ރައީސް މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ޖަލްސާ

18 ނޮވެމްބަރު 2023

ރާއްޖޭގެ އަށް ވަނަ ރައީސްގެ ގޮތުގައި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައި ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

ވީ ކިހިނެއް؟ -  ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ހުވާ، ރައީސް މުއިއްޒު ކުރެއްވީ އެކަމަށްޓަކައި މިހާރު ޖުމްހޫރީ މައިދާާނުގައި ކުރިއަށްދާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމްގެ ކުރިފުޅުމަތީގަ އެވެ. މަގާމުގެ ހުވާލައިދެއްވީ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު މުއުތަސިމް އަދުނާން އެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް