ޓޫރިޒަމް

މަޓީގެ އެސްޖީގެ އިންޓަވިއު

6 ޖޫން 2024
2

ދެކުނު އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުގެ އިގްތިސާދާ ގުޅޭ ގޮތުން ވޯލްޑް ބޭންކުން މިދިޔަ މަހު ނެރުނު ސައުތު އޭޝިއާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަޕްޑޭޓް ރިޕޯޓުގައި ރާއްޖެއާ މެދު ލިޔެފައިވެ އެވެ؛ "ލަގްޒަރީ ރިސޯޓްތަކަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް ދަށްވެ ޓޫރިސްޓުންގެ ޑިމާންޑް ވަނީ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް އިތުރުވެފަ އެވެ،" ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނާ ގޮތުގައި މިކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިނާއަތުގެ ކުރިއެރުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ އެވެ. 

މިހާރު އުފެދޭ ސުވާލަކީ، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ އެއްވަނަ މަރުކާއަށް ދެން ބަދަލުވާނީ ގެސްޓްހައުސްތައް ހެއްޔެވެ؟ އެހެން ވެއްޖެ ނަމަ ޓޫރިޒަމްގެ ސިނާއަތަށް އަންނާނީ ކޮން ބަދަލުތަކެއް ހެއްޔެވެ؟

ކޮމެންޓް (2)

profile-image-placeholder

70ގެ ގޮލާ

7 ޖޫން 2024
ބުނަން ރަނގަޅު ވާހަކަ އެއް. ދުނިޔެ ބަދަލުވެއްޖެ. ޓޫރިޒަމް ބަދަލުވެއްޖެ. އަދިވެސް 70ގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުނުވާން ހިފާލާއިގެން ތި ތިބީ. ރާއްޖެ ޓޫރިޒަމް އަށް ބޭނުންވަނީ އާ ފޯމިއުލާ އެއް. މިހާރު ވަން އައިލޭންޑް ވަން ރިސޯޓު ނުހިގާނެ.

ޙުސެއިން ޝާަމް

7 ޖޫން 2024
މިނިސްޓަރ ޖެހޭ ރަން ބިސް އަޅާ ކުކުޅު ކޮންޓްރޯލް ކުރަން.

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް