Majlis 2024

ސިމްޑީ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ތިން ވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިންނާ އިނާމު ހަވާލުކުރުން (ފޮޓޯ/ސިމްޑީ)

ސިމްޑީ

ސިމްޑީ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން: 3 ވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

މި މަހުގެ 13ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ބޮޑު އިނާމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 100،000ރ.
2 އޭޕްރީލު 2024

ސިމްޑީއިން ރޯދަމަހަށް ކުރިއަށްގެންދާ 'ސިމްޑީ ރަމަޒާން ޕްރޮމޯޝަން 2024'ގެ ތިން ވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

ވީ ކިހިނެއް؟ - އެ ނަސީބުވެރިން ގުރުއަތުން ހޮވީ މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ސިމްޑީ ޓެކް ޝޯރޫމްގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގަ އެވެ. އަދި ނަސީބުވެރިންނަށް އިއްޔެ އިނާމު ވެސް ވަނީ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ.

ސިމްޑީ ރަމަޒާން ޕްރޮމޯޝަންގެ 3 ވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިން

 • އެއް ވަނަ - ޒައިނަބު ޝަރީފް އަހްމަދު (އިނާމަކަށް ލިބުނީ ސްޓިކް ވެކިއުމް އާއި ހޭންޑް ވެކިއުމް ހިމެނޭ އިލެކްޓްރޮލަކްސް ހޯމް އެޕްލަޔަންސް ކްލީނިން ބަންޑްލްއެއް)

 • ދެ ވަނަ - ހައި ޓައިޑް ރެސްޓޯރެންޓް އެންޑް ލައުންޖް (އިނާމަކީ ކެނޮން ޖީއެސް 6070 އިންކް ޖެޓް ޕްރިންޓަރެއް)

 • ތިން ވަނަ - ނިމްސާ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕް (އިނާމަކީ ތަފާތު އެކި ފްލޭވާތަކުގެ ލޫސް ލީފް ޓީ، ޓީ ބޭގް، ގިފްޓް ޕެކު އަދި ސެޝޭ ހިމެނޭ ދިލްމާ ޓީ ބަންޑްލްއެއް)

 • ސިމްޑީ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ތިން ވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިންނާ އިނާމު ހަވާލުކުރުން. (ފޮޓޯ/ސިމްޑީ)
 • ސިމްޑީ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ތިން ވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިންނާ އިނާމު ހަވާލުކުރުން. (ފޮޓޯ/ސިމްޑީ)
 • ސިމްޑީ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ތިން ވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިންނާ އިނާމު ހަވާލުކުރުން. (ފޮޓޯ/ސިމްޑީ)

ސިމްޑީ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން

 • ޕްރޮޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ 13 އޭޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް

 • މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ސިމްޑީ ފިހާރަތަކާއި ސިމްޑީ އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް 500ރ.އިން މަތިން ވިޔަފާރިކުރާ ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށް ވެސް ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނެ

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ބާކީ އެއް ހަފްތާ އޮތް އިރު، ފަހު ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިންނަށް ދޭ އިނާމުތަކަކީ:

 • އެއް ވަނަ - ސީޕީޑީ ޕްރޮޑަކްޓް ބަންޑްލް (ހެލްތު އެންޑް ޕާސަނަލް ކެއާ ޕްރޮޑަކްޓްސް، އެފްއެންޑްބީ ޕްރޮޑަކްޓްސް އަދި ހައުސްހޯލްޑް ސަޕްލައިސް)

 • ދެ ވަނަ - ލެނޯވޯ އެމް10 ޓެބްލެޓެއް

 • ތިން ވަނަ - މޮނިން ބަންޑްލް (ސިރަޕް، ސޯސް، ފްރެޕޭ، ޕިއުރީޒް)، ރެސިޕީ ބުކް އަދި އިލެކްޓްރޮލަކްސް ބްލެންޑާއެއް

ސިމްޑީ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ބޮޮޑު އިނާމު ލިބޭ ކަސްޓަމަރަށް 100،000ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމު ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ. ގުރުއަތުލުން އޮންނާނީ އޭޕްރީލް 14 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ސިމްޑީ ގްރޫޕް

ޕްރޮފައިލް ޕޭޖް
info@simdi.com
3334400

ކޮމެންޓް

profile-image-placeholder

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް