Round 2

avatar

Solih

MDP

avatar

Muizzu

PPM - PNC

108,735

46.22%

126,499

53.78%

Updated Time: 7:18 AM

Voted 242,690

Eligible 282,804

Turnout 85.82%

Invalid 7,456

586

Counted Boxes

0

Remaining Boxes

އިޝްތިހާރު

އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގެ ދަށުން ހިންގާ ފިހާރަ އެއް (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސެން ސުނޭން)

ސުޕްރީމޯ ޕޮޕްކޯން ކަމުން އެއާ ފްރަޔާއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

އެންމެ ގިނަ ލައިކް ލިބޭ ޕޯސްޓު ކުރާ ފަރާތަކަށް އެއާ ފްރައިޔާ އެއް ލިބޭއިރު އިތުރު ފަސް ފަރާތަކަށް 'ބިގް ޕްލޭޓް' ގެ ގިފްޓް ވައުޗަރު ލިބޭނެ
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2023

ސުޕްރީމޯ ޕޮޕްކޯނުގެ ފޮޓޯ އެއް ޝެއާކޮށްގެން އެއާ ފްރަޔާ އެއް ލިބޭ މުބާރާތެއް އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން ފަށައިފި އެވެ.

މީރު އެކި ރަހަތައް ހިމެނޭ ސުޕްރީމޯ ޕޮޕްކޯން ކަމުން، ފޮޓޯ އެއް ނޫނީ ވީޑިއޯ އެއް ނަގާ، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްގެން އިތުރު އިނާމު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އެބަ އޮތެވެ.

ބައިވެރިވާން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

  • އިންސްޓަގްރާމުގައި އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އަށް ފޮލޯކޮށްލާ

  • ކްރިއޭޓިވް ސެލްފީ އެއް ނޫނީ ވީޑިއޯކޮޅެއް ނަގާ ޝެއާކޮށްލާ. ފޮޓޯ ނޫނީ ވީޑިއޯ ޝެއާކުރާއިރު ބޭނުންކުރާނެ ހޭޝްޓެގް އަކީ #SupremeoPopcornContest2023

  • އެއްފަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރު ފޮޓޯ/ވީޑިއޯ ޕޯސްޓު ކުރެވޭނެ. އެކަމަކު ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ތަފާތު އެއްޗެއް ޕޯސްޓުކުރަން ޖެހޭ

  • މުބާރާތުގެ މުއްދަތުގައި އިންސްޓަގްރާމު ޕްރޮފައިލް ޕަބްލިކް ކޮށް ފެންނަން ހުންނަން ވާނެ

ގަންނަ މާޓު އަދި އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން ސުޕްރީމޯ ޕޮޕްކޯން ލިބޭނެ

މި މުބާރާތުގައި އެންމެ ގިނަ ލައިކް ލިބޭ ޕޯސްޓެއް ހޮވާނެ އެވެ. އެންމެ ގިނަ ލައިކް ލިބޭ ޕޯސްޓް ކުރާ ފަރާތަކަށް އެއާ ފްރަޔާ އެއް ލިބޭއިރު އިތުރު ފަސް ފަރާތަކަށް 'ބިގް ޕްލޭޓް' ރެސްޓޯރަންޓުން ގިފްޓް ވައުޗަރު ލިބޭނެ އެވެ.

މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ދާނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ސުޕްރީމޯ ޕޮޕްކޯން ގަންނަން ލިބޭނީ ކިހިނެއް؟

  • ހޯލްސޭލްކޮށް ގަންނަން ބޭނުން ފަރާތްތަކަށް އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން ލިބޭނެ

  • ރީޓެއިލް ކަސްޓަމަރުންނަށް ގަންނަ މާޓުން ލިބޭނެ

  • ގަންނަ މާޓު އެޕް މެދުވެރިކޮށް އޮންލަައިންކޮށް ވެސް ގަންނަން ލިބޭނެ

އިޝްތިހާރު

ކޮމެންޓް

profile-image-placeholder

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް