024، ހުޅުމާލެ: އުރީދޫ އާއި ފްރީ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓާސް އިންޓަނޭޝަނަލް ގުޅިގެން، ފްރީ ޑައިވިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އުރީދޫގެ މައި އޮފީހުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 3 ޖުލައި 2024، ހުޅުމާލެ: އުރީދޫ އާއި ފްރީ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓާސް އިންޓަނޭޝަނަލް ގުޅިގެން، ފްރީ ޑައިވިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އުރީދޫގެ މައި އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް (ވ) ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 3 ޖުލައި 2024، ހުޅުމާލެ: އުރީދޫ އާއި ފްރީ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓާސް އިންޓަނޭޝަނަލް ގުޅިގެން، ފްރީ ޑައިވިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އުރީދޫގެ މައި އޮފީހުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 3 ޖުލައި 2024، ހުޅުމާލެ: އުރީދޫ އާއި ފްރީ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓާސް އިންޓަނޭޝަނަލް ގުޅިގެން، ފްރީ ޑައިވިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އުރީދޫގެ މައި އޮފީހުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 3 ޖުލައި 2024، ހުޅުމާލެ: އުރީދޫ އާއި ފްރީ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓާސް އިންޓަނޭޝަނަލް ގުޅިގެން، ފްރީ ޑައިވިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އުރީދޫގެ މައި އޮފީހުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 3 ޖުލައި 2024، ހުޅުމާލެ: އުރީދޫ އާއި ފްރީ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓާސް އިންޓަނޭޝަނަލް ގުޅިގެން، ފްރީ ޑައިވިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އުރީދޫގެ މައި އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަދި ސީއީއޯ ހާލިދު އަލް ހަމަދީ ވާހަކަދައްކަވަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 3 ޖުލައި 2024، ހުޅުމާލެ: އުރީދޫ އާއި ފްރީ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓާސް އިންޓަނޭޝަނަލް ގުޅިގެން، ފްރީ ޑައިވިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އުރީދޫގެ މައި އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ފްރީ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓާސް އިންޓަނޭޝަނަލްގެ ބާނީ މާޓިން ސްޓެޕަނެކް ވާހަކަދައްކަވަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 3 ޖުލައި 2024، ހުޅުމާލެ: އުރީދޫ އާއި ފްރީ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓާސް އިންޓަނޭޝަނަލް ގުޅިގެން، ފްރީ ޑައިވިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އުރީދޫގެ މައި އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ފްރީ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓާސް އިންޓަނޭޝަނަލްގެ ބާނީ މާޓިން ސްޓެޕަނެކް ވާހަކަދައްކަވަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 3 ޖުލައި 2024، ހުޅުމާލެ: އުރީދޫ އާއި ފްރީ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓާސް އިންޓަނޭޝަނަލް ގުޅިގެން، ފްރީ ޑައިވިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އުރީދޫގެ މައި އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ފްރީ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓާސް އިންޓަނޭޝަނަލްގެ ބާނީ މާޓިން ސްޓެޕަނެކް ވާހަކަދައްކަވަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 3 ޖުލައި 2024، ހުޅުމާލެ: އުރީދޫ އާއި ފްރީ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓާސް އިންޓަނޭޝަނަލް ގުޅިގެން، ފްރީ ޑައިވިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އުރީދޫގެ މައި އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދައްކަވަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 3 ޖުލައި 2024، ހުޅުމާލެ: އުރީދޫ އާއި ފްރީ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓާސް އިންޓަނޭޝަނަލް ގުޅިގެން، ފްރީ ޑައިވިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އުރީދޫގެ މައި އޮފީހުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 3 ޖުލައި 2024، ހުޅުމާލެ: އުރީދޫ އާއި ފްރީ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓާސް އިންޓަނޭޝަނަލް ގުޅިގެން، ފްރީ ޑައިވިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އުރީދޫގެ މައި އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް (މ) ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 3 ޖުލައި 2024، ހުޅުމާލެ: އުރީދޫ އާއި ފްރީ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓާސް އިންޓަނޭޝަނަލް ގުޅިގެން، ފްރީ ޑައިވިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އުރީދޫގެ މައި އޮފީހުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)

ކޮމެންޓް

profile-image-placeholder

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް