އިޝްތިހާރު

17 ނޮވެމްބަރު 2023: ރާއްޖޭގެ އަށް ވަނަ ރައީސްގެ ގޮތުގައި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)

ލިވިން

ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ލޮލުގައި އަޅައިގަތް ކަންކަން

އުނިވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ބައެއް އިއްޒަތްތެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ ސަމާލުކަން ނުދިނުމާއި ތަގުރީރުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ޝުކުރުގެ ބަހެއް ނުގެންނެވުން ހިމެނޭ
18 ނޮވެމްބަރު 2023
8

މުހިންމު ނުކުތާތައް

ހުވާކުރުމުގެ ޖަލްސާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވުން ތަފާތު

ޖުމްލަކޮށް ޖަލްސާ ދިޔައީ ފުރިހަަމަކޮށް، ނުކިއްސަރު ބައެއް ކަންކަން ލޮލުގައި އަޅައިގެން

ޖަލްސާގައި ދިވެހިންގެ ހިތުގައި ޖަހަނީ ފަލަސްތީނުގެ ވިންދުކަން ދައްކާލި

ރާއްޖޭގެ އަށް ވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އިއްޔެ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ އިރު ފެނުނު ބައެއް ކަންކަން ހިއްސާކޮށްނުލާ ދޫކޮށްލުން މުޅިން ފުރިހަމައެއް ނުވާނެ އެވެ.

ރަސްމިއްޔާތު ފެށުމުގެ ކުރިން ޓީވީ ދޮށުގައި ގޮނޑިއަޅައިން އިނީމެވެ. އަަހަންނެކޭ އެއްގޮތަށް ހއ. އިން ފެށިގެން ސ. އަތޮޅާ ހަމައަށް އެތައް ދިވެހިން ވެސް އެގޮތަށް ތިބޭނެ ކަން ޔަގީނެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާ ހާވާލުމުން ބައެއް އަންހެނުން ޓީވީ ދޮށުގައި ތިބީ ދިގުހެދުން ލައި، ނަލަ ވެސް ވެގެންނެވެ.

މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާއެއް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރު (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)

ޖަލްސާއަށް ދައުވަތު ދީފައިވާ އިއްޒަތްެތެރިންނާއި އާންމުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް  ޖަމާވާން ފެށީ، ރަސްމިއްޔާތުގެ ދޮޅު ގަޑިއިރެއްހާ ކުރިންނެވެ. 

މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިހުގެ ޖަލްސާއެއް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ފެންނަނީ އެހާ ބޮޑު އިވެންޓެއް، އޮމާންކޮށް ކުރިއަށްދާ މަންޒަރެވެ.

އެކަމަކު ވެސް، ނުކިއްސަރު ތަންތަން ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، ރާއްޖޭގެ  ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަން އިރު މާ މުހިއްމު ކަމެއް ދީފައިނުވުމެވެ. ފުރަތަމަ ހިންގަވާފައި ވަޑައިގަތީ ރަތް ދޫލައަށް ނާރުއްވަ އެވެ. ރަތް ދޫލައިގެ މައްޗަށް ނެވެ. ރަތް ދޫލައަށް އަރައިވަޑައިގަތީ ފަހުންނެވެ. 

އިންތިހާބީ ރައީސް މުއިއްޒު ހުވާކުރައްވާ ޖަލްސާއަަށް ރައީސް ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން ވަޑައިގަންނަވަނީ

ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމެސިންހައަކީ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭރު ގައުމެއްގެ ހަމައެކަނި ވެރިޔާ އެވެ. އަދި އެހާމެ އަވަށްޓެރި ބޭފުޅެއް ވެސް މެ އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށް މާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީފައެއް ނުވެ އެވެ. ޔަގީނުން ވެސް ރަނިލް މި ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ގައުމުގައި ކުރައްވާނެ މަސައްކަތެއް ނެތިގެންނެއް ނޫނެވެ. 

ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ކުރިން ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ހުސެއިންގެ ހަރަކާތް ވެސް ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގައި މިހާރު އެންމެ އިސް ވާޖިބަކަށް ވެފައި އޮތީ ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި އިޒްރޭލުން ކުރިމަތިކުރުވާ ގަތުލުއާއްމު ހުއްޓުވުމެވެ. ފަލަސްތީނަށް އޮތް ތާއިދު ދެއްކެވުމުގެ ގޮތުން އަލީ ހުސެއިން ހުންނެވީ ކެފިއްޔާ އަޅުއްވައިގެންނެވެ. އަދި ޖަލްސާގެ ބައިވެރިންނަށް ކެފިއްޔާ ބައްސަވާތަން ވެސް ފެނުނެވެ.

މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ލޯބި ދައްކަން ކުފިއްޔާ ބައްސަވަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)

އަލީ ހުސެއިން ވިދާޅުވީ ބައެއް މީހުން ކެފިއްޔާ ބޭނުންކުރައްވަން އިންކާރު ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. 

"އިތުރު ނިޝާނެއް، އިތުރު އެއްޗެއް ލުން ހުއްދައެއް ނުވާނެއޭ ވެސް ބުނި. އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން މިއީ މަޖްލިސް ޖަލްސާއެއް ނޫން ހެއްޔޭ؟" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ތެދެކެވެ. ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު މެންބަރުން ގޮނޑި މޭޒަށް އަރުއްވާ، ދުންމާރި ވެސް ފުއްމަވެ އެވެ. އެހެންކަމުން ފަލަސްތީނަށްޓަކައި ތެދުވާންވީމާ ނުކުރެންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ.

ރިޔާސީ ރޭހުގައި ވާދަކުރެއްވި ފާރިސް މައުމޫން ޖަލްސާގައި އިންނެވީ ފަލަސްތީންގެ ކެފިއްޔާ އަޅުއްވައިގެން ފަހުރުުވެރިކަމާ އެކު އެވެ. މިއީ ވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިނގި ފޮޓޯއެކެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު ވެސް ކެފިއްޔާގައި އިންނެވި އެވެ.

ގޭތެރޭގައި އެންމެ ގަދައަށް ދެކެވުނު އެއް ވާހަކަ އަކީ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ ނުވަތަ އުއްޗު މާ ކުރީ ގޮނޑި ބަރިއެއްގައި ބައިންދާފައި ކުރީގެ ރައީސަކަށް ފަހަތުން ގޮނޑިއެއް ހަމަޖެއްސި ސަބަބާ މެދުގަ އެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް އެކަން އައިބެވެ. އެކަމަކު ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ އަނެއް ކަމަކީ، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަހުޖަނު އަބަދުވެސް ގެންގުޅުއްވާ ސާދާ ގޮތެވެ. ގަމީސްކޮޅަކާއި މުންޑުގައި އެ ހުންނަވާ ހުންނެވުމެވެ. ކިތައްމެ ބޮޑު ރަސްމިއްޔާތަކަށް ވަޑައިގަތަސް މުހައްމަދު މޫސާގެ އެ އަސްލު ހަމަ ދޫކޮށެެއް ނުލައްވަ އެވެ.

ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) އޭނާގެ ގޮތުގައި (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)

އާ ސަރުކާރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ގައްސާން މައުމޫންގެ ކުއްލި ހަރަކާތެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވައިރަލްވި އެވެ. ރައީސް ސޯލިހު އޭނާ އިންނެވި ގޮނޑި ބަރި ކައިރިން ހުރަސްކޮށްލިތަން ފެނިވަޑައިގަތީ ކުއްލިއަކަށެވެ. ހަމަ އެވަގުތު ގޮނޑިން ކުއްލިއަކަށް ތެދުވެ، އިހުތިރާމް އަދާކުރެއްވި އެވެ. ރައީސް ސޯލިހަށް އެ މަންޒަރު ފެނިވަޑައިގަތްހެންނެއް ހިއެއްނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ގައްސާންގެ އެ ރީތި އަމަލް އާންމުންނަށް ފެނި، އޭނާއަށް ތައުރީފްކުރި އެވެ.

ދައުލަތުން 22 މިލިއަން ހަރަދުކޮށްގެން ރަސްމިއްޔާތު އެހާ ފުރިހަމަކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މެދު ގޮނޑި ބަރި އެއްކޮށް ހުހަށް އޮތުމަކީ ލިބުނު ފަޅުކަމެކެވެ. ދައުވަތު ކާޑު ބަހާފައި ހުންނާނެ އެވެ. ކާޑު ނުލިބިގެން ވެސް އެތައް ބަޔަކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޝަކުވާކުރި އެވެ. އެ ދައުވަތު ކާޑު ގަންނަން ލިބޭނެތޯ ވެސް އަހާފައި ހުއްޓެވެ. 

ދައުވަތު ލިބި އެހާ ގިނަ ބަޔަކު ނުދިއުމަކީ އިހުތިރާމް ކުޑަކުރުން ކަމަށް ބެލިދާނެ އެވެ.

  • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ، ރައީސް މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
  • ރަސްމިއްޔާތަށް ދިޔަ އަންހެނުންގެ ހެދުންތައް ފާހަގަކުރެވުނު: ތަފާތު ޑިޒައިންގެ ދިގު ހެދުންތައް ރީތި (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
  • ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އާއި އަނބިކަނބަލުން އައިޝަތު ނަހުލާ (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)
  • ރައީސް މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ބޭރުގެ އިއްޒަތްތެރިން ވަޑައިގަންނަވަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)

އަންހެނުންގެ ދިގު ހެދުންތައް ރީއްޗެވެ. ކޮންމެ މީހެއް ވެސް ފެނުނީ ވަރަށް ނަލަވެގެން ގޮސްފައި ހުރި ތަނެވެ. ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގަހަނާ އާއި ފައިވާނާއި އަތްދަބަހުން ދިގުހެދުން ސްޓައިލްކޮށްފައިވާ ގޮތް ތަފާތެވެ.

ރައީސް މުހައްމަދު މުއިއްޒު އާއި ނައިބު ރައީސް ހުސެން މުހައްމަދު ލަތީފު، ސްޓޭޖުން ފައިބައި ވަޑައިގަންނަވަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/އިބްރާހިމް އިފާޒް)

ރައީސްގެ ފުރަތަމަ ތަގުރީރުގައި ވެސް އުނި ބައެއް ކަންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ތަގުރީރުގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ގައުމީ ލޯބި ދެއްކެވުމުގެ ބަސްތައް އަތުރާލާފައި ހުރީ ވަރަށް ފަށުއިކޮށް، ރީތިކޮށެވެ. އެބައިގައި މައްސަލައެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް އާ ވެރިކަމެއް ފެށޭ އިރު، ޝުކުރުގެ ބަސް ވަރަށް މުހިންމެވެ. މިސާލަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރުއަދާކުރުމެވެ. އޭގެ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުގެންނަވަ އެވެ. އެންމެ ހައިރާންވީ، ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރައްވަން ބޭނުންކުރެއްވި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ނަންފުޅު އެއްވެސް ހިސާބެއްގައި ބޭނުންކުރައްވާފައި ނުވުމެވެ. އެމަނިކުފާނަށް ޝުކުރުގެ ބަހެއް ވެސް ނުގެންނަވަ އެވެ.

އާ ރައީސް ގައުމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި އެވެ. ދެން އޮތީ ތަގުރީރުގައި ދެއްވި ޔަގީންކަމާ އެކު ގައުމުގެ ދަތުރު ބަލަން ތިބުމެވެ.

އިޝްތިހާރު

ކޮމެންޓް (8)

profile-image-placeholder

ކިނާރީ

18 ނޮވެމްބަރު 2023
އަހަރެންނަށް ކަމަކު ނުދިއަ ދުންއެރުވީމަ އެވަރަށް ނަލަވެގެން ތިބިބަޔަކު ފެނުނީ ދުމުން ވަށާލިތަން 7 ބަޑީގެ ސަލާމަކޭކިޔާމީކީއްކުރަން ، ކޮންބޭނުމެއް ހުރި ކަމެއް ބާއޭހިތަށް އެރި ، ރައީސްގެ ކުޑަފިރިހެންދަރިފުޅު 2ކަންފަތަށް އިގިލި ލައްވާލި ބާރުއަޑުފައްގަަޑަށް . ދެންފެނުނީ މަތިން ދުމުން ޖައްވު ބައްދާލިތަން . އެއީ އެންމެ ކަޑަ ކޮއްފެނުނު ކަންތަށް . އެންމެ ހިތްހަމަ ޖެހޭކަމަކަށްފެނުނީ ގައްސާނުމައުމޫނުގެ އިހްތިރާމް .

ތާވަލް

18 ނޮވެމްބަރު 2023
އީމާންއަށް ރައްދު: 1 - ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަ: އެބޭފުޅާއަށްވެސް އެހެން އިއްޒަތްތެރި ބެފުޅުންނެކޭ އެއްގޮތަށް ޕްރޮޓޮކޯލް ދެވުނެވެ. ރަތް ދޫލަ އެބޭފުޅާއަށް ނުފެނުން އެއީ އައިނުގެ މައްސަލައެކެވެ. އާސޯޚުވެފަހުރީމާ ވިސްނައިނުގަނެވުނީކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ. 2 - ސްރީލަންކާގެ ރައީސްގެ ވާހަކަ: ބޮޑު ސަމާލުކަމަކީ އޭނާ ގައިގައި ބައްދައިގެން އޮޅުލައިގެން (ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިން މައްޗަށް ނަގާގޮތަށް) ނަގާހިއްލާލައިގެން ގެންދިއުން ހެއްޔެވެ؟ އެބޭފުޅާއަށް ވެސް އެއޮންނަ އުސޫލުން ކަޑައެޅިފައިވާ ޕްރޮޓޮކޯލް ދެވުނެވެ. 3- އަލީހުސެއިނާއި އޭނާގެ އަމަލާއި ގުޅިފައިވާ ވާހަކަ: މިއީ މިތަނުގައި މުހިއްމު ވާހަކައެއްނޫނެވެ. އެއީ ޖަލްސާ އިންތިޒާމުކުރި ފަޜާތުން ހިންގިކަމަކަށް ނުވާތީއެވެ. 4- ގޮނޑި ހުހަށް ހުރުން: ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި އެއީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ކުންފުނިތަކާއި އެފަދަ ތަންތަނުގެ އިސްވެރިންނަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ތަނެވެ. 5- ޝުކުރު: މިއީ އާރައީސުގެ ޚިޠާބެވެ. އޭގައި ޝުކުރު އޮންނަން ނިޖެހެއެވެ. ޝުކުރު ދަންނަވާނީ މަޖިލިސް ރައީސެވެ.

ޙައްޕު

18 ނޮވެމްބަރު 2023
@ތާވަލް ލިޔުންތެރިޔާގެ ވާހަކަތައް ރަނގަޅު. ނޫސްވެރިން ވިސްނާނީ ހުރިހާދިމާއަކުން.

ޛުހް

18 ނޮވެމްބަރު 2023
@ތާވަލް ވ. މޮޅު ޖަވާބުތައް. މީ މަޖިލިސް މެމްބަރެއް

މުންޖިޗޭ

18 ނޮވެމްބަރު 2023
ޕާޓީގެ ޖަލްސާތަކުގައި ގެންގުޅޭ މިންގަނޑާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ޚައްޞަ ޖަލްސާއެއްގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ މިންގަނޑު ތަފާތުވާންޖެހޭނެއެވެ. ކޮންމެގޮތަކަށްވިޔަސް ރައީސް ޔާމީން ހުންނެވި ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޛު ކުރެއްވުމުގެގޮތުން ބަންދެއްގައެވެ. ޤާނޫނީގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތައް ނެގެހެއްޓުމުގެ އެންމެ މަތީޒިންމާ ޤާނޫނުއަސާސީން މަތިކޮށްފައިވާ ފަރާތެވެ. މިފަދަ ޖަލްސާއެއްގައި ޤާނޫނަށް އުނިކަން އަންނަފަދަ ވާހަކައާއި ކަންކަން އެމަނިކުފާނަކަށް ނުކުރެއްވޭނެކަން ޤަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ. ވަޢުދުވެވަޑައިގެންނެވީ ޤާނޫނުގެ އިމުގެތެރެއިން ޔާމީން މިނިވަންކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. ޖަލްސާ ރަނގަޅަށް ބެއްލެވިނަމަ، ފާހަނގަކުރެއްވޭނެ ކަމެއް އެބައޮތެވެ. ކެމްޕޭންތެރޭގައި ޔާމީނުގެ ޙުކުމާއި ގުޅިގެން ރައީސް ވިދާޅަމުވަމުންގެންދެވީ ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުއޮވެގެން ކުރި ޙުކެއްކަމަށެވެ. އިއްޔެގެ ޖަލްސާގައި ރައީސްވަނީ ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ސަރުކާރުން ނުފޫޒު ފޯރުވުން ނިމުމަކަށް ގެންނެވިކަން އިޢުލާންކުރައްވާފައެވެ. މިއަށްވުރެ ވަކިންބޮޑަކަށް ޔާމީނުގެ ވާހަކަ އެފަދަ ޖަލްސާއެއްގައި ނުދެއްކޭނެއެވެ.

ވަތަން

18 ނޮވެމްބަރު 2023
އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސައެކެވެ. އާއްމު ޖަލްސާއެއްނޫނެވެ. ވީމާ ޝުކުރުގެ ބަހެއް ނެތުމުން އެއީ މައްސަލައެއްނޫން

ބަޗަން

18 ނޮވެމްބަރު 2023
@ވަތަން ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ޖަލްސާއެއްނަމަ ވުވުޒެލާ ފުމުމާއި ޖާބިރުގެ ނިޒާމީ ނުޤުތާ ނެގުން އަދި ޒުވާބުކުރުމާއި ތަޅާފޮޅުން އޮތީސް.

ވަތަން

18 ނޮވެމްބަރު 2023
@ބަޗަން އެވީގޮތަކި އޯޕަން އެރިޔާއަކަސް ވީމާ ވައި ނުސާފުވެ ހާޟިރީންނަސް އުދަގޫ ވެދާނެތީ އެމީހުންވެސް ރަގަޅުކަމުން އެކަންތައް އިއްޔެއަސް ދޫކޮށްލީ. އޮކޭއިނު.

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް