ޅ. ހިންނަވަރުގައި އެމްޑީޕީއިން ބޭއްވި ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ސޯލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ. (ފޮޓޯ/ކެމްޕޭން ޓީމް)

މި ސަރުކާރު ވެރިކަމުން ދުރުކުރަން ޖެހޭ: ސޯލިހު

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ބިރު ދެއްކުމާއި ކަރަންޓު ފަދަ އަސާސީ ހިދުމަތް ދޭން ޖެހޭނީ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީއަށް ވޯޓު ދޭ މީހުންގެ ގެތަކަށް އެކަނި ކަމަށް ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ސޯލިހު ވަނީ ފާޑުވިދާޅުވެފައި

މިހާރު މި އޮތީ ވެރިކަމުގައި ބައިތިއްބަން ހެޔޮވާ ވަރުގެ ސަރުކާރެއް ނޫން ކަމަށާއި ވީހާވެސް އަވަހަށް މި ސަރުކާރު ވެރިކަމުން ދުރުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ވީ ކިހިނެއް؟ - އެމްޑީޕީއިން މިރޭ ހިންނަވަރުގައި ބޭއްވި ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ސޯލިހު ވިދާޅުވީ މަޖިލިސް އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ސަރުކާރުން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ބިރު ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ބުނީ ކީކޭ؟ - އެގޮތުން ސޯލިހު އިޝާރާތް ކުރެއްވީ މިފަހުން ހިންނަވަރުގައި ޕީއެންސީއިން ބޭއްވި ކެމްޕޭން ޖަލްސާއެއްގައި ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުން މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އެއްބާރުލުން ނުދީފި ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަން ގޮވާލި ވާހަކަތަކަށެވެ.

"މިތަނުގައި ނޫންތޯ އެ ވާހަކަ ދެއްކީ. ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންނަށް މި އަންގަނީ ތިމަންނަމެންނާ އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ނުކުންނަން އަންގާށޭ. ނުކޮށްފިއްޔާ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާށޭ، ވަކި ކުރާށޭ،" ސޯލިހު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޅ. ހިންނަވަރުގައި އެމްޑީޕީއިން ބޭއްވި ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ސޯލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ. (ފޮޓޯ/ކެމްޕޭން ޓީމް)

އިއްޔެ ދިއްދޫގައި ބޭއްވި ޕީއެންސީގެ ޖަލްސާއެއްގައި ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ގޭބިސީތަކަށް އެކަނި ކަރަންޓު ދޭން ގޮވާލި ވާހަކައަށް ވެސް ސޯލިހު ވަނީ ރައްދު ދެއްވާފަ އެވެ.

"މިއީ އަސާސީ ހިދުމަތެއްގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. މިއަދު ކަރަންޓާ ނުލައި ދިރިއުޅުން ފުރިހަމައެއް ނުކުރެވޭނެ. ތިމަންނަމެންނަށް ވޯޓު ދޭ މީހުންގެ ގޭގެއަށް އެކަންޏޭ ކަރަންޓު ދޭންވާނީ. ކޮން ކަހަލަ ވާހަކައެއްތޯ މި ދައްކަނީ؟ މިފަދަ ބަޔަކު ވެރިކަމުގައި ބައިތިއްބަން ހެޔޮނުވާނެ. ރައްޔިތުންނަށް އެކަހަލަ އުނދަގުލާއި ދުއްތުރާ ކުރުމުގެ ވިސްނުން ހުރި ބަޔަކު،" ސޯލިހު ވިދާޅުވި އެވެ.

ވީހާވެސް އަވަހަށް ކުރަންވީ ކަމަކީ [އަޅުގަނޑު ބޭނުންވާ ވާހަކައެއް ނޫން މިއީ] މި ބޭފުޅުން މިކަމުން ދުރުކުރުން. އެހެން ނޫންނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި އޮތީ ވަރަށް ނާމާން ބިރުވެރިކަމެއް."

ޅ. ހިންނަވަރުގައި އެމްޑީޕީއިން ބޭއްވި ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ސޯލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ. (ފޮޓޯ/ކެމްޕޭން ޓީމް)

ތަފްސީލު - ދިއްދޫ ޕީއެންސީ ޖަލްސާގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ޕީއެންސީއިން ނެރުނު ބަޔާނަށް ވެސް ސޯލިހު ވަނީ ފާޑުވިދާޅުވެފަ އެވެ.

"އެއާ ގުޅިގެން ޕީއެންސީން ކަންނޭނގެ، ބަޔާނެއް މި ނެރެނީ. އެ ހެދީ ދޮގޭ [ކިޔާފައި]. ދޮގު ހަދާނެ ނޫންތޯ އެންމެ އިސް ވެރިއަކަށް ހުންނަ މީހާ ވެސް ތަކުރާރުކޮށް، ތަކުރާރުކޮށް ހަދަމުން ގެންދަނީ ދޮގު،" ސޯލިހު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރޭގަނޑު ހޭލާ އިންނަވައިގެން ވެސް ކުރައްވާ ކަމަކީ މާދަމާ ތިމަންނަ ހަދާނީ ކޮން ދޮގެއްތޯ ވިސްނުން. އެ ނޫން ކަމެއް، ނިދިނުކުރައްވާ، އަވަހާރަފުޅުނުލައްޕަވާ ނުކުރައްވާ. މިއަދު މި ހެދުނު ދޮގާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާފައި މާދަމާ ހަދަން ޖެހޭނީ އެއަށް ވުރެ ބޮޑު ދޮގެއްކަން [އެނގޭ]، އެހެންވެ އެއަށް ތައްޔާރުވަނީ ކޮންމެ ރެއަކު."

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމެއް - މަޖިިލިސް އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ސަރުކާރުން ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭންގައި ތަކުރާރުކޮށް އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ. ސޯލިހު މިރޭ ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ލިބިއްޖެނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އެ ޕާޓީން ކުރާނެ އެއް ކަމަކީ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ރައްކާތެރިކަން ގާނޫނީ ގޮތުން ކަށަވަރުކުރުން ކަމަށެވެ.

"އެފަދަ ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި، ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކި ނުކުރެވޭނެކަން ގާނޫނުގައި ލިޔެ، ތަންފީޒުކުރާނަން،" ސޯލިހު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮމެންޓް (4)

ދޮން އިބުރާހިމް

17 އޭޕްރީލު 2024
ކަލޯ އިބުރާހީމާ ތިޔަގޮވަނީ މޮޔަ އަދިނުވޭ ސަރުކާރު ގޯސްވެގެން ތެޅިގަންނާކަށް ކޮންމެބައަކު އަޔަސް މަދުވެގެން ލިބެންޖެހޭނެ 2 އަހަރު އޭގެފަހުން ތެޅިގަނޭ ބަދަލުކުރަން
0 0

ސަމީރު

16 އޭޕްރީލު 2024
ބޮޑުތަނުން ރައްޔިތުން 2 ފަހަރުވެސް ނޫނެކޭ ބުނީމަ އަދި ގޭގަ ދުވަސްކޮޅަކު މަޑުކޮށްލިނަމަ ދޯ؟ ދެން ތިޔަބޭފުޅުންނާ ސަރުކާރު ހަވާލުވެއްޖެނަމަ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހިންގާނީ ޕޫލް އޮފް އެމްބަސީ އަކުން. ހިމެނޭނެ އެމަބަސީތައް ވެސް ކިޔާލެވިދާނެ.
4 0

ސައިމާ

17 އޭޕްރީލު 2024
@ސަމީރު އިބޫ އިޒް ނޮޓް އަ ގުޑް ޕްރެޒިޑެންޓް. އޭނާ ވެރިކަމުގައި ހުރިނަމަ، ގައުމު އިންޑިއާއަށް ވިއްކާލަންޖެހުނީސް. ނޯ ތޭންކްސް ލަޔާ!
0 0

ސިޔާމާ

16 އޭޕްރީލު 2024
ރަށުތެރެއިން އެހެން ކަމަކާ އުޅުއްވާ
4 1

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް