ދިވެހި ފިލްމް 'ކަންބަޅި'ގެ ޕްރިމިއާ ތެރެއިން

4 ފެބްރުއަރީ 2024
 • ދިވެހި ފިލްމް 'ކަންބަޅި' ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް 1 ފެބްރުއަރީ 2024ގައި އޮލިމްޕަހުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި އެ ފިލްމުގެ ޓީމު ރަތް ދޫލައިގައި (ދައުރު ފޮޓޯ/މުހައްމަދު އަމާން)
 • ދިވެހި ފިލްމް 'ކަންބަޅި' ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް 1 ފެބްރުއަރީ 2024ގައި އޮލިމްޕަހުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި އެ ފިލްމުގެ ޓީމު ރަތް ދޫލައިގައި (ދައުރު ފޮޓޯ/މުހައްމަދު އަމާން)
 • ދިވެހި ފިލްމް 'ކަންބަޅި' ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް 1 ފެބްރުއަރީ 2024ގައި އޮލިމްޕަހުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ރަތް ދޫލަ މަތިން (ދައުރު ފޮޓޯ/މުހައްމަދު އަމާން)
 • ދިވެހި ފިލްމް 'ކަންބަޅި' ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް 1 ފެބްރުއަރީ 2024ގައި އޮލިމްޕަހުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ރަތް ދޫލަ މަތިން (ދައުރު ފޮޓޯ/މުހައްމަދު އަމާން)
 • ދިވެހި ފިލްމް 'ކަންބަޅި' ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް 1 ފެބްރުއަރީ 2024ގައި އޮލިމްޕަހުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ރަތް ދޫލަ މަތިން (ދައުރު ފޮޓޯ/މުހައްމަދު އަމާން)
 • ދިވެހި ފިލްމް 'ކަންބަޅި' ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް 1 ފެބްރުއަރީ 2024ގައި އޮލިމްޕަހުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ރަތް ދޫލަ މަތިން (ދައުރު ފޮޓޯ/މުހައްމަދު އަމާން)
 • ދިވެހި ފިލްމް 'ކަންބަޅި' ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް 1 ފެބްރުއަރީ 2024ގައި އޮލިމްޕަހުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ރަތް ދޫލަ މަތިން (ދައުރު ފޮޓޯ/މުހައްމަދު އަމާން)
 • ދިވެހި ފިލްމް 'ކަންބަޅި' ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް 1 ފެބްރުއަރީ 2024ގައި އޮލިމްޕަހުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ރަތް ދޫލަ މަތިން (ދައުރު ފޮޓޯ/މުހައްމަދު އަމާން)
 • ދިވެހި ފިލްމް 'ކަންބަޅި' ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް 1 ފެބްރުއަރީ 2024ގައި އޮލިމްޕަހުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ރަތް ދޫލަ މަތިން (ދައުރު ފޮޓޯ/މުހައްމަދު އަމާން)
 • ދިވެހި ފިލްމް 'ކަންބަޅި' ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް 1 ފެބްރުއަރީ 2024ގައި އޮލިމްޕަހުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ރަތް ދޫލަ މަތިން (ދައުރު ފޮޓޯ/މުހައްމަދު އަމާން)
 • ދިވެހި ފިލްމް 'ކަންބަޅި' ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް 1 ފެބްރުއަރީ 2024ގައި އޮލިމްޕަހުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ރަތް ދޫލަ މަތިން (ދައުރު ފޮޓޯ/މުހައްމަދު އަމާން)
 • ދިވެހި ފިލްމް 'ކަންބަޅި' ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް 1 ފެބްރުއަރީ 2024ގައި އޮލިމްޕަހުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި އެ ފިލްމުގެ ޓީމު ސްޓޭޖު މަތީގައި (ދައުރު ފޮޓޯ/މުހައްމަދު އަމާން)
 • ދިވެހި ފިލްމް 'ކަންބަޅި' ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް 1 ފެބްރުއަރީ 2024ގައި އޮލިމްޕަހުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި އެ ފިލްމުގެ ޓީމު ސްޓޭޖު މަތީގައި (ދައުރު ފޮޓޯ/މުހައްމަދު އަމާން)
 • ދިވެހި ފިލްމް 'ކަންބަޅި' ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް 1 ފެބްރުއަރީ 2024ގައި އޮލިމްޕަހުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި އެ ފިލްމުގެ ޓީމު ސްޓޭޖު މަތީގައި (ދައުރު ފޮޓޯ/މުހައްމަދު އަމާން)
 • ދިވެހި ފިލްމް 'ކަންބަޅި' ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް 1 ފެބްރުއަރީ 2024ގައި އޮލިމްޕަހުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި އެ ފިލްމުގެ ޓީމު ސްޓޭޖު މަތީގައި (ދައުރު ފޮޓޯ/މުހައްމަދު އަމާން)
 • ދިވެހި ފިލްމް 'ކަންބަޅި' ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް 1 ފެބްރުއަރީ 2024ގައި އޮލިމްޕަހުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި އެ ފިލްމުގެ ޓީމު ސްޓޭޖު މަތީގައި (ދައުރު ފޮޓޯ/މުހައްމަދު އަމާން)
 • ދިވެހި ފިލްމް 'ކަންބަޅި' ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް 1 ފެބްރުއަރީ 2024ގައި އޮލިމްޕަހުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި އެ ފިލްމުގެ ޓީމު ސްޓޭޖު މަތީގައި (ދައުރު ފޮޓޯ/މުހައްމަދު އަމާން)

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް