އާޓް

އަންވެއިލިން ވިޝަންސް މިފަހަރު 105 ފަންނުވެރިންނާ އެކު

ތަފާތު 7 ކެޓެގަރީއެއްގެ ދައްކާލުންތައް ހިމެނޭ މި މައުރަޒު ގައުމީ އާޓް ގެލެރީގައި 20 ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެ
 • 8 ޖުލައި 2024: 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް' މައުރަޒު ގައުމީ އާޓް ގެލެރީގައި ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: މިއީ މޯލްޑިވިއަން އާޓިސްޓް ކޮމިއުނިޓީ (މެކް) އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ކޮންޓެމްޕޮރެރަރީ އާޓް މައުރަޒެއް. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 8 ޖުލައި 2024: 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް' މައުރަޒު ގައުމީ އާޓް ގެލެރީގައި ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: މޯލްޑިވިއަން އާޓިސްޓް ކޮމިއުނިޓީ (މެކް) އިން ބާއްވާ އަހަރީ މި މައުރަޒުގައި މިފަހަރު 105 އާޓިސްޓެއްގެ އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 8 ޖުލައި 2024: 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް' މައުރަޒު ގައުމީ އާޓް ގެލެރީގައި ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: މޯލްޑިވިއަން އާޓިސްޓް ކޮމިއުނިޓީ (މެކް) އިން ބާއްވާ އަހަރީ މި މައުރަޒުގައި މިފަހަރު 105 އާޓިސްޓެއްގެ އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 8 ޖުލައި 2024: 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް' ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: މި އަހަރުގެ މައުރަޒުގައި ހަތް ކެޓެގަރީއެއްގެ ދައްކާލުންތައް ހިމެނޭ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 8 ޖުލައި 2024: 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް' ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: މި މައުރަޒު 20 ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 8 ޖުލައި 2024: 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް' ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: މި އަހަރުގެ މައުރަޒުގައި 105 އާޓިސްޓަކު ބައިވެރިވޭ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 8 ޖުލައި 2024: 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް' ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 8 ޖުލައި 2024: 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް' ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 8 ޖުލައި 2024: 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް' ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 8 ޖުލައި 2024: 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް' ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 8 ޖުލައި 2024: 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް' މައުރަޒު ގައުމީ އާޓް ގެލެރީގައި ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: މޯލްޑިވިއަން އާޓިސްޓް ކޮމިއުނިޓީ (މެކް) އިން ބާއްވާ އަހަރީ މި މައުރަޒުގައި މިފަހަރު 105 އާޓިސްޓެއްގެ އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 8 ޖުލައި 2024: 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް' ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 8 ޖުލައި 2024: 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް' އާޓް މައުރަޒު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 8 ޖުލައި 2024: 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް' އާޓް މައުރަޒު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 8 ޖުލައި 2024: 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް' އާޓް މައުރަޒު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 8 ޖުލައި 2024: 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް' އާޓް މައުރަޒު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 8 ޖުލައި 2024: 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް' އާޓް މައުރަޒު ގައުމީ އާޓް ގެލެރީގައި ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 8 ޖުލައި 2024: 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް' މައުރަޒު ގައުމީ އާޓް ގެލެރީގައި ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: މޯލްޑިވިއަން އާޓިސްޓް ކޮމިއުނިޓީ (މެކް) އިން ބާއްވާ އަހަރީ މި މައުރަޒުގައި މިފަހަރު 105 އާޓިސްޓެއްގެ އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 8 ޖުލައި 2024: 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް' އާޓް މައުރަޒު ގައުމީ އާޓް ގެލެރީގައި ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 8 ޖުލައި 2024: 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް' އާޓް މައުރަޒު ގައުމީ އާޓް ގެލެރީގައި ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 8 ޖުލައި 2024: 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް' އާޓް މައުރަޒު ގައުމީ އާޓް ގެލެރީގައި ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 8 ޖުލައި 2024: 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް' އާޓް މައުރަޒު ގައުމީ އާޓް ގެލެރީގައި ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 8 ޖުލައި 2024: 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް' ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: މި މައުރަޒު 20 ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 8 ޖުލައި 2024: 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް' އާޓް މައުރަޒު ގައުމީ އާޓް ގެލެރީގައި ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 8 ޖުލައި 2024: 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް' ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: މި މައުރަޒު 20 ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް ގައުމީ އާޓް ގެލެރީގައި ކުރިއަށްދާނެ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 8 ޖުލައި 2024: 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް' މައުރަޒު ގައުމީ އާޓް ގެލެރީގައި ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: މިއީ މޯލްޑިވިއަން އާޓިސްޓް ކޮމިއުނިޓީ (މެކް) އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ކޮންޓެމްޕޮރެރަރީ އާޓް މައުރަޒެއް. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 8 ޖުލައި 2024: 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް' އާޓް މައުރަޒު ގައުމީ އާޓް ގެލެރީގައި ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 8 ޖުލައި 2024: 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް' އާޓް މައުރަޒު ގައުމީ އާޓް ގެލެރީގައި ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 8 ޖުލައި 2024: 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް' ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: މި އަހަރުގެ މައުރަޒުގައި ހަތް ކެޓެގަރީއެއްގެ ދައްކާލުންތައް ހިމެނޭ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 8 ޖުލައި 2024: 'އަންވެއިލިން ވިޝަންސް' މައުރަޒު ގައުމީ އާޓް ގެލެރީގައި ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: މިއީ މޯލްޑިވިއަން އާޓިސްޓް ކޮމިއުނިޓީ (މެކް) އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ކޮންޓެމްޕޮރެރަރީ އާޓް މައުރަޒެއް. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)

ކޮމެންޓް

profile-image-placeholder

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް