އައްޑޫ ހިތަދޫގެ އުތުރު ފަރާތު ފުއްޓަރުން ރާޅު ޖަހައި، ދެ ގެއެއްގެ އިންފާރު ވެއްޓިފައި. (ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް ޝިނާޒު)

ސ. ހިތަދޫ

ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ހުއްޓާލާފައި އޮއްވާ ހިތަދޫއަށް ރާޅު އަރައި 2ގެއެއްގެ އިންފާރު ވެއްޓިއްޖެ

އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރީ ސަރުކާރުގައި ފެށި ހިތަދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ގާތްގަނޑަކަށް %50 ނިމިފައި އޮތްއިރު، ގެއްލުން ލިބުނީ އެ މަސައްކަތް ނުކޮށް އޮތް ހިސާބުން ކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދޭ

ސ. ހިތަދޫގެ ފުއްޓަރު ފަރާތުން ބޮޑެތި ރާޅު އަރައި ދެ ގެއެއްގެ އިންފާރު ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

ވީ ކިހިނެއް؟ - މިއަދު މެންދުރު ހިނގި އެ ހާދިސާގައި ވެއްޓުނީ ހިތަދޫ އުތުރުފަރާތު ފުއްޓަރު ފަރާތުގައި ހުންނަ އިވްނިން ޕާކް އަދި އޯކަމް ވިލެޖް ނަމަކަށް ކިޔާ ދެ ގެއެއްގެ އިންފާރެވެ.

އައްޑޫ ހިތަދޫގެ އުތުރު ފަރާތު ފުއްޓަރުން ރާޅު ޖަހައި، ދެ ގެއެއްގެ އިންފާރު ވެއްޓިފައި. (ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް ޝިނާޒު)

ބުނީ ކީކޭ؟ - ހިތަދޫ ކޮރޮވައު ދާއިރާގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝިނާޒު 'ދައުރު'އަށް މިއަދު ވިދާޅުވީ އެ ހާދިސާ ހިނގީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ހުއްޓާލާފައި އޮއްވާ، އެ މަސައްކަތް ނުކޮށް އޮތް ހިސާބުން ކަމަށެވެ.

"ހިތަދޫ އުތުރު ފުއްޓަރު ފަރާތުން ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއެއް މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލު ކުރެވި، މަސައްކަތުގެ %50 ވަނީ ނިމިފައި،" ޝިނާޒު ވިދާޅުވި އެވެ. 

"ނިމިފައި އޮތް ސަރަހައްދުގެ ގެތަކަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރޭ. އެހެން ނަމަވެސް ނުނިމި، މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގެ ދެ ގެއަކަށް ގެއްލުންވެފައި."

އެ މަޝްރޫއު ހުއްޓުވީ، އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސަރުކާރު ބަދަލުވި ފަހުންނެވެ.

"އެދެނީ ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންގޮސް ދާއިމީ ހައްލެއް ސަރުކާރުން ހޯދައިދިނުން،" ޝިނާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

އައްޑޫ ހިތަދޫގެ އުތުރު ފަރާތު ފުއްޓަރުން ރާޅު ޖަހައި، ދެ ގެއެއްގެ އިންފާރު ވެއްޓިފައި. (ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް ޝިނާޒު)
އައްޑޫ ހިތަދޫގެ އުތުރު ފަރާތު ފުއްޓަރުން ރާޅު ޖަހައި، ދެ ގެއެއްގެ އިންފާރު ވެއްޓިފައި. (ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް ޝިނާޒު)

އެނގުން މުހިންމު - ހިތަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު 11.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގަކަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރީ 25 ނޮވެމްބަރު 2021 ގައެވެ. އަދި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށީ 5 އޮކްޓޫބަރު 2022 ގައެވެ.

އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން:

  • ހިތަދޫގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި 570 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރާނެ

  • 15×50 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ފުންކުރާނެ

  • މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދެއް ހަދާނެ

  • މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދުގެ ބޭރުން، ބޮޑުހިލައިން 100 މީޓަރުގެ ބޭރުތޮއްޓެއް ލާނެ

ކޮމެންޓް (1)

profile-image-placeholder

އަލީ

19 މޭ 2024
އައްޑު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަށް ކުރަން ފެށިތާ އެއްއަހަރު ފާއިތުވެ ދެ އަހަރު ފުރެންދާއިރު އަދި އެކަން އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރެވިފައި ނެތް. ސޯ ސޭޑް

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް