Majlis 2024
ރަމަޒާން ފެސްޓް

'އެމްއައިބީ ރަމަޒާން ފެސްޓު 2024 ޕަވާޑް ބައި ހޮންޑާ'ގެ ތެރެއިން

ރޭ މި ފެސްޓް ނިމުނު އިރު މިދިއަ ތިން ދުވަހުގެ މަތިން އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައި
 • މި ފެސްޓްގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ރޯދައިގެ ކުރިން އެއް ތަނަކުން ވިޔަފާރިކޮށްލައި، ބައެއް އުފެއްދުންތައް ތަޖުރިބާކޮށްލުން (ދައުރު ފޮޓޯ)
 • ޝީޝާގެ ސްޓޯލްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ސައިކަލެއް: ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް އެތައް ބަޔަކު އާ ސައިކަލް ގަނޭ (ދައުރު ފޮޓޯ)
 • މި ފެސްޓްގެ މައިގަނޑު އެއް ސްޕޮންސަރު ޝީޝާގެ ސްޓޯލް: ޝީޝާއިން ވަނީ ސައިކަލެއް ހުށައަޅާފައި (ދައުރު ފޮޓޯ)
 • ފެބްރުއަރީ 21 އިން 24 އަށް ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ރަމަޒާން ފެސްޓު 2024 ގައި ހުރި ސްޓޯލެއް (ދައުރު ފޮޓޯ)
 • މި ފެސްޓްގައި އެކި އުފެއްދުންތެރިންގެ ތަފާތު އުފެއްދުންތައް ދައްކާލި (ދައުރު ފޮޓޯ)
 • ފެސްޓަށް ޒިޔާރަތްކުރި މީހުންނަށް މިއީ ރޯދައިގެ ކުރިން ލިބުނު އާއިލީ އަދި އެކުވެރިކަމުގެ އެއްވުމެއް (ދައުރު ފޮޓޯ)
 • ސްޓޯލަކުން އާންމު މީހަކު މައުލޫމާތު ހޯދަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ)
 • ފެސްޓަށް ޒިޔާރަތްކުރި މީހުންނަށް އެކި އުފެއްދުންތަކުގެ ރަހަ ބެލުމާއި ގަތުމުގެ މަގު ފަހިވި (ދައުރު ފޮޓޯ)
 • ސްޓޯލަކުން އާންމު މީހަކަށް އުފެއްދުމެއްގެ މައުލޫމާތު ދެނީ (ދައުރު ފޮޓޯ)
 • ރަމަޒާން ފެސްޓް ކުރިއަށް ދިޔައިރު އެކި އުމުރު ފުރައިގެ ކުދިންނާޢި މީހުން ޒިޔާރަތްކުރި (ދައުރު ފޮޓޯ)
 • ރެއަކީ ރަމަޒާން ފެސްޓްގެ ފަހު ރޭ ކަމުން އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ގޮސް، އެއްޗެހީގެ ރަހަ ބަލައި، ވިޔަފާރިކުރި (ދައުރު ފޮޓޯ)
 • މި ފެސްޓްގެ މައިގަނޑު ސްޕޮންސަރު އެމްއައިބީގެ ސްޓޯލް: އިސްލާމިކް ބޭންކުން ވެސް އާންމުންނަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދިން (ދައުރު ފޮޓޯ)
 • ބައެއް ސްޓޯލްތަކުން ވަރަށް ރަނގަޅު ޕްރޮމޯޝަންތައް ވެސް މި ފެސްޓްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ (ދައުރު ފޮޓޯ)
 • ފެބްރުއަރީ 21 އިން 24 އަށް ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ރަމަޒާން ފެސްޓު 2024 ގެ ތެރެއިން (ދައުރު ފޮޓޯ)
 • ފެބްރުއަރީ 21 އިން 24 އަށް ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ރަމަޒާން ފެސްޓު 2024 ގެ ތެރެއިން (ދައުރު ފޮޓޯ)
 • ފެބްރުއަރީ 21 އިން 24 އަށް ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ރަމަޒާން ފެސްޓު 2024 ގެ ތެރެއިން (ދައުރު ފޮޓޯ)
 • ފެބްރުއަރީ 21 އިން 24 އަށް ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ރަމަޒާން ފެސްޓު 2024 ގެ ތެރެއިން (ދައުރު ފޮޓޯ)
 • ފެބްރުއަރީ 21 އިން 24 އަށް ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ރަމަޒާން ފެސްޓު 2024 ގެ ތެރެއިން (ދައުރު ފޮޓޯ)
 • ފެބްރުއަރީ 21 އިން 24 އަށް ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ރަމަޒާން ފެސްޓު 2024 ގެ ތެރެއިން (ދައުރު ފޮޓޯ)

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް