އުރީދޫގެ މައި އޮފީސް (ފޮޓޯ/އުރީދޫ)

އުރީދޫ

އުރީދޫ އެމް-ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން އައިފޯނު 15 ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ޔުޓިލިޓީ ބިލް ދެއްކުމާއި އެކި ވިޔަފާރިތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކޮންމެ މަހަކު 1،500ރ. އިން މަތީގެ މުއާމަލާތް ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ކަމެއް ކުރުމަކާ ނުލައި މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ލަކީޑްރޯގައި ބައިވެރިވެވޭނެ

އުރީދޫގެ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް ޕްލެޓްފޯމް، އެމް-ފައިސާ ބޭނުން ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އައިފޯނު 15 ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

ވީ ކިހިނެއް؟ - ހަ މަސްދުވަހަށް ކުރިއަށްދާ މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ މުއްދަތުގައި، އެމް-ފައިސާ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިިން ކޮންމެ ދެ މަހަކުން ނަސީބުވެރިއަކު ހޮވައި އައިފޯން 15 ޕްރޯ މެކްސްއެއް ދޭނެ އެވެ.

ތަފްސީލް - ޔުޓިލިޓީ ބިލް ދެއްކުމާއި އެކި ވިޔަފާރިތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކޮންމެ މަހަކު 1،500ރ. އިން މަތީގެ މުއާމަލާތް ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ކަމެއް ކުރުމަކާ ނުލައި މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ލަކީޑްރޯގައި ބައިވެރިވެވޭނެ އެވެ.

  • ސްޓެލްކޯ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ، މީޑިއާނެޓް ފަދަ ބިލްތަކަށް އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ތަނެއްގައި، ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް ފަސޭހަކަމާ އެކު ދެއްކޭނެ 

  •  ޔުޓިލިޓީ ބިލް ދެއްކުމުގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގެ ގިނަ ފިހާރަތަކާއި މަގުބޫލު ކެފޭޭ، ރެސްޓޯރެންޓުތަކަށް ވެސް އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ 

އެމް-ފައިސާއަށް ރަޖިސްޓްރީކުރާނީ ކިހިނެއް؟

އުރީދޫގެ އެޕް ޑައުންލޯޑުކުރުމަށް ފަހު:

  • އެމް-ފައިސާ ހިޔާރުކުރުމަށް ފަހު ރެޖިސްޓްރޭޝަނަށް ފިއްތާލާ

  • މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްލުމަށް ފަހު، އެކައުންޓް އެކްޓިވޭޓްކުރަން ފޯނަށް ލިބޭ އޯޓީޕީ ނަންބަރު ޖަހާ

  • މޮބައިލް ނަންބަރު ޖެހުމަށް ފަހު، ހަތަރު އަކުރުގެ ޕިން ނަންބަރެއް ޖަހާ

  • ދެ ވަނަ ފަހަރަށް މޯބައިލް ނަންބަރު ޖެހުމަށް ފަހު، ކުރިން ޖެހި ޕިން ނަންބަރު ޖެހުމުން ފޯނަށް އޯޓީޕީ ނަންބަރެއް ލިބޭނެ

  • އެ އޯޓީޕީ ނަންބަރު ޖަހައި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފުރިހަމަކޮށްލާ

އެމް-ފައިސާގެ ފަސޭހަކަމާއި ހާއްސަ އޮފާތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ކޮންމެ ނެޓްވޯކެއްގެ ކަސްޓަމަރަކަށް ވެސް މި ހިދުމަތް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް އުރީދޫން ބުންޏެވެ.

care@ooredoo.mv
9613929

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް