ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފުރުމާއި އާއިލާގެ އަލްވަދާއު

  • 31 މެއި 2024: މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދާ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބެޗުގެ މީހުން ފުރަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
  • 31 މެއި 2024: މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދާ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބެޗުގެ މީހުން ފުރަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
  • 31 މެއި 2024: މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދާ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބެޗުގެ މީހުން ފުރަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
  • 31 މެއި 2024: މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދާ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބެޗުގެ މީހުން ފުރަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
  • 31 މެއި 2024: މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދާ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބެޗުގެ މީހުން ފުރަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
  • 31 މެއި 2024: މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދާ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބެޗުގެ މީހުން ފުރަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
  • 31 މެއި 2024: މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދާ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބެޗުގެ މީހުން ފުރަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
  • 31 މެއި 2024: މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދާ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބެޗުގެ މީހުން ފުރަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
  • 31 މެއި 2024: މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދާ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބެޗުގެ މީހުން ފުރަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)

ކޮމެންޓް

profile-image-placeholder

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް