Majlis 2024

ބީބީއެމް އިން ތައާރަފުކުރި އެމެރިކަން ސްޕެޝިއަލިޓީ މެޔޯ.

ބީބީއެމް އިން އެމެރިކަން ސްޕެޝިއަލިޓީ މެޔޮނީސް ތައާރަފު ކޮށްފި

ރިސޯޓުތަކުގެ އިތުރުން ރެސްޓޯރެންޓުތަކުގައި ވެސް ބޭނުން ކުރަން ކަމުދާނެ މީ ކޮލެޓީ މެޔޮނީސް އަކީ ޑިޕެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް އަދި ސޭންޑްވިޗް ސްޕްރެޑަކަށްވެސް ސެލެޑް ޑްރެސިން އަކަށްވެސް ބޭނުންކުރަން ކަމުދާނެ އުފެެއްދުމެއް

ބެސްޓްބައި މޯލްޑިވްސް (ބީބީއެމް) ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް އެމެރިކަން ސްޕެޝިއަލިޓީ ހެވީ ޑިއުޓީ މެޔޮނީސް ރަާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

ތަފްސީލް- ބީބީއެމް އިން ބުނީ މި މެޔޮނީސް އަކީ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު އިންގްރިޑިއަޓްސް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ މެޔޮނީސް އެއް ކަމަށެވެ.

ރިސޯޓުތަކުގެ އިތުރުން ރެސްޓޯރެންޓުތަކުގައި ވެސް ބޭނުން ކުރަން ކަމުދާނެ މީ ކޮލެޓީ މެޔޮނީސް އަކީ ޑިޕެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް އަދި ސޭންޑްވިޗް ސްޕްރެޑަކަށްވެސް ސެލެޑް ޑްރެސިން އަކަށްވެސް ބޭނުންކުރަން ކަމުދާނެ އުފެެއްދުމެކެވެ.

މި މެޔޮނީސް ތައްޔާރު ކުރަނީ ސާފުތާހިރުކަމާއި، އުފެއްދުގެ ތާޒާކަން އަދި ރަހަ ދެމިގެންދާނެ ޕްރޮޓޮކޯލްއެެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

ބީބީއެމް އިން ބުނީ އަމާޒަކީ ރަާއްޖޭގެ ކަލިނަރީ ދާއިރާއަށް އެންމެ ކޮލެޓީ އަދި ރަހަ މީރު އުފެއްދުންތައް ތައާރަފު ކުރުން ކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް

profile-image-placeholder

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް