ވެމްކޯގެ ޑީއެމްޑީ އަކަށް އައްޔަނު ކުރެއްވި ޝަހީދު އިބްރާހިމް (ފޮޓޯ/ވެމްކޯ)

ވެމްކޯ

ވެމްކޯއަށް ދެވަނަ ޑީއެމްޑީއެއް އައްޔަންކޮށްފި

އެ ކުންފުނީގެ ޑީއެމްޑީގެ މަގާމުގައި ދެން އިންނަވަނީ ކުރީޖެ މަޖިލިސް މެންބަރު މުހައްމަދު އަބްދުލް ކަރީމް

ވޭސްޓް މެނޭޖުމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އަށް ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކު އައްޔަނު ކޮށްފި އެވެ.

ވީ ކިހިނެއް؟ - ވެމްކޯ އިން އިއްޔެ ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ޑީއެމްޑީ އަކަށް އައްޔަނު ކުރި ޝަހީދު އިބްރާހިމް އަށް މަރުހަބަ ކިޔާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓެއް ކޮށްފަ އެވެ.

ތަފްސީލް - ވެމްކޯ އަށް ދެވަނަ ޑީއެމްޑީ އެއް އައްޔަނު ކުރި އިރު އެ ކުންފުނީގެ ޑީއެމްޑީގެ މަގާމުގައި ދެން އިންނަވަނީ ކުރީޖެ މަޖިލިސް މެންބަރު މުހައްމަދު އަބްދުލް ކަރީމް އެވެ.

ވެމްކޯ ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މުޖުތަބާ ޖަލީލް އެވެ.

ކޮމެންޓް (1)

ސަންތިމަރީ

24 އޭޕްރީލު 2024
ރައީސް ޔާމީނުގެ ދިފާއުފައި އެންމެ ބާރުކޮށް ހަޅޭއްފުޅުލެއްވެވި އެއްބޭފުޅާ. މަރުހަބާ!!!
1 0

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް