އަމީނީމަގުގައި ހުންނަ ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ފިހާރައިގައި ޖޯޒީ ޕްރޮމޯޝަން އިޝްތިހާރުކޮށްފައި

ސޮނީ ސްޕޯޓްސް

ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން 100 ރުފިޔާއަށް 4 ޖޯޒީ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ސޮނީ ސްޕޯޓްސްގެ އަމީނީމަގު ފިހާރާގައި
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2023

ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން 100 ރުފިޔާއަށް ހަތަރު ޖޯޒީ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

ތަފްސީލް - 'ދަ ގްރޭންޑް ޖޯޒީ ސޭލް'ގެ ނަމުގައި މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ އަމީނީމަގުގައި ހުންނަ ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ފިހާރައިގަ އެވެ.

 މާދަމާ އިން ފެށިގެން މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން ވިއްކާ ގިނަ ބްރޭންޑުތަކުގެ ޖޯޒީ ލިބޭނެ އެވެ.

އަމީނީ މަގު ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ:

  • ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 2 އިން ހަވީރު 6 އަށް އަދި ރޭގަނޑު 8 އިން 11 އަށް

  • ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4 އިން 6 އަށް އަދި ރޭގަނޑު 8 އިން 11 އަށް

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް