އުފާއުފަލުން އެނބުރި ސްކޫލަށް

  • 26 މެއި 2024: ސްކޫލްތައް ހުޅުވި ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްއަށް ކުދިން ދާތަން. (ދަރުއު ފޮޓޯ/ އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދް)
  • 26 މެއި 2024: ސްކޫލްތައް ހުޅުވި ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްއަށް ކުދިން ދާތަން. (ދަރުއު ފޮޓޯ/ އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދް)
  • 26 މެއި 2024: ސްކޫލްތައް ހުޅުވި ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްއަށް ކުދިން ދާތަން. (ދަރުއު ފޮޓޯ/ އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދް)
  • 26 މެއި 2024: ސްކޫލްތައް ހުޅުވި ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްއަށް ކުދިން ދާތަން. (ދަރުއު ފޮޓޯ/ އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދް)
  • 26 މެއި 2024: ސްކޫލްތައް ހުޅުވި ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްއަށް ކުދިން ދާތަން. (ދަރުއު ފޮޓޯ/ އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދް)
  • 26 މެއި 2024: ސްކޫލްތައް ހުޅުވި ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްއަށް ކުދިން ދާތަން. (ދަރުއު ފޮޓޯ/ އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދް)
  • 26 މެއި 2024: ސްކޫލްތައް ހުޅުވި އަމީނިޔާ ސްކޫލްއަށް ކުދިން ދާތަން. (ދަރުއު ފޮޓޯ/ އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދް)
  • 26 މެއި 2024: ސްކޫލްތައް ހުޅުވި އަމީނިޔާ ސްކޫލްއަށް ކުދިން ދާތަން. (ދަރުއު ފޮޓޯ/ އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދް)
  • 26 މެއި 2024: ސްކޫލްތައް ހުޅުވި ގިޔާސުއްދީން ސްކޫލްއަށް ކުދިން ދާތަން. (ދަރުއު ފޮޓޯ/ އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދް)
  • 26 މެއި 2024: ސްކޫލްތައް ހުޅުވި ގިޔާސުއްދީން ސްކޫލްއަށް ކުދިން ދާތަން. (ދަރުއު ފޮޓޯ/ އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދް)

ކޮމެންޓް

profile-image-placeholder

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް