ޝާލީ މުހައްމަދު ދީދީ އޭނާގެ ފުރަތަމަ މައުރަޒު 'ކަނޑުން ކުލަވަރު' އާޓް ގެލެރީ މާލެގައި ދައްކާލަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)

ކަނޑުން ކުލަވަރު: ޝާލީގެ ފުރަތަމަ އަމިއްލަ މައުރަޒު

އާޓިސްޓު ޝާލީ މުހައްމަދު ދީދީ ދައްކާލަނީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުން ފެންނަ ކުލަތައް ދައްކުވައިދޭ ހިތްގައިމު ސެރެމިކް އުފެއްދުންތަކެއް
12 ނޮވެމްބަރު 2023

އާޓް ގެލެރީ މާލެގައި މިވަގުތު ކުރިއަށްދާ 'ކަނޑުން ކުލަވަރު' އަކީ އާޓިސްޓު ޝާލީ މުހައްމަދު ދީދީގެ ފުރަތަމަ އަމިއްލަ މައުރަޒެވެ. އަރަމުން އަންނަ އާޓިސްޓުންނަށާއި ފުންނާބުއުސް އާޓިސްޓުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތައް ދޭ އަމިއްލަ އެ ގެލެރީގައި މިފަހަރު ދައްކާލަނީ ޝާލީގެ 50 އަށް ވުރެ ގިނަ އުފެއްދުމެވެ. 

'ކަނޑުން ކުލަވަރު' މައުރަޒު އާޓް ގެލެރީ މާލެގައި ދައްކާލަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނައިން)
މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުވި މި މައުރަޒު މި މަހު 28ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ދާނެ (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)

ޝާލީ އަކީ ރާއްޖޭގެ ފަންނުވެރި ދާއިރާއަށް މުޅިން އާ ނަމެއް ނޫނެވެ. އޭނާގެ އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކެއް ފުރަތަމަ ދައްކާލީ 2015ގައި ގައުމީ އާޓް ގެލެރީގައި ބޭއްވި ފެއާއެއްގަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޝާލީގެ އިންސްޓަގްރާމް ޕޭޖު ބްލޫޝެލް.އެމްވީ އިން އޭނާގެ އަމިއްލަ ގަހަނާ އާއި ކީ ޓެގް އަދި ކުޑަކުދިންގެ ހެދުން ވިއްކަ އެވެ.

ޝާލީގެ އުފެއްދުންތަކަށް ހިޔާލު ހޯދަނީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުން ފެންނަ މަސްމަހާއި މުރަކަ އިން (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
'ކަނޑުން ކުލަވަރު' އަކީ ޝާލީގެ ފުރަތަމަ އަމިއްލަ މައުރަޒު (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލި 'ކަނޑުން ކުލަވަރު' މައުރަޒުގައި ހިމެނެނީ ޝާލީގެ ހިތްގައިމު އަދި ކުލަގަދަ ކުރެހުންތައް ފެންނަ އެކި ސައިޒުގެ އަދި އެކި ބައްޓަމުގެ ތަށިތަކެކެވެ. އޭގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުން ފެންނަ ހިތްގައިމު މަސްމަހާއި އެކި ޒާތުގެ މުރަކަ އޭނާގެ އަމިއްލަ ސްޓައިލަށް ކުރަހައިފައި ހުއްޓެވެ. އެ  ހުނަރުވެރި ކުރެހުންތަކަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ބޭނުންހިފޭނެ ނަލަ އާޓްވޯކްތަކެކެވެ.

ޝާލީ މި މައުރަޒަށް ވަކިން ހާއްސަ އުފެއްދުންތަކެއް ތައްޔާރުކުރަން ފެށީ މިދިޔަ އޭޕްރިލް މަހު (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)

ޝާލީ ބުނިގޮތުގައި އޭނައަށް ކަމުދަނީ ގަދަ ކުލަތަކެވެ. އޭނާ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނޫ، ފެހި، ރީނދޫ، ރަތް، އަދި ފިޔާތޮށި ފަދަ ކުލަތައް ނަލަ ޑިޒައިނުތަކަށް އަތުރާލައިފަ ހުއްޓެވެ. މިއިން ކޮންމެ އެއްޗެއް ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ ބަލައިލަން ރީތި އަދި ތަނެއް ޒީނަތްތެރި ކޮށްލަން ބޭނުން ނަމަ އެކަށޭނަ ވައްޓަފާޅިއަކަށެވެ. ޝާލީގެ ކަލެކްޝަނުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ކުލަތަކެކެވެ.

ޝާލީ ކުރެހުންތަކުގައި ބޭނުންކުރަނީ އަމިއްލަ ސްޓައިލެއް އަދި ގަދަ ކުލަތައް ބޭނުންކުރަން އޭނާ ޝައުގުވެރިވޭ (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
'ކަނޑުން ކުލަވަރު' މައުރަޒުގައި އާޓިސްޓު ޝާލީގެ 50 އަށް ވުރެ ގިނަ އުފެއްދުން ހިމެނޭ (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ރީތިކަން ދައްކައިދިނުމުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ނާޒުކުކަން ވެސް ދައްކައިދޭން ޝާލީ ބޭނުންވި އެވެ. ތިމާވެއްޓަށް ދިމާވާ ނުރައްކާތަކުގެ ސަބަބުން، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ ކުލަ ގަދަ މުރަކަތަކާއި މަސްމަހާމެހި ކުރިއަށް އޮތް ޖީލުތަކަށް ނުފެނި ގެއްލިގެންދިއުން އެކަށީގެންވެ އެވެ. ރާއްޖެއަކީ އެ ނުރައްކާތަކުގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރު ކުރަމުންދާ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ގައުމެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ރީތިކަމާއި ނާޒުކުކަމަށް މި ކަލެކްޝަނުގެ ޒަރިއްޔާއިން ވަރަށް ބޮޑަށް އަލިއަޅުވާލަން ބޭނުންވި ކަމަށް ޝާލީ ބުންޏެވެ.

ޝާލީގެ އަމިއްލަ ސްޓައިލަށް ކުރަހައި ކުލަޖައްސާފައިވާ ތަށިތަކެއް މައުރަޒުގައި ހިމެނޭ (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
ޝާލީގެ އުފެއްދުންތައް އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމް ޕޭޖު ބްލޫޝެލް.އެމްވީ އިން ވިއްކާ (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)

މި މަހު 28ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ މައުރަޒުގައި ޝާލީ ދައްކާލަނީ އޭނާ މިދިޔަ އޭޕްރިލް މަހު ތައްޔާރުކުރަން ފެށި އުފެއްދުންތަކެކެވެ. އެއީ ހާއްސަކޮށް މި މައުރަޒަށް ތައްޔާރުކުރި އެއްޗެހި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މަޑުމައިތިރި އަދި ހިތްތިރި މިޒާޖެއް ގެންގުޅޭ ޝާލީ ބުނިގޮތުގައި އޭނާގެ ފުރަތަމަ ސޯލޯ މައުރަޒު ބާއްވަން އެކި މީހުންގެ ކިބައިން ހިތްވަރު ލިބުނެވެ. އެއް ބަޔަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަޝްހޫރު ދިވެހި އަންހެން އާޓިސްޓުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަރިޔަމް ހަލީމް އާއި ޝިމްހާ ޝަކީބް އެވެ. 

މުސްތަގުބަލުގައި ވެސް އޭނާގެ އިތުރު އުފެއްދުންތައް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ޝާލީ ބުންޏެވެ.

ކޮމެންޓް

profile-image-placeholder

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް