އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސިޑްނީގައި ބޭއްވި އެއްވުމެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު ފަލަސްތީނުގެ ދިދަ ހިފައިގެން.

ފަލަސްތީން

ފަލަސްތީނާ އެއްބައިވުމަށް މިއަދު ލާންވީ ފެހި ކުލަ

ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރާ 15 ނޮވެމްބަރުގައި ހިންގާ މި ކެމްޕެއިންގައި އެކި ގައުމުތަކުގެ މީހުން އަންނަނީ އިޒްރޭލުގެ ގަތުލުއާއްމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލައި ފަލަސްތީނާ އެކު ތިބިކަން ހާމަކޮށްދެމުން
15 ނޮވެމްބަރު 2023
2

ފަލަސްތީނުގައި އިޒްރޭލުން ހިންގަމުންދާ ގަތުުލުއާއްމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލައި އެ ލޭއޮހޮރުވުން ކުށްވެރިކޮށް އަދި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ އެކު ތިބިކަން ދެއްކުމަށް ފެހި ކުލައިގެ ހެދުން ލާ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

މިއަދަކީ ތާރީހީ ގޮތުން ފަލަސްތީނަށް މުހިއްމު ދުވަހެކެވެ. އެއީ ޔާސިރު އަރަފާތު ޕީއެލްއޯގެ ޗެއާމަންކަމުގައި 1988 ވަނަ އަހަރު ފަލަސްތީނަކީ މިނިވަން ދައުލަތެެއްގެ ގޮތުގައި އިއުލާން ކުރެއްވި ދުވަހެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ މަގެއްގައި ކުއްޖަކު ދިދަ ވިހުރުވަނީ

އެހެންކަމުން 15 ނޮވެމްބަރުގައި، ފަލަސްތީނުގެ ދިދައިގައި ހިމެނޭ ފެހި ކުލަ ލުމަށް، ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުންކުރާ މީހުން ވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކެމްޕޭނެއް ފަށާފަ އެވެ. މި ކެމްޕޭންގެ ޝުއޫރުތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި މިހާރު އަންނަނީ ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ދިވެހިން ވެސް ފެހި ކުލަ ލައިގެން މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބައެއް މީހުން ވަނީ ގޮވާލައިފަ އެވެ.

@ray_ratchavit 🌿 November 15th: Wear green, stand united! Join the worldwide campaign for Palestine's recognition and peace. Show solidarity, advocate for independence. Let's make a powerful statement together. It's gonna be a sea of green, a massive green wave. We are ALL FOR PALESTINE! #WearGreen #WearGreenForPalestine #GlobalSolidarity #GlobalUnity ♬ original sound - Ray Ratchavit

ފަލަސްތީނުގެ ދިދައިގައި ހިމެނޭ ފެހި ކުލައިން ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަމަށް ބުނަނީ، ފަލަސްތީނުގެ ފެހިކަން ގަދަ އާރޯ ބިންތަކެވެ. ފަލަސްތީނަށް ހިތްވަރުދީ އެއްބައިވަންތަކަން ހާމަކުރުމަށް މިއަދު ފެހި ކުލަ ލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޯސްޓްތަކުގައި ބައެއް މީހުން ބުނިގޮތުގައި ފެހި ކުލައިން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ފަލަސްތީނަށް އެދޭ ސުލްހަ މަސަލަސްކަމެވެ.  އަދި ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގެ އަރޯކަމާއި ފާގަތިކަން އެނބުރި އަންނާނެ ކަމުގެ އުއްމީދެވެ.

ދުނިޔޭގެ ގިނަ މުސްލިމު ގައުމުތަކުގެ އިތުރުން ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުގައި ވެސް މި ކެމްޕޭން ޕްރޮމޯޓް ކުރާތަން މިހާރު ސޯޝަލް މީޑިއާ އިން ފެނެ އެެވެ.

އިޒްރޭލުން ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާއްމު ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ސިލްސިލާކޮށް މާ ސިންގާ އެއްވުންތައް ވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

ކޮމެންޓް (2)

ޔާސިރު

15 ނޮވެމްބަރު 2023
ބަޔަކު ފެހި ކުލައިގެ އެއްޗެހި ލުމަކުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ އުފަލަކީ ކޮބާ؟ ހިމާޔަތަކީ ކޮބާ؟ އެމީހުންނަށް ތާއީދު ކުރަމޭ ދުލުކުރިން ކިޔާލަ ކިޔާލަ ތިއްބަސް އެކަމުން އެމީހުންނަށް އެއްވެސް ހިމާޔަތެއް ލިބޭނެތަ؟
2 4

އަކްރަމް

15 ނޮވެމްބަރު 2023
@ޔާސިރު ތިހާ އުއްމީދު ނެތް ބަސްކޮޅަކުން ވަކި ލިބޭނެތަ ހިމާޔަތެއް؟ މަގުސަދު އޮޅުވާނުލާ. އެ އެއްވުންތަކުން ހާސިލުވާ މަގުސަދަކީ އަހަރުންގެ ވެސް އަޑު އުފުލަން އިސްތިއުމާރާ ދެކޮޅަށް، ނަސްލު ނައްތާލުމާ ދެކޮޅަށް. އެއީ ހާސިލުވާ ކަމަކީ. އަނެއްކަމަކީ އަސްލު ކަންތައް ކުރެވޭ މީހުން ކުރިމަތީގަ ގޮއްސަ އެ ވާހަކަ ދެއްކުން، އަޑު އުފުލުން. ފެހި ކުލަލާ އާންމު މީހާއަށް ވަކި މާ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެވޭ ކަމެއް ނުކުރެވިދާނެ، އެކަމު ކަންތައް ކުރެވޭ މީހުން އެކަންތައް ކުރަން ނާކަމީޔާބުވީމަ ދެން އަނގަ ނަގައިން ތިބެން ވީތަ؟ ނޫން، ގޮސް ވަކާލާތުކޮށް، އަޑު އުފުލާ، އެކަން ކުރަން މަޖުބޫރު ކުރުވަންވީ.
0 2

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް