ސިއްހަތު

ޗަމްޕާ ބްރަދާސްގެ އެހީ ތިން ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް

ހއ. ހޯރަފުށި، ޅ. ހިންނަވަރު އަދި ޅ. ކުރެންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ހަދިޔާކުރި ފިޒިއޮތެރަޕީ ސާމާނު މިއަދު ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައި
  • މާލެ، 2 ޖުލައި 2024: ޗަމްޕާ ބްރަދާސް އިން ތިން ރަށަކަށް ފިޒިއޮތެރަޕީ ސާމާނު ހަދިޔާކުރުމަށް ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ތަކެތި ދައްކާލަން ބަހައްޓާފައި (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
  • މާލެ، 2 ޖުލައި 2024: ޗަމްޕާ ބްރަދާސް އިން ހއ. ހޯރަފުށި، ޅ. ހިންނަވަރު އަދި ޅ. ކުރެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ފިޒިއޮތެރަޕީ ސާމާނު ހަވާލުކުރި ރަސްމިއްޔާތުގެ ބައެއް ބައިވެރިން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
  • މާލެ، 2 ޖުލައި 2024: ޗަމްޕާ ބްރަދާސް އިން ހއ. ހޯރަފުށި، ޅ. ހިންނަވަރު އަދި ޅ. ކުރެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ފިޒިއޮތެރަޕީ ސާމާނު ހަވާލުކުރި ރަސްމިއްޔާތުގެ ބައެއް ބައިވެރިން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
  • މާލެ، 2 ޖުލައި 2024: ޗަމްޕާ ބްރަދާސް އިން ހއ. ހޯރަފުށި، ޅ. ހިންނަވަރު އަދި ޅ. ކުރެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ފިޒިއޮތެރަޕީ ސާމާނު ހަވާލުކުރި ރަސްމިއްޔާތުގެ ބައެއް ބައިވެރިން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
  • މާލެ، 2 ޖުލައި 2024: ޗަމްޕާ ބްރަދާސް އިން ހއ. ހޯރަފުށި، ޅ. ހިންނަވަރު އަދި ޅ. ކުރެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ފިޒިއޮތެރަޕީ ސާމާނު ހަވާލުކުރަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
  • މާލެ، 2 ޖުލައި 2024: ޗަމްޕާ ބްރަދާސް އިން ހއ. ހޯރަފުށި، ޅ. ހިންނަވަރު އަދި ޅ. ކުރެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ފިޒިއޮތެރަޕީ ސާމާނު ހަވާލުކުރުގެ ރަސްމިއްޔާތު. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
  • މާލެ، 2 ޖުލައި 2024: ހއ. ހޯރަފުށި، ޅ. ހިންނަވަރު އަދި ޅ. ކުރެންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ޗަމްޕާ ބްރަދާސްއިން ފިޒިއޮތެރަޕީ ސާމާނު ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ބައެއް ބައިވެރިން ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ހަލީލް (ވ3) އަރިހުގައި ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
  • މާލެ، 2 ޖުލައި 2024: ހއ. ހޯރަފުށި، ޅ. ހިންނަވަރު އަދި ޅ. ކުރެންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ޗަމްޕާ ބްރަދާސްއިން ފިޒިއޮތެރަޕީ ސާމާނު ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ބައިވެރިން ގްރޫޕް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)
  • މާލެ، 2 ޖުލައި 2024: ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ހަލީލް ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ: ފިޒިއޮތެރަޕީ ސާމާނު ހަދިޔާކުރި ތިން ރަށުގެ އިތުރުން އަވައްޓެރި ރަށްރަށަށް ވެސް އެ ތަކެތީގެ ސަބަބުން ފައިދާކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު)

ކޮމެންޓް

profile-image-placeholder

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް